KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PALKOVÁ, Zdena, Prof. PhDr. CSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Fonetický ústav, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 258
Bydliště / Home address Vinohradská 103, 130 00 Praha 3
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdena.palkova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://fonetika.ff.cuni.cz/ustav/vyucujici/zdena-palkova/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - obecná fonetika a fonologie
- fonetika a fonologie češtiny, zejm. problematika prozodie
- řečová komunikace
- výslovnostní styly
- počítačové zpracování zvuku řeči
- syntéza řeči
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - International Phonetic Association - členka
- International Speech Communication Association - členka
- International Society of Phonetic Sciences - členka
- Societas Linguistica Europea - členka
- New York Academy of Sciences - členka
- Jazykovědné sdružení při AV ČR - členka
- vědecká rada FF UK - členka
Publikační činnost / Publications - Rytmická výstavba prozaického textu. Praha: Academia, 1974, 137s. (Studie ČSAV, č. 13. ).
- Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum,1994 – 360 s.
- Základní kurs české výslovnosti. Praha - SPN, 1989, 2. vyd. , 91 s.
- Syntactic dispositions as a factor in discourse segmentation, In: Proceedings of the Tenth International Congress of Phonetic Sciences, Dordrecht, 1984, s.554-559
- Auditiv bedingte Einschränkungen im Aufbau der mündlichen Äußerung. In: Slovo a slovesnost. – Roč. 54,č 3 (1993) s. 209-215. Spec. číslo Writing vs. Speaking
- Modelling prosody in TTS Diphone Synthesis in Czech (Z. Palková, M. Ptáček). In: Speech Processing (ed. Wodarz, H.-W. – Frankfurt am Main, 1977 – s. 59-77 , Forum Phoneticum 63
- Prosodie in der Sprachsynthese. In: Sprechwissenschaft - Zu Geschichte und Gegenwart. Krech, E. M., Stock, E.,(eds.) Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik. Frankfurt a. Main: Peter Lang Verlag; 1999, S. 291-301
- Positionally determined differences in F0-patterns validity in Czech. (Palková, Z. - Janíková, J.) In: Proceedings of the 14th ICPhS, San Francisco: 1999, p.1545- 1548
- Čeština na jevišti .In:Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK; 1999, s. 83-92
Marked Intonation Contours in Czech . In: Papers in Phonetics and Speech Processing. Palková, Z. and Wodarz, H. W (eds.),. Forum Phoneticum 70 (2000). Frankfurt am Main: Hector Verlag; 2000, s. 107-119
- Výslovnost a intonace. In: Prahová úroveň. Čeština jako cizí jazyk. (Treshold Level: Czech) Šára, M. et al., Strasbourg , 2001, Council of Europe Publishing , s. 236-255
- Positional relevancy within tone units.. In: Proceedings of LP'2000. Palek, B., Fujimura, O. (eds.) Praha: The Karolinum Press; 2001, s. 131-146
- Suprasegmentální vlastnosti češtiny v současném pohledu. In: Fónické javy v slovanských jazykoch, Sabol, J.(ed.). Sborník z XII. medzinárodní konference Medzinárodní komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků, Prešov: Náuka, 2002, s. 67-77.
- The role of F0 contours in determining foot boundaries in Czech. (Palková, Z. - Volín, J.) In: Proceedings of the 15th ICPhS , Barcelona, 2003: Vol 2, p.1783-1786
- Přízvukový takt ve struktuře češtiny. In: Čeština –Univezália a specifika 5, Hladká, Z. a Karlík,P. (eds.), Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 399-408.
- The set of phonetic rules as a basis for the prosodic component of an automatic TTS synthesis in Czech. In: Z. Palková & J. Janíková (eds.), AUC, Philologica 1/ 2004 Phonetica Pragensia X, Praha: Karolinum, pp. 33-46.
- Srozumitelnost řeči ve vztahu k spisovnosti mluvených projevů . In Minářová, E., Ondrášková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek 177, řada jazyková a literární č. 35. , Brno, 2004, s. 94-98.

Podrobnější bibliografie viz osobní webová prezentace

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek