KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MIKULÁŠEK, Alexej, PaedDr. et PhDr.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Literatura s hvězdou Davidovou - redakce, U hřiště 88, 252 67 Tuchoměřice
Střední odborná škola Drtinova, Drtinova 3, 150 00 Praha 5
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 604 301 983
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 301 983
E-mail / E-mail address alexej.mikulasek@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovenská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-německo-židovské literární vztahy
- česko-slovenské literární vztahy
- bohemistika - literatura pro děti a mládež (tzv. národní obrození)
- bohemistika - kritická reflexe
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen Literárně vědné společnosti
- člen Společnosti Franka Wollmana
- člen prezidia Unie českých spisovatelů
- člen redakční rady časopisů Obrys-Kmen (LUK, vydává Unie českých spisovatelů) a časopisu Dotyky pro mladou literaturu (vydává Spolek slovenských spisovatelů - do roku 2015)

Publikační činnost / Publications - K problematice recepce mravoučných povídek Christopha von Schmida v české obrozenecké literatuře. - In: Estetika. - Roč. 33, č. 3/4 (1996), s. 84-92.
- K některým otázkám recepce díla Christopha von Schmida v české a slovenské literatuře : (se zřetelem ke sporným problémovým okruhům). - In: Opera slavica. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 22-32.
- Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha : Votobia, 1998. - 433 s. - Vedoucí redaktor.
- Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. - Praha : Votobia, 2000. - 238 s.
- Literatura s hvězdou Davidovou 2. - Praha : Votobia, 2002. - 309 s. - Vedoucí redaktor.
- Ke koexistenci slovanských a židovských kultur. - In : Európska únie - nádeje a pochybnosti. - Slovensko - Európa - svet. - Bratislava : CCW, 2004, s. 73-87.
- Kreativita a potencialita významové výstavby básnické tvorby Pavla Janíka. - In : Život a dielo Pavla Janíka. - Nitra : Spolok slovenských spisovateĺov - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2005, s. 24-42.
- Interpretační etudy. – Praha : Balt-East, 2009. - 171 s. ISBN 978-80-87283-09-7.
- Iluzivní a antiiluzivní strategie v povídkové tvorbě Jána Tužinského (In margine sugesce času a prostoru). - In: Náš jubilant Ján Tužinský / Andrej Červeňák. - Nitra: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov / Filozofická fakulta UKF v Nitre /Klub F. M. Dostojevského, 2011, s. - 73–93. ISBN978-80-8061-461-4.
- K poetice aforistické tvorby Ivana Fontany a Jána Majerníka (Několik komparatistických reflexí z hlediska literárněkritické praxe). - In: Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie/Ivo Pospíšil (ed.). - Brno : Tribun EU, 2010, s. 45–54.
- Aforismus v básnickém textu. - In: Kontexty literární vědy V/Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.) - Brno : Tribun EU, 2015, s. 62–75. ISBN 978-80-263-0928-4.
- Poetika literárních reportáží E. E. Kische. - In: Kultúra a súčasnosť 13/Peter Andruška (ed.) - Nitra : Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, 2013, s. 122–136. ISBN 978-80-558-0374-6.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek