KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HLADKÝ, Ladislav, Doc. PhDr. CSc.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 503
Bydliště / Home address Rerychova 4, 635 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 546 211 831
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hladky@brno.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Balkán
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
Balkán - Dějiny
Balkán - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny balkánských národů v 19. a 20. století
- historie česko-jihoslovanských vztahů
- národnostní problematika zemí střední a jihovýchodní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český národní komitét balkanistů - tajemník
- Slovanské historické studie - výkonný redaktor
Publikační činnost / Publications Publikace:
- Jugoslávská krize a její historické souvislosti. – Jinočany : H & H, 1993. - 64 s.
- Bosna a Hercegovina. Historie nešťastné země. – Brno : Nakladatelství Doplněk, 1996. - 218 s.
- Bosnianska tragédia. Konflikt nacionalizmov. – Bratislava : USPO Peter Smolík, 1997. - 106 s.
- Dějiny jihoslovanských zemí. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 760 s. - (spoluautor)
- České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : Bibliografie za léta 1991-2000 / sest. L. Hladký a kol. – Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 402 s.
- Bosenská otázka v 19. a 20. století. – Brno : Masarykova univerzita, 2005. - 392 s.
- Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století / sest. L. Hladký, V. Štěpánek. – Brno : Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005. - 312 s.

Studie:
- Svetozar Pribićević a Československo: (1929-1936) / L. Hladký, T. Chrobák, J. Pelikán. - In: Český časopis historický.– Roč. 93, č. 2 (1995), s. 244-262.
- T. G. Masaryk a Bosna a Hercegovina: (Příspěvek k historii česko-jihoslovanských vztahů). - In: Slovanské historické studie. 20. – Praha, 1994. - S. 33-55.
- Slovinští realisté (masarykovci) na začátku 20. století. - In: Slovanský přehled. – Roč. 77, č. 1 (1991), s. 31-42.
- Slovinští národní radikálové a Masarykova idea drobné práce. - In: Slovanský přehled. – Roč. 77, č. 5 (1991), s. 371-383.
- Slovinci a jugoslávská krize: K vývoji politických událostí na Slovinsku od poloviny 80. let do 15. ledna 1992. - In: Slovanský přehled. – Roč. 78, č. 4 (1992), s. 393-410.
- Bosna a Hercegovina v období před vznikem občanské války. - In: Slovanský přehled. – Roč. 81, č. 3 (1995), s. 249-268.
- Kontakty mezi Čechy a Slovinci v době meziválečné a po druhé světové válce. - In: Samostatný stát mezi většími sousedy – podnět pro slovinskou politiku a kulturu. Sborník
příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání (Praha, Klementinum, 16.10.1997). / sest. J. Pánek. – Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 1999. - S. 53-59.
- Masarykovy problémy s Jihoslovany. - In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty / sest. M. Šesták, E. Voráček. – Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - S. 293-299.
- Bosna a Hercegovina – objekt zájmu rakousko-uherské a jihoslovanské politiky (1878-1914). - In: Slovanský přehled. – Roč. 87, č. 3 (2001), s. 269-296.
- Bosenská otázka za první světové války. - In: Slovanský přehled. – Roč. 87, č. 4 (2001), s. 385-399.
- Kulturní a ideové vlivy českého prostředí na jižní Slovany v průběhu 19. století a první poloviny 20. století. - In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů (Ljubljana 15.-21.8.2003) /sest. I. Pospíšil, M. Zelenka. – Praha : Academia, 2003. – S. 349-359.
- Češi a Bosna a Hercegovina. - In: Milý Bore … Profesoru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci / sest. T. Dvořák, R. Vlček, L. Vykoupil. Brno : Historický ústav AV ČR – Historický ústav FF MU – Matice moravská, 2003. – S. 213-220.
- Od konfesí k národům: Politické a národnostní poměry v Bosně a Hercegovině v letech 1878-1908. - In: Slovanský přehled. – Roč. 90, č. 1 (2004), s. 1-28.
- Od konfesí k národům: Politické a národnostní poměry v Bosně a Hercegovině v letech 1908-1914. - In: Slovanský přehled. – Roč. 90, č. 3 (2004), s. 345-364.
- Slovinci a habsburská monarchie (1848-1918). - In: Slovanské historické studie. 30. - Praha – Brno, 2005. – S. 111-163.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek