WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KOŘENSKÝ, Jan, Prof. PhDr. DrSc.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Litvínovská 523, 109 00 Praha 9
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 943 884
E-mail / E-mail address korensky@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ff.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/09322/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Philosophy and aesthetics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - metodologické otázky slavistiky
- perspektivy slavistiky
- gramatické systémy slovanských jazyků
- standardizace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český komitét slavistů - předseda
- Mezinárodní komitét slavistů - člen předsednictva
- Mezinárodní komitét slavistů - člen Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků
- Mezinárodní komitét slavistů - člen Komise pro sociolingvistiku
- Mezinárodní komitét slavistů - člen Komise pro spisovné slovanské jazyky
- člen JS
- člen PLK
- Vědecká rada FF UK - člen
- Vědecká rada FF UP - člen
- Vědecká rada Ústavu pro jazyk český AV ČR - člen
- Vědecká rada obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity - člen
- Slovo a slovesnost - vedoucí redaktor
- Jazykovědné aktuality - vedoucí redaktor
Publikační činnost / Publications - Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva v češtině. - Praha, Academia 1972. - 96 s. - (Studie ČSAV, č. 6).
- Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. - Praha : Academia 1984. - 163 s. - (Studie a práce lingvistické, 18).
- Teorie přirozeného jazyka – interdisciplinarita, aplikace, prognózy. - Praha : Academia 1989. - 109 s. - (Studie a práce lingvistické, 26).
- Komunikace a čeština. - Jinočany : H + H, 1992. - 89 s.
- Proměny myšlení o řeči. - Praha : FF Univerzity Karlovy, 1998.
- Český jazyk. In: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. - Opole : 1998 (s autorským týmem).
- Metodologické problémy porovnávání vývoje a dynamiky současných slovanských jazyků. - In: Česká slavistika 1998. 1998, s. 99-106.
- Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků. - In : Jazykovědný časopis 49, 1998, č. 1-2, s. 27-34.
- Výzva doby cílům a metodám zkoumání slovanských jazyků. - In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Praha 1998, s. 138-142.
- Teooretický a metodologický vývoj v naší bohemistice. - In: Čeština, univerzália a specifika. 1999, s. 7-12.
- Verbální komunikace a národní společnosti v dnešní Evropě. - In: Retrospektívne a perspektívne pohl‘ ady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica 1999, s.13–17.
- Razvitie jazykovogo prava v sovremennoj češskoj respublike. - In: Jazyk kak sredstvo translacii kul‘ tury, Moskva 2000, s.165–169.
- Čeština a čas. - In: Čeština – univerzália a specifika 3. Brno 2001, s.65–72.
- Češskij jazyk kak jazyk nacional‘ nyj. - In: Vstreči etničeskich kul´tur v zerkale jazyka v sopostavitel‘ nom lingvokul‘ turnom aspekte. Moskva 2002, s.71–110.
- Internacionalizace současných slovanských jazyků – možnost nebo nutnost? - In: Jazykovedný časopis 54, č. 1–2, s. 7–11.
- Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního světa. - In: Česká slavistika 2003, Praha 2003, s. 93–100.
- Čeština jako národní jazyk dnes a zítra. - In: Jazyk v komunikácii, medzinárodný zborník venovaný J. Bosákovi, Bratislava 2004, s. 20-26.
- Dobrovský a současné diskuse o problémech funkční stratifikace češtiny. - In: J. Dobrovský, fundator studiorum slavicorum, Praha 2004, s. 439-444.
- Juristická a lingvistická analýza právních textů (právně informatický přístup). - Praha : Academia 1999 (spolu s F. Cvrčkem a F. Novákem).
- Člověk – řeč – poznání. - Univerzita Palackého v Olomouci, 2004

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map