KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOBOTKOVÁ, Marie, Prof. PhDr. CSc., emeritní profesorka Katedry slavistiky

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 540
Bydliště / Home address Olomouc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number + 420 / 731 932 067
E-mail / E-mail address sobotkom1@centrum.cz, marie.sobotkova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - polská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární historie
- literární komparatistika
- česká a polská literární historie
– starší česká literatura
- dějiny polské literatury od nejstaršího období do současnosti
- polská literatura a film
- česko-polské literární a kulturní vztahy od 16. století do současnosti
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - komitét České asociace slavistů - členka
- zakládající členka mezinárodního sdružení polských a zahraničních polonistů – učitelů polského jazyka a kultury Bristol
- členka výboru Polsko-českého vědeckého sdružení
- členka Slavistické společnosti Franka Wollmana
- členka Česko-slovenské asociace srovnávací literární vědy
- Masarykova univerzita Brno, oborová rada Teorie a dějiny slovanských literatur - členka
- Srovnávací slovanská filologie - předsedkyně oborové rady doktorského studia
- disertační práce z české a polské literatury - školitelka a konzultantka
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle a Šimon Lomnický z Budče. (Umělecko-ideový rozbor jejich mravně výchovné tvorby). Olomouc 1973, 176 s. (doktorská disertační práce).
- České memoáry 17. století (Žánrová analýza memoárových textů) Olomouc – Brno 1993, 193 s. (kandidátská disertační práce).
- Autor, text, adresát v českých, polských a slovenských memoárech 17. století. Vydavatelství UP, Olomouc 1996, 216 s.
- Studie z české a polské literatury (Pět století v historii česko-polských literárních souvislostí). Vydavatelství UP Olomouc 2002, 301 s.
- Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes=Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś /Marie Sobotková a kol. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2014, 484 s.

Vysokoškolská skripta:

- Najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego. (Od Bogurodzicy do Norwida.) Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 1996. 151 s.
- Od Mickiewicza do Miłosza. Część I (1822–1918). Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2000. 263 s.

Edice:

- Adam Mickiewicz: Texty a kontexty. K vydání připravili M. Sobotková a J. Fiala. Vyd. 1. Olomouc 2000, Vydavatelství Univerzity Palackého ve spolupráci s Nakladatelstvím DANAL, 178 s.
- Nová generace české polonistiky. Vydavatelství UP, Olomouc 2002, 243 s.
- OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města – OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. Olomouc Anag 2010, 168 s. (S kol. autorů.)
- Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. Opera Slavica, Slavistické rozhledy. Supplementum. K vydání připravili Marie Sobotková, Jiří Fiala, Ivo Pospíšil a Giuseppe Maiello. Brno 2012.

Studie a články (výběrově):

- Krajina po bitvě Andrzeje Wajdy. - In: Jiřímu Skaličkovi k 23. 4. 1972, rukopisný sborník, s. 429–436.
- Olomouc u Šimona Ennia Klatovského a Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle. - In: Středisko. Sborník Vlastivědné společnosti muzejní 1974–1976. Roč. 63/64, s. 76–83.
- Ještě jednou „Kronika turecká“ – „Pamiętniki tzw. Janczara“ Konstantina Mihajloviče z Ostrovice. - In: Slavistický den 1982. Materiály z pracovní konference konané 24. 3. 1982 na FF UP v Olomouci. Praha – Olomouc 1983, s. 19–25.
- Diadochos B. Paprockého v kontextu jeho literární tvorby. (Na okraj edice o Válce turecké a jiné příběhy.)- In: AUPO, Philologica 50, 1984, s. 21–24.
- Staré krakovské tisky čtyř děl Jana Kochanowského ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. - In: Slavistický sborník olomoucko-lublinský III. AUPO, Praha, SNP 1985, s. 143–146.
- Recepce enšpíglovské látky v české, polské a ruské literatuře. - In: Věda na Filozofické fakultě UP v letech 1985–1986, sv. 1. Olomouc 1987, s. 187–204.
- Kochanowského Trény a jejich obnovený český překlad. - In: Sborník referátů a sdělení z III. celostátní polonistické konference. Ostrava 1986, s. 181–195.
- Enšpíglovský tisk z roku 1850. - In: AUPO, Philologica 55, 1987, s. 17–26.
- Ještě jednou k novému překladu Trénů Jana Kochanowského. AUPO, Philologica 56, 1987, s. 91–98.
- Otazníky kolem Zrcadla slavného Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle. - In: Česká literatura, roč. 35, 1987, č. 3, s. 258–261. (S H. Gmiterkem.)
- Kilka uwag o poetyce czeskich i polskich pamiętników epoki baroku. Sborník polonistické konference. Brno 1990, s. 75–78.
- K poetice českých a polských memoárů 17. století. - In: AUPO, Studia Bohemica VI, Olomouc 1993, s. 19–24.
- Andrzej Trzebiński i Jerzy Orten w kontekście literatury czeskiej (o możliwości recepcji części Pamiętnika Trzebińskiego w środowisku czeskim). - In: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje – Analizy – Konteksty. Tom II. Lublin 1993, s. 61–64.
- Trzy powroty Bartłomieja Paprockiego do naszych czasów. In: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Opole 1993, s. 223–228.
- Paprockého Zrcadlo slavného Markrabství moravského po čtyřech stech letech. - In: Literatura a komerce. Filozofická fakulta UP. Olomouc 1994, s. 59–60.
- Polský pramen k moravským dějinám roku 1650. - In: Slavia, roč. 64, 1995, s. 297–302.
- Specifické znaky memoárů Jindřicha Hýzrla z Chodů. - In: AUPO, Studia Bohemica VII, 70, 1996, s. 15–22.
- Recepce Sienkiewiczova románu Quo vadis? v českém prostředí.- In: Česká literatura 6, 1996, s. 573–581.
- O prvním českém překladu Kochanovského frašek. - In: Konsekwencje sąsiedzstwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury. MEN RP, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 1997, s. 93–98.
- Uwagi o nauczaniu języka polskiego jako obcego na ołomunieckiej polonistyce. - In: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Grupy „Bristol“. Kraków 1997, s. 225–229.
- K poetice českých, polských a slovenských memoárů 17. století. - In: Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Bratislava 1997, s. 138–145.
- Tekst literacki i jego wersja filmowa w procesie nauczania literatury i kultury polskiej w środowisku czeskim. - In: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców, poziom średni, stan – problemy – postulaty. Łódź 1998, s. 265–272.
- Literatura a multimedia. - In: Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Postscriptum nr 24 –25, zima 97, wiosna 98, s. 50–53.
- Oldřich Králík a baroko. (Tři zastavení s Oldřichem Králíkem a barokní literaturou.) - In: Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu současné literární vědy. Olomouc 1998, s. 46–52.
- W świecie „rozchlapanych“ tekstów. (Uwagi nad literaturą czeską ostatnich pięciu lat.)- In: Nowe czasy, nowe języki (i stare) problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1720. Katowice 1998, s. 286–296.
- Z historii kontaktów polsko-czeskich: Adam Mickiewicz i Josef Václav Frič. - In: "W ojczyznie serce me zostało." W dwusetna rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Uniwersytet Opolski, Opole 1998, s. 359–370.
- Tekst literacki i jego wersja filmowa w procesie nauczania polonistów ołomunieckich. (Na materiale tekstu Dziadów Mickiewicza i wersji filmowej Konwickiego Lawa.) - In: 6. konference polonistů české republiky – Polonica 1997. Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta 1999, s. 127–134.
- Morava roku 1790 očima Stanisława Staszice. - In: Brněnská Polonica I. Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno 1999, s. 24–32.
- Internet jako środek nowoczesnego kształcenia polonistów i bohemistów. - In: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Multimedia w nauczaniu języka rodzimego jako obcego. Postscriptum nr 27–29, jesień 1998 – wiosna 1999. Uniwersytet Śląski w Katowicach 1999, s. 58.
- Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních. - In: Český lid, roč. 86, 1999, s. 61–79. (S J. Fialou.)
- Obraz Moravy v moravských kronikách 17. století. – In: Studia Bohemica VIII, AUPO Fac. phil., Philologica 72, Olomouc 2000, s. 21–28
- Současná polská literární věda v Roce Adama Mickiewicze. (Úvahy k 200. výročí autorova narození). - In: Adam Mickiewicz: Texty a kontexty. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998, Vydavatelství UP v Olomouci ve spolupráci s Nakladatelstvím Danal 2000, s. 31–39.
- Hugo Kołłątaj, významná osobnost polského osvícenství, na Moravě a v Čechách v letech 1794–1802. - In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27. – 29. 5.1999 v Rychnově nad Kněžnou, s. 247–259.
- O nauczaniu literatury polskiej jako obcej w grupie studentów zaawansowanych w środowisku Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. - In: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin 2000, s. 259–266.
- Dvě kapitoly z historie recepce tvorby Julia Słowackého v českém prostředí 19. století. - In: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. Krystyna Kardyni-Pelikánová. Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2000, s. 73–81.
- Česká literatura na Moravě přelomu 18. a 19. století.- In: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literární bohemistiky Praha 3.– 8. července 2000. Sv. 1. Praha 2001, s. 109–116. (S J. Fialou.)
- Polonistyka w Ołomuńcu. - In. Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa, 4.– 6. września 1998, s. 129–133. (S I. Dobrotovou.)
- Wątek sowizdrzalski w czeskiej, polskiej i rosyjskiej literaturze XVII i XVIII wieku. In: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 51–58.
- Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001. Pod red. Romualda Cudaka i Jolanty Tambor, s. 296–301.
- Z dziejów recepcji twórczości J. Słowackiego w Czechach. - In: Slavistika sudem i volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. FF OU, Uniwersytet Opolski. Studia slavica VI. Ostrava 2002, s. 263–271.
- Adam Mickiewicz und das Bild der tschechischen Literatur im 19. Jahrhundert. XIII. mezinárodní sjezd slavistů – Lublaň 2003. Resumé českých příspěvků. Literární věda. Slavia 72, 2003, s. 247. (S J. Fialou.)
- Hra jako životní postoj v českých a polských textech o Eulenspieglovi z 16. a 17. století. - In: Homo ludens v české a slovenské literatuře, Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SU, Slezská univerzita v Opavě, 2003, s. 83–98. (S J. Fialou.)
- O polských textech z rakouského státního vězení v Olomouci a v Josefově na konci 18. století. Katedra bohemistiky FF UP, Genologický systém kultury na Moravě, 2003. - In: Moravica II, AUPO, Facultas Philosophica, Olomouc 2004, s. 77–87.
- O jazykových proměnách současné polské prózy. AUPO, Philologica 78 – Supplementum 2003, s. 33–47.
- Ze vztahů mezi městy Vratislaví a Olomouci I. - In: Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Wrocław 2003, s. 298–304.
- Z historie česko-polských literárních souvislostí první poloviny 19. století.-In: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Bristol. Wrocław 2004, s. 453–458.
- Polská účast v českém literárním vývoji (od 70. let 18. století do 50. let 19. století). - In: Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918. Sborník studií. Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 19–66.
- Česko-polské literární souvislosti v letech 1914–1944/45. - In: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století. Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 49–105.
- Slavic-net.upol.cz – Prezentace slovanských jazyků na internetu.- In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. ÚS FF MU Brno, Brno 2005, s. 215–225. (S J. Fialou a I. Dobrotovou.)
- Konstanty Ildefons Gałczyński w środowisku czeskim. In: Dzieło i życie K. I. Gałczyńskiego, T II. Wyd. Collegium Columbinum Kraków 2005, s. 739–753.
- "maslo.of.pl" w wersji polskiej i czeskiej. - In: Literatura w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Wyd. GNOME, Katowice 2006, s. 235–249.
- Przez wspomnienia do dnia dzisiejszego.- In: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 139–141.
- Hra jako životní postoj v českých a polských textech o Eulenspieglovi ze 16. a 17. století.- In: Homo ludens v literatuře, Slezská univerzita Opava 2006, s. 83–98. (S J. Fialou.)
- O internetových metamorfózách literárních textů a žánrů.- In: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II, Slezská univerzita Opava 2006, s. 106–117 (S J. Fialou.)
- Z českých jezuitských elogií 17. století.- In: Studia Bohemica X, AUPO, Fac. phil., Philologica 91 – 2006, Olomouc 2006, s. 106–185. (S J. Fialou.)
- Od diaria k blogu. In: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III. Žánry živé, mrtvé a revitalizované. Slezská univerzita Opava 2006, s. 40–57. (S J. Fialou.)
- Polonistyka na rozdrożu: problematyka klasycznego modelu edukacji akademickiej oraz jego przemiany – nowe treści, nowe formy, nowe zadania. Na przykładzie polonistyki ołomunieckiej.- In: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Poznań, 8–11 czerwca 2006. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 179–188.
- O czeskim humorze pijackim.- In: Oblicza humoru. Tom II. Katovice 2008, s. 36–52. (S J. Fialou.)
- Olomoucká polonistika.- In: Slavistika dnes. Kolektivní monografie, s. 155–160.
- O aforistice, najmě české a polské.- In: Česká slavistika 2008. Brno–Praha 2008, s. 51–65. (S J. Fialou.)
- Przegląd czeskiej aforystyki.- In: Oblicza humoru III. Warszawa Polskie Towarzystwo Sociologiczne 2009, s. 61–72. (S J. Fialou.)
- P. Michael Ignatius Tamasfi, S. J., Phil. Dr., Theol. Dr. (1600–1662), rodák z Budmeric u Pezinku, hodnostář české provincie Tovaryšstva Ježíšova.- In: 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave,
Zborník príspevkov, Bratislava STIMUL 2009, s. 176–187, (S J. Fialou.)
- Anekdoty o spisovatelích.- In: Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu IV. Žánr – ponorná řeka Gatunek – rzeka podziemna. University of Bielsko-Biała, Verbum Praha 2009, s. 61–76 (S J. Fialou.)
- Tykání, vykání, onkání a onikání v překladu divadelní hry Johanna Christiana Krügera Herzog Michel (1750) pořízeném Janem Josefem Zebererem pod titulem Kníže Honzík (1771). - In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. – 4. září 2009. 2. díl – část literárněvědná. Ústí nad Labem 2009, s. 41–49, (S J. Fialou.)
- Sacrum et profanum v moravských lidových písních o víně. - In: Mezinárodní interdisciplinární konference Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc 23. – 24. 4. 2009, CD-ROM, Uherské Hradiště Olomouc 2009, s. 197–214, (S J. Fialou.)
- Zbigniew Herbert w środowisku czeskim. - In: Polonistika bez granic, Tom 1. Wiedza o literaturce o kulturze. Red.: Ryszard Nycz, Władyslaw Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków 2010, s. 547–561.
- Polonistyka w Ołomuńcu w pierwszej dekadzie III tysiąclecia – lata 2003–2009. - In: Polonistika bez granic, Tom 1. Wiedza o literaturze o kulturze. Red.: Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków 2010., s. 189–194. (S M. Hanczakowským.)
- Z historie a současnosti Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika.- In: Bohemistika 3/2010, Rocznik X-ISSN 1642-9893, s. 239–246.
- Olomoučtí jezuité a víno.- In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc, Societas Scientiarum Olomoucensis II 2010, s. 19–41, (S J. Fialou.)
- Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství jako forma areálových společenskovědních aktivit.- In: Areálová slavistika a dnešní svět. Tribun EU Brno 2010, s. 305–314.
- Úvodem. V. mezinárodní konference Olomouc a Opole bilancují.- In: Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství/Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne. Olomouc ANAG 2010, s. 1.
- Dílo Zbigniewa Herberta v českém prostředí (1958–2008).- In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Masarykova univerzita Brno, Centrum filologicko-areálových studií při Ústavu slavistiky FF MU. Brno 2010, s. 143-168.
- Komeniolog Karel Hádek – Ad annum septuagesimum!- In: Studia Comeniana et historica, XXXX – 2010, č. 83- 84, s. 233–235. (S J. Fialou.)
- Literatura v barokní Olomouci.- In: O. Jakubec a M. Perůtka (eds.): Olomoucké baroko.Výtvarná kultura let 1620–1780, 3, Historie a kultura, Olomouc 2011, s. 199–210.
- Barokní divadlo v Olomouci.- In: O. Jakubec a M. Perůtka (eds.): Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780, 3, Historie a kultura, Olomouc 2011, s. 211–228. (S J. Fialou.)
- Z humoru obscenicznego w czeskich i morawskich piosenkach narodowych. - In: Oblicza humoru, Tom V, Warszawa, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2011, s. 122–146. (S J. Fialou.)
- Innovation in the Study of Polish Philology at the Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc.- In: Janicki, Jarosław (ed.): Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biała, ATH Promix 2011, s. 98–108. (S J. Fialou.)
- "Zlá jest novina, když nemají v domě vína." Topos "víno" v českých barokních kázáních. - In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc, Societas Scientiarum Olomucensis II, 2011, s. 198-210. (S J. Fialou.)
- Lavírované perokresby Friedricha Bernharda Wernera (1690–1776) z Českého Slezska. - In: Slezsko v proměnách času - Śląsk przez wieki, Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci 2011, s. 14–19. (S J. Fialou.)
- Spal bych, spal bych, žena mi nedá… - In: Musica Folklorica: Spal bych, spal bych, žena mi nedá… Sleeve-note CD, Brno, Indies Scope, 2011. (S J. Fialou.)
- Všichni svatí Viktorové. - In: V. Bok, Václav – J. Fiala, Jiří – H. Chýlová, Helena (eds): Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník. Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 9–29. (S J. Fialou.)
- Aluzja literacka w rysunkach Vladimíra Renčína. Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa 2012, s. 209–225. (S J. Fialou.) Literární aluze v kresleném humoru Vladimíra Renčína. Kultúra a súčasnosť 2012. ISSN periodika: 9788-0558, s. 94–101. (S J. Fialou.)
- Regionální a nadregionální aspekty barokního divadla v Olomouci. - In: Jazyk, literatura a region, Univerzita J. E: Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 102–108. (S J. Fialou.)
- Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827.- In: Slavica Litteraria 2012, s. 41–53. (S J. Fialou.)
- Ženský úděl v lidové písni.- In: Veronika Malatincová – Musica Folklorica, Ej, ženy, ženy, poraďteže mi. Sleeve-note CD, Brno, Indies Scope, 2013. (S J. Fialou.)
- Olomoucká Griselda. K 700. výročí narození italského básníka a novelisty Giovanniho Boccaccia (1313–1375). Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 306, 2013, s. 55–88. (S J. Fialou a J. Špičkou.)
- Francouzští a polští "státní vězňové" v Brně a Olomouci na konci 18. století. Recentní odborná literatura. Střední Morava 2015, 39, s. 114–122. (S J. Fialou a M. Voždovou.)
- Osvícenství na moravských vysokých školách v poslední třetině 18. století. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 2015, s. 509–516. (S J. Fialou.)
- Zdraví jako nejvyšší hodnota v českých a polských příslovích Okolo močidla chodě nádchy neujdeš. – Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. 2015, s. 141–151. (S J. Fialou.)


Poznámky / Notes - rytířský kříž za zásluhy o Polskou republiku - nositelka
- doktorský studijní program Dějiny české literatury - česká literatura, doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie - polská literatura - školitelka doktorských disertací
- Socrates Programme: Bilateral Agreement for the Academic Years 2004/2007 mezi Slezskou univerzitou v Katovicích a Univerzitou Palackého, FF, sekce polské filologie KS - koordinátorka
- Socrates Programme: Bilateral Agreement for the Academic Years 2004/2006 mezi Univerzitou v Lipsku a Univerzitou Palackého, FF, sekce polské filologie KS - koordinátorka
- Socrates Programme - Slavistic Networking - Linguistic and Cultural Integration - 2004/2007: - Slavic Networking Lingua Project - jazyková a kulturní integrace - slavistický net - členka řešitelského týmu a koordinátorka za Českou republiku
- Vnitřní grant FFUP "Minulost a současnost polského filmu" (55 tis. Kč), 1996 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 145/1997 "Videotéka polského hraného a dokumentárního filmu" (63 tis. Kč), 1997 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 133/1997 "Hostující polští filologové" (121 tis. Kč), 1997 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 0723/1999 "Slovník české, polské a anglické filmové terminologie" (45 tis. Kč), 1999 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 127/2000 "Nová generace české polonistiky" (105 tis. Kč), 2000 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 117 TO A, spec. B "Otevřená polyfunkční laboratoř polonistiky" (420 tis. Kč), 2004 - řešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ č. 93 TO G5 (110 tis. Kč) - doktorský, 2005 - spoluřešitelka
- Rozvojový projekt FRVŠ "Kroniky a paměti moravské provenience 17. - 18. stol. - doktorský, 2005 - spoluřešitelka
- Výzkumný záměr MŠMT ČR "Historie a kultura Moravy jako modelu euroregionu - spoluřešitelka
- Grantový projekt Grantové agentury ČR "Západoslovanské literatury v českém prostředí" - spoluřešitelka
- Grantový projekt Grantové agentury ČR "Databáze západoslovanských literatur v českém prostředí" -
spoluřešitelka
- výzkumný záměr MŠMT ČR Emigrace z českých zemí v novověku – spoluřešitelka
- Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství Olomouc – Opole – hlavní řešitelka http://czpl.polonistika.upol.cz/
- projekt IGA FF UP: Historie a současnost olomoucké polonistiky – hlavní řešitelka

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek