KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČECHUROVÁ, Jana, Doc. PhDr. Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 204-5
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Jana.cechurova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české a československé dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Kramářova vila. - In: Dějiny a současnost. - Č. 3 (1993). - S. 49 - 51.
- Naši svobodní zednáři. - In: Historický obzor. - Č. 9 (1993). - S. 210 - 213.
- Československá strana národně demokratická v letech 1918-1923. - In: Časopis Národního muzea - řada historická. - Č. 3-4 (1993). - S. 99 - 119.
- Atentát po česku. - In: Dějiny a současnost. - Č. 2 (1994). - S. 19 - 23.
- Druhý či první muž strany? Ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře. - In: Historický obzor. - Č. 5 (1994). - S. 114 - 118.
- Alfons Mucha - Freimauer. - In: Alfons Mucha - Das Slawische Epos. - Kunst Halle Krems, 1994. - S. 156 - 163
- Josef Klik a druhý sjezd československých historiků / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: Český časopis historický. - Č. 3 (1994). - S. 496 - 509.
- Válečný deník Vojty Beneše. - In: Dějiny a současnost. -Č. 6 (1994). - S. 47 - 50.
- Karel Kramář - Otec ruské emigrace,in: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2.), Praha 1994, s. 72-84.
-Co v "Listech úcty a přátelství" nebylo, in: Dějiny a současnost 2, 3, 4, 1995, s. 42-44, s. 41-44, s. 42-45. (s J. Čechurou).
- Dvě vzpomínky na Josefa Šustu, in: Historický obzor 7-8, 1995, s.187 - 190, (s J. Čechurou).
- Hrad a Alois Rašín v letech 1922-1923 / sest. J. Čechurová, E. Kubů. - In: Český časopis historický. - Č. 3 (1995). - S. 451 - 469.
- František Hrubý a Český časopis historický / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: Český časopis historický. - Č. 2 (1996). - S. 223-244.
- Svobodný zednář Alfons Mucha. - In: Historický obzor. - Č. 7-8 (1996). - S. 178 - 182.
- Josef Vítězslav Šimák a Josef Pekař (Příspěvek k poznání jejich vzájemného vztahu) / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: J.V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době : Z Českého ráje a Podkrkonoší. - supplementum 2 (1996). - S. 15 - 24.
- Ministerské mezidobí Aloise Rašína. - In: Časopis Národního muzea - řada historická. - Č. 1-4 (1995) - S. 99 - 118.
- Podnikatelské zájmy a orientace českého nacionalismu v letech 1905-1918. - In: Sborník k problematice multietnicity. České země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 1848-1918. Praha : FF UK, 1996. - S. 110 - 120.
- Alois Rašín (vybrané kapitoly). - In: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. - Č. 2 (1996).
- Listy důvěrné : Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - Praha, 1996.
- Most mezi Hradem a národní demokracií. Role Přemysla Šámala při hledání politického i osobního smíru. - In: České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. - Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. - Praha, 1997. - S. 231 - 240.
- Alois Rašín : Dramatický život českého politika. - Praha, 1997.
- Kramář a Masaryk. - In: Historický obzor. - Č. 3-4 (1998). - S. 71 - 74.
- Politická reprezentace českých podnikatelů na počátku 20. století (na příkladu kontaktů mladočeských představitelů s vedením Živnobanky). - In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. - Praha, 1998. - S. 137 - 149.
- Politická reprezentace českých podnikatelů v období tzv. budování státu. - In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí III. - Praha, 1998. - S. 45 - 57.
- Vzájemná korespondence Josefa Pekaře a Antonína Rezka / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: Časopis Národního muzea - řada historická. - Č. 3-4 (1998). - S. 37 - 68.
- Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - Praha 1999.
- Česká politická pravice : Mezi převratem a krizí. - Praha, 1999.
- Krystalizace národní demokracie ve 20. letech. - In: Československo 1918-1938. - Praha, 1999. - S. 245 - 250. - (Osudy demokracie ve střední Evropě I.).
- Mobilita v jedné české pobělohorské vsi : Pelejovice 1650-1700 / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. - Praha 1999. - S. 94-124.
- Edvard Beneš (diplomat na cestách) : Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919-1928 / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - Praha, 2000.
- Menšina v menšině : "Péče" o Čechy v pohraničí. - In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. - Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6.10.1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. - Opava, 1999. - S. 143 - 151.
- Válečné vzpomínky prof. Vladimíra Wagnera. - In: Časopis Národního muzea. - Č. 1-2 (2000). - S. 97 - 106.
- Karel Kramář - "Vůdce" národní demokracie. - In: Osobnost v politické straně. - Sborník referátů z konference "Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999. - Olomouc, 2000. - S. 277-279.
- Úloha Aloise Rašína při konstituování české politické pravice. - In: Osobnost v politické straně. - Sborník referátů z konference "Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999. - Olomouc, 2000. - S. 280 - 289.
- František Sís. - In: Osobnost v politické straně. -Sborník referátů z konference "Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999. - Olomouc, 2000. - S. 290 - 291.
- Die Sozialprogramme der politischen Repräsentation des tschechischen Bürgertums nach der Entstehung der Tschechoslowakei. (Sociální programy politické reprezentace českých buržoazních kruhů po vzniku Československa). - In: Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik. - Bochum, 2000. - (Mitteilungsblatt des Instituts fuer soziale Bewegungen ; 23). - S. 91 - 99.
- Českoslovenští politici v bitvě o Británii : Vzpomínky na bombardování v pamětech příslušníků československého exilu ve Velké Británii za druhé světové války / sest. J. Čechurová a J. Kuklík ml.. - In: Kuděj. - Č. 2 (2000). - S. 66 - 77.
- České politické elity po vzniku Československa. - In: Společnost v přerodu, Češi ve 20. století. - Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. - Praha, 2000. - S. 221 - 230.
- Humor s politickým podtextem ve válečném deníku Jana Opočenského / sest. J. Čechurová a J. Kuklík. - In: Časopis Národního muzea. - Č. 1-2 (2001). - S. 82 - 88.
- Válečné deníky Jana Opočenského / sest. J. Čechurová, J. Čechura, J. Kuklík, J. Němeček. - Praha, 2001.
- Sociální skladba českých zednářů. - In: Studie k sociálním dějinám 6. - Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století, Praha 10. a 11. 2000. - Kutná Hora, Praha, Opava, 2001. - S. 73 - 80.
- Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. - Praha, 2002. - S. 151-155, 186-189, 191-193, 198-202, 206-208.
- Čeští svobodní zednáři ve XX. století. - Praha, 2002.
- Die tschechischen Freimaurer als Thema der Sozialgeschichte. - In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2001/2002. - Praha, 2002. - S. 117 - 131.
- Villa Kramarža. - In: Rossica : Naučnye issledovanija po rusistike, ukrainistike, belorusistike. - Č. V-VI (2000/2001). - S. 33 - 37.
- Karel Kramarž - otec russkoj emigracii. - In: Rossica : Naučnye issledovanija po rusistike, ukrainistike, belorusistike. - Č. V-VI (2000/2001). - S. 55-70.
- Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/2. - Praha, 2003. - S. 9-33, 44-60, 102-103, 114-116, 129-135, 175-176, 192-193, 209-212, 215-218.
- Svobodné zednářství a česká společnost. - In: DINGIR, Časopis o současné náboženské scéně. - Roč. VI. - č. 1 (2003). - S. 24 - 25.
- Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti / sest. J. Čechurová a J. Čechura. - In: Český časopis historický. - Roč. 101. - Č. 1 (2003). - S. 106-120.
- Listy Aloise Rašína z vězení manželce a dětem. - In: Historie a vojenství. - Č. 1 (2003). - S. 87-93.
-Rašínův vztah ke státu a k politice. - In: Alois Rašín, český politik, právník a národohospodář. - Centrum pro ekonomiku a politiku. - Č. 24 (2003). - Praha, 2003. - S. 21-32.
- Kramářova vila. - In: Karel Kramář : Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. - Praha, 2003. - S. 47-51.
- Karel Kramář - Otec ruské emigrace. - In: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. - Praha, 2003. - s. 74-90.
- Historikovy hovory s prezidentem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti : Válečná setkání Jana Opočenského a Edvarda Beneše / sest. J. Čechurová, J. Kuklík. - In: Český časopis historický. - Roč. 101. - Č. 4 (2003). - S. 854-881.
- Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého / sest. J. Čechurová, J. Čechura. - In: Sborník Národního muzea. - Roč. 58. - Č. 1 (2004). - 36 str. - (Sborník Národního muzea, řada A-historie).
- Kompatibilní či nekompatibilní? Vztah svobodných zednářů a KSČ. - In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sest. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček. - Svazek II. - Praha, 2004. - S. 13-26, 311-313.
- Úvodem. - In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI : Sociální dějiny dnes / sest. Jana Čechurová a Jiří Štaif. - Praha, 2004. - S. 7-12.
- Poněkud pootočený gender pohled : Role otce a matky v konkrétním historickém kontextu. - In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI : Sociální dějiny dnes / sest. Jana Čechurová a Jiří Štaif. - Praha, 2004. - S. 152-162, 247-248.
- Sociální programy politické reprezentace českých buržoazních kruhů po vzniku Československa, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi / sest. D. Jančík. - Praha, 2003. - S. 117-123. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. -(Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica ; 3)
- Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě / sest. J. Čechurová, J. Čechura. - In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi / sest. J. Štaif. - Praha, 2003. - S. 13-22. - (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica ; 1 (1999))
- Exil československých zednářů v Londýně za druhé světové války / sest. J. Čechurová, J. Kuklík. - In: Historický obzor. - Č. 9-10 (2004). - S. 225-231.
- Nositelé kontinuity a inovátoři : Poválečné osudy londýnských zednářů v Československu. - In: Soudobé dějiny. - Č. 3 (2004). - S. 83-106.
- Karel Kramar : Historia niespelnionego polityka. - In: Mówią wieki. - Č. 3 (2005). - S. 29-33.
- Válečné cestování po Anglii, aneb trocha rozptýlení v životě českého emigranta Jana Opočenského / sest. J. Čechurová, J. Kuklík. - In: Cestování včera a dnes-Tourism yesterday and today. - Roč. 2. - č. 1 (2005). - S. 49-60.
- Svobodné zednářství a česká společnost ve 20. století. - In: Přednášky z XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha, 2005. - S. 157-166.
- Hurá z Londýna! Zamyšlení nad válečným cestováním jednoho československého diplomata, úředníka a historika. - In: Staletí objevů, diplomacie a válek : Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana. - Praha, 2005. - S. 155-164 (AUC, Philosophica et Historica ; 1 (2003), Studia historica ; LV).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek