KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SAVICKÝ, Nikolaj, CSc. prom. fil.

* 1935-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-ruská a česko-ukrajinská lexikografie
- sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Tzv. "neosobní věty" s finitním slovesem v ukrajinštině ve srovnání s ruštinou a češtinou. - In: Studie ze slovanské syntaxe. - Praha : Ústav jazyků a literatur ČSAV, 1971. - S. 1-53.
- Základní typy jednoduché věty v ukrajinštině ve srovnání s ruštinou a češtinou. - In: Studie z východoslovanské jazykovědy. Kabinet cizích jazyků ČSAV, 1973. - S. 182-222.
- The Place of the Prague Linguistic Cercle in the History of Linguistics. - In: Philologica pragensia. - Roč. 30, č. 2 (1987), s. 65-76.
- Geschriebene Sprache, gesprochene Sprache - im Licht der philosophischen Kategorie der Vergegenständlichung. - In: Writings vs. Speaking : Language, Text, Discourse, Communication / ed. S. Čmejrková, F. Daneš, E. Havlová. - Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1994. - S. 193-196.
- Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, N. Savický, R. Šišková. - Praha : Academia, 1994-1996. - 2 sv. - 1: 1994. XXII, 703 s.; 2: 1996. S. 705-1377.
- Slovník postpřelomové doby. / M. Sádlíková, N. Savický, R. Šišková, E. Šlaufová. - In: Slavia 63, 1994, č. 3. - S. 267-276.
- Позитивное и негативное отражение общества в языке. - In: Словарь - Грамматика - Текст (jubilejní sborník N. Ju. Švedové). - Moskva : RAN, 1996. - S. 155-158.
- Rusko-český a česko-ruský slovník neologismů. / N. Savický, R. Šišková, E. Šlaufová. - Praha : Academia, 1999. - 136 s.
- O jazyce, společnosti a funkcích. - In: SaS, 61, 2000. - S. 93-101.
- Mluvnice současné ukrajinštiny. - Euroslavica, 2001.
- Neologie jako singulární bod jazykovědy. - In: Česká slavistika 2003 / ed.: I. Pospíšil, M. Zelenka. - Praha : Academia, 2003. - S. 135-145.
- Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2., podstatně doplněné a opravené vydání. / Iveta Krejčířová, Marie Sádlíková, Nikolaj P. Savický, Růžena Šišková, Eva Šlaufová. - Praha : Academia, 2004.
- K typologii diachronních procesů. - In: Verba et historia. - Praha : ÚJČ AV ČR, 2005. - S. 319-327.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek