KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BARTOŠKOVÁ, Andrea, PhDr.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - problematika hradišť (zejména hradiště Budeč)
- vývoj hmotné kultury

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Archeologické rozhledy - členka redakční rady
- Komise archeologie (Mednarodni slavistični komitet) - členka (období 2003-2008)
- Grantová agentura Akademie věd ČR - členka oborová rady (období 2003-2005)

Publikační činnost / Publications - Vyhodnocení keramiky ze stratigraficky nejstarších poloh na Vyšehradě. - In: Památky archeologické 89, 1998, s. 365-387.
- Zur Stellung von Budeč in der Struktur der böhmischen frühmittelalterlichen Burgwälle. - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel und Osteuropa / J. Henning, A.T. Ruttkay, (eds.). - Bonn, 1998. - S. 321-327.
- Zánikový horizont budečské akropole : ke chronologii raně středověké keramiky. – In: Archeologické rozhledy 51, 1999, s. 726-739.
- Libice nad Cidlinou : výzkum předhradí v roce 1997. – In: Památky archeologické 91, 2000, s. 315-344.
- Čechy v 6.-9. století. – In: Staroslovanská Morava. Drobné studijní texty, sv. 2. - Brno, 2000, s. 6-13.
- Revize klíčové archeologické situace na Budči. – In: Archeologické rozhledy 52, 2000, s. 665-678.
- Revizní analýza archeologické situace u rotundy sv. Petra a Pavla na Budči. – In: Památky archeologické 94, 2003, s. 183-218.
- Kostěná a parohová industrie ze Staré Boleslavi.- In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku / I. Boháčová, (ed.). - In: Mediaevalia archaeologica 5, Praha 2003, s. 227-266.
- K interpretaci vnějšího valu na Levém Hradci. – In: Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 618-624.
- Dvorec hradského správce na Budči? Srovnání publikovaných závěrů s výpovědí terénní dokumentace. – In: Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 310-320.
- K vývoji vnitřního opevnění na Budči. – In: Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 763-797.
- Výpověď keramiky z polohy „Žabník“ k vývoji raně středověkého pohřbívání a sídlení v podhradí mikulčického hradiště. - In: Archeologické rozhledy 59, 2007, s. 675-712.
- Raně středověké opevnění vnějšího areálu hradiště Budeč. - In: Památky archeologické 101, 2010, s. 243-282.
- Budeč – ein bedeutendes Machtzentrum des frühen böhmischen
Staates. - In: Zeitschrift für Archeologie des Mittelalters 38, Bonn 2010, s. 85–159.
- Zánik knížecího dvorce na Budči. - In: Archeologické rozhledy 63, 2011, s. 284–306.
- Basic horizons of development at the foregrounds of the Early Medieval hillfort of Budeč. - In: Archeologické rozhledy 64, 2012, s. 59-88.
- Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů. - In: Archaeologia historica 38, 2013, s. 129-138.
- Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. - 182 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek