KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HUŇÁČEK, Václav, Doc. PhDr. CSc.

* 1931-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Politologie, mezinárodní vztahy
Překladatelé
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Teologie, náboženství a religiozita
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Jazykověda - Onomastika
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Dějiny - Sovětský svaz
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Rusistika - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vývoj ruského jazyka
- slavistika a staroslověnština pro rusisty
- dějiny slavistiky
- úvod do dějin Ruska
- jazykově zaměřená zeměvěda a reálie
- kulturologie, kulturní geografie, kulturní terminologie
- dějiny kulturních institucí (hlavně církevních)
- dějiny kulturních vztahů česko-ruských, mezislovanských a slovansko-neslovanských (hlavně církevních)
- východní křesťanství pravoslavné a jinoslavné ve vztahu k západnímu (pro slavisty a byzantology)
- geopolitické a kulturní reálie slovanských zemí
- teorie cizojazyčného průvodcování
- angličtina pro rusisty a ruština pro anglisty
- česká vlastivěda pro cizince
- evropská kultura a náboženství v českých zemích pro zahraniční studenty
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - ekumenický Kruh českých duchovních tradic - člen
- Klub za starou Prahu - člen
- Pražská informační služba - spolupracovník
- Československá dopravní kancelář (ČEDOK) - spolupracovník
- Vládní výbor cestovního ruchu (VVCR) - spolupracovník
- FF UK kabinet původcovské činnosti při katedře překladatelství a tlumočnictví - člen
Publikační činnost / Publications - Několik poznámek o prvním příspěvku A. J. Puchmajera k poznání ruského jazyka v Čechách. - In: Bulletin VŠRJL. - Č. III (1959). - S. 105 - 128.
- Texty ke studiu vývoje ruského jazyka / sest. V. Huňáček, E. Bláhová (Dvořáková). - Praha : SPN, 1959, 1962, 1970, 1981. - 104 s.
- K otázce emauzského Filonoma. - In: Bulletin VŠRJL. - Č. IX (1965). - S. 57 - 65.
- První rusisté. - Ruský jazyk. - Č. 3 (1967/68). - S. 123 - 131.
- 500 let - kronika československo-amerických vzájemných vztahů / sest. V. Huňáček, M. Kašparová. - Bratislava : SCK, 1968. - 38 s.
- Republika naša. - Bratislava : Mladé Letá, 1969. - 239 s.
- Czechoslovakia - Information minimum. - Austin : Texas Education Agency, 1970, 1975. - 71 s.
- Slovanská Sázava a česko-uhersko-ruské vztahy v XI. století. - In: Bulletin ÚRJL. - 1970. - S. 5 - 21.
- K nejstarším vztahům česko-ruským. - In: Československo-sovětské vztahy I. - 1972. - S. 11 - 31.
- Klášter na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. - In: Z tradic slovanské kultury u nás. - Praha : Univerzita Karlova, 1975. - S. 175 - 185.
- Původ zeměpisných jmen / sest. I. Lutterer, L. Kropáček, V. Huňáček. - Praha : Mladá fronta, 1976. - 300 s.
- Metodika tematické činnosti průvodce. Praha : Merkur, 1983, 1986, 1989, 143 s.
- K počátkům české rusistiky. - In: Práce z dějin slavistiky. - Č. X (1985). Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1985. - S. 217 - 231.
- Staroslověnská Sázava / sest. K. Reichertová, E. Bláhová, V. Dvořáková, V. Huňáček. - Praha : Odeon, 1988. - 450 s.
- СССР - страна и культура / sest. M. Jehlička [et al.] ... - Praha : SPN, 1989. - 580 s.
- K dědictví Komenského v Rusku. - In: Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému. - Praha : Karolinum, 1992. - S. 348-356.
- Odkaz Komenského dnešnímu krajanskému hnutí. - In: Studia Comeniana et historica. - Uherský Brod, 1992. - S. 297 - 309.
- Východoslovanské křesťanství a starší tradice. - In: Studie k dějinám a kultuře východních Slovanů. - Č. XX. - Praha : Karolinum, 1992). - S. 37 - 49
- Juraj Križanić (chorvatsko-katolické kořeny rusofilského panslavismu). - In: Souvislosti. - Č. 2 (1995). - S. 40-45.
- Sarkandr - Masaryk (etymologické souvislosti jmen prvního moravskoslezského světce a prvního prezidenta ČSR). - In: Souvislosti. - Č. 2 (1995). - S. 227
- Vojtěch-Adalbert Pražský a byzantský ritus. - In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve. - Praha, 1997. - S. 55-69.
- Litevská Praha. - In: Litva. - Praha, 1998. - S. 18-30.
- Ostrov mezi Břevnovem a Sázavou. - In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. - Praha, 2000. - S. 71-84.
- Východokřesťanská ortodoxie a heterodoxie. - In: Zpravodaj české koordinační rady SPNV. - Č. 9/10 (2000). - s. 5-6.
- Cyrilometodějský odkaz, kacíři a reformace. - In: I oni jsou otcové naši... : Cyrilometodějský sborník / sest.
J.B. Lášek, H. Tonzarová, L.Marek. - Brno, 2005. - S. 23 – 80.

Poznámky / Notes - Cena Socialistické Akademie Slovenska za první a zároveň slovensky pojatou vlastivědu Československa pro mládež (r. 1969) - nositel
- National Geographic Society - diplom členství od r. 1971
- Medaile Jos. Jungmanna - nositel
- Medaile J. A. Komenského - nositel
- Čestný diplom Svazu sovětských společností přátelství a kulturních styků se zahraničními zeměmi - nositel
- Světový kongres slavistů v Praze - vedení exkursního programu a prezentace práce na dějinách nejstarších českých slovanských kulturních institucí ve vztahu k východnímu křesťanstvu (r. 1968)
- Mezinárodní jungmannovské sympozium - účastník (1972)
- interdisciplinární konference ČSAV a UK k 600. výročí pražských Emauz - iniciátor (1972)
- interdisciplinární konference na FF UK u příležitosti 1000. výročí oficiální christianizace Rusi
- výuka: náboženské poměry Arménů pro arménisty
- výuka: náboženské poměry Albánců pro albanisty

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek