KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NOVOTNÝ, Vladimír, doc. PhDr. Ph.D.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Lipová 18, 120 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vlno@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.vskk.cz/cz/o-skole/pedagogove/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární bohemistika a rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- PEN Klub
- Gesellschaft für Bohemistik
- Plzeňský literární život (PLŽ) - šéfredaktor (od roku 2002)
- Český jazyk a literatura - výkonný redaktor přes literaturu (od roku 2002)
- komise odboru literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR pro podporu vydávání české literatury v zahraničí - předseda a poté člen (v letech 1998-2000)
- Literární rada odboru literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR - předseda (v letech 1999-2001)
- porota pro udělování Státní ceny za literaturu, zřizovaná Ministerstvem kultury ČR - člen (od roku 2003)
- literární expertní skupina Nadace Českého literárního fondu - člen (od roku 2004)
Publikační činnost / Publications - Odpovědnost tvorby. - Praha : Mladá fronta, 1983. - 136 s.
- Literární kritiky : bohemica. - Praha : V. Novotný, 1997. - 98 s.
- Causa Achmatovová - Zoščenko. - In: Tvar. - Roč. 5, č. 14 (1994), příl. Tvary, s. 1-32.
- Expresionistický utopismus ve vypravěčství Andreje Platonova. - In: Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov. - Bern : P. Lang, 1998. - S. 299-306.
- Tvar (autorské číslo). - Roč. 5, č. 14 (1994), 32 s.
- Problémy a příběhy. Od Puchmajera k Páralovi. - Praha : Cherm, 2001. - 296 s.
- Mezi modernou a postmodernou. Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí. - Praha : Cherm, 2002. - 192 s.
- Dějiny Prahy II. (kolektiv autorů). - Praha, Litomyšl : Paseka, 1998. s. 347-366 a 482-512.
- Česká literatura ve zkratce 4. Období od poloviny 40. let 20. století do současnosti. / Spolu s Petrem Hanuškou. - Brána ve spolupráci s Euromedia Group k. s. - Praha : Knižní klub, 2001, s. 112-192. 216 s.
- Český jazyk a literatura. Přijímací zkoušky na vysoké školy. (Spolu s Marií Čechovou, Ludmilou Zimovou, Dobravou Moldanovou a Miladou Buriánkovou.) SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 2002, oddíly 4.2.3 až 4.2.7, dále 4.2.9 a 6.2. 166 s.
- Není báseň, čtenáři, což čísti budeš. Cesty z labyrintu v pojetí J. A. Komenského a J. V. Andreae. In: Sborník 98. Technická univerzita v Liberci, Liberec 1998, s. 123-136.
- jednom mýtu českého literárního existencialismu. Tvorba Dušana Paly v hodnocení Václava Černého. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 1998, s. 245-253.
- K typologii nové české poezie. In: Bítov 97. Mladá poezie dnes. Poezie jako svébytný žánr. Petrov, Brno 1998, s. 17-22.
- Čeští Anglosasové aneb Na bezejmenných stezkách. In: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Ústav pro českou literaturu AV ČR + FPF Slezské univerzity, Praha - Opava 1998, s. 43-48.
- Česká literatura po únoru 1948. In: Ztráty a nálezy. 50. - 60. léta v české literatuře. Památník národního písemnictví, Praha, říjen 1998 - únor 1999, s. 7-22.
- Literární pouti od orla k orlu. In: Listopad 98. Technická univerzita v Liberci, Liberec 1998, s. 27-33.
- Příčilo se mu říkat nám lidé. Groteskní romaneto Jana Křesadla. In: Neznámí (autoři) - Neznámé (texty). Gaudeamus, Hradec Králové 1999, s. 389-397.
- Ke kontextům kampanovského tématu. In: Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Pro Muzejní spolek královského města Rakovníka vydalo Okresní muzeum Rakovník ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, s. 168-178. B. d. i b. m.
- Poznámky k portrétu Jana Slavíka. In: Listopad 99, roč. X. Technická univerzita v Liberci, Liberec 1999, s. 38-42.
- Jinakost okouzlené duše Nikolaje Terleckého. In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře, PF UJEP, Ústí nad Labem 1999, s. 341-346.
- K typologii české literární postmoderny. Sborník 99, Technická univerzita v Liberci, 1999, s. 52-57. Česká literatura.
- Starší česká literatura - Od Jungmanna k České moderně - Moderní česká literatura. In: Tematická encyklopedie Larousse. Umění a literatura, sv. 4, Albatros, Praha 1999, s. 376-383.
- Nejen jadrný a líbezný překladatelský čin. K postavení V. A. Junga a české literární kultuře. In: Václav Alois Jung. Život a dílo. Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou v roce 2000, s. 13-24.
- Umělý člověk & Umělý kritik. In: "Umělý člověk" dvacátého století. Gaudeamus, Hradec Králové 2000, s. 21-30. Typologie literární současnosti a pokušení medializace. Slavia, roč. 69 (2000), č. 2, s. 147-152.
- Die tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts. (S Vladimírem Sůvou.) Vydal týdeník Knihy, Praha 2000, s. 27-45 (kpt. 5-9, období od roku 1945 do současnosti).
- Prolegomena ke smyslu typologických proměn české literatury 90. let. In: Deset let poté... Česká a slovenská literatura po roce 1989. Ústav pro českou literaturu AV ČR + FPF Slezské univerzity + Slezské zemské muzeum, Praha-Opava 2000, s. 33-41.
- Viktor Jerofejev a Jáchym Topol. In: Listopad 2000, roč. XI. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2000, s. 29-33.
- Čeští literáti v cizině - nyní a teď. In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Obec spisovatelů, Praha 2000, s. 33-40.
- K začátkům a koncům ve fantaskní historické próze. In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře. PF UJEP, Ústí nad Labem 2001, s. 365-367.
- Česká próza v roce 2000. Český jazyk a literatura, 51, 2000-2001, č. 7-8, s. 188-191.
- Postmoderní dekonstrukce a groteskní paraboly. Bohemistyka, č. 3, 2001, Walbrzych (Polsko), s. 187-200.
- "Drobné, ale významné dílko..." In: Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Spolek divadelních ochotníků v Radnicích a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Radnice-Plzeň 2001, s. 9-20.
- Půlstoleté dobré dílo Jana Thona. In: Pátečníci a Karel Poláček. František Šulc - Albert, Boskovice 2001, s. 142-153.
- Jubilant Bohumil Jirásek - badatel a beletrista. In: Minulostí západočeského kraje XXXVI. Pro Archiv města Plzně vydal Albis International v Ústí nad Labem 2001, s. 310-314.
- Česká ženská próza kolem roku 2000. Český jazyk a literatura, 51, 2000-2001, č. 9-10, s. 242-245.
- Nenápadný zjev v české literatuře... Nad exilovou tvorbou spisovatele Bedřicha Svatoše. In: Bedřich Svatoš - osud českého spisovatele ve 20. století. Sdružení Emanuel, Obec Milín, Okresní muzeum v Příbrami 2001, s. 33-46.
- Česká poezie na prahu třetího tisíciletí. Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 1-2, s. 30-34. Czech Literature on the Threshold of the Third Millenium / Die tschechische Literatur an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. In: Czech Writers / Tschechische Schriftsteller. Ministerstvo kultury ČR, Praha 2001, s. 6-7 (anglicky) a 8-9 (německy).
- Česká próza 90. let: mezi tradicí a postmodernou? Alternativa plus, 6, 2002, č. 1-2, s. 84-86.
- Noví prozaikové a nejnovější básníci. Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 3-4, s. 89-92.
- K problému nové alternativy vývojového románu. In: Česká próza 90. let 20. století. Vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2002, s. 46-58.
- O knihách a autorech, o kterých se sluší vědět. Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 5-6, s. 136-139, Beletrizování v izolaci - beletrizování kvůli komunikaci: Nad cestopisnými "obrázky" Václava Aloise Junga. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Vydalo nakladatelství KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s ÚČL AV ČR, Praha 2002, s. 337-347.
- Novinky z české prózy. Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 7-8, s. 177-180.
- Spor o Balbína (a o balbínovskou monografii). In: Balbínovská miscelleanea. Městská knihovna Klatovy, Klatovy 2002, s. 13-19.
- Pár perliček mezi knižními novinkami. Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 9-10, s. 244-247. K nové interpretaci exilu v současné české próze. In: Česká a polská emigrační literatura - Emigracyjna literatura czeska i polska. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2002, s. 56-66.
- Novalisův hold magickému idealismu. Zprávy Spolku českých bibliofilů, 2002, č. 1, s. 18-24.
- Česká literatura v novém tisíciletí. Deutsch-tschechischer Almanach 2002 - Česko-německý Almanach 2002. München/Mnichov 200, s. 89-92. - Die tschechische Literatur im neuen Jahrtausend.
- Tentokrát jen ve znamení prózy. Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 1, s. 31-34.
- Situace české literatury po roce 1948. Visnik Kijivskogo institutu "Slovjanskij universitet". Vyp. 6. Filologija. Ukrajina, Kijev 2002, s. 184-198.
- Tvůrčí křižovatka Jarmily Glazarové: mezi beletrií a publicistikou. In: Jarmila Glazarová 1901-2001. Vydala Osvětová beseda Staré Hrady 2002, s. 49-60.
- Podkarpatoruský fenomén v české próze. In: Česko-rusínský kalendář 2003.
- Situace české literatury po roce 1948. (Studie.) Visnik Kijivskogo institutu "Slovjanskij universitet". Vyp. 6. Filologija. Ukrajina, Kijev 2002, s. 184-198.
- Letní čtení - i na zimní večery. (Přehledná studie.) Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 2, s. 88-91.
- Próza i poezie: nejen ve znamení prvotin. (Přehledná studie.) Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 3, s. 141-144.
- Spisovatelky našinky k roku 2000 - téma pro... Pro koho vlastně? O sedmi statečných (českých prozaičkách). (Studie.) Intelektuál, /roč. 2 - neuvedeno/, č. 1, 2003, s. 19-23.
- Tvůrčí křižovatka Jarmily Glazarové: mezi beletrií a publicistikou. (Studie.) In Jarmila Glazarová 1901-2001. Sborník textů z konference ke 100. výročí narození. Ed. Karol Bílek. Vydala Osvětová beseda Staré Hrady 2002, s. 49-60.
- Próza a poezie na přelomu let 2002 a 2003. (Přehledná studie.) Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 4, s. 195-198.
- Intelektuál na prodej. (Úvaha.) Kafka. Časopis pro střední Evropu, roč. neuveden, č. 10, Berlin 2003, s. 22-24. Česká mutace.
- Bariéry na prach. K prozaickým dílům surrealistického básníka Zdeňka Lorence. (Studie.) Intelektuál, /roč. 2/, č. 2, 2003, s. 49-55.
- Próza a poezie na začátku roku. (Přehledná studie.) Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 5, s. 237-240.
- K peripetiím současné literární diaristiky. (Studie.) In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni (24.-30. 6. 2002). Ed. Ivo Budil, Ivona Škanderová a Jana Jantschová. Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, b. m. v. (Plzeň), b. r. v. (2003), s. 168-179.
- Postmoderní epické fikce na rozhraní tisíciletí. (Studie.) In sb. Postmodernismus v umění a literatuře. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia s mezinárodní účastí. Vydalo Pro libris, Plzeň 2003, s. 167-183.
- Nesnesitelně dekonstruktivní antirobinsoniáda (doslov). In: Iain Banks, Vosí továrna. Talpress, Praha 1998, s. 194-198.
- Nad sešitem zasutých veršů (doslov). In: Vít Otava, Jeskyně a jeskyňky. Cherm, Praha 1998, s. 63-68.
- Eskamotérské miniatury (předmluva). In: Tomáš Morava, Iluzionista na záletech. Vydavatelství Divní přátelé, b. m. v., 1998, s. 3-6.
- Litanické nevýslovno cesty poetovy (doslov). In: Pavel Rejchrt, Labyrint země Sinear. Cherm, Praha 1999, s. 122-126.
- Okouzlená vyprávění o venkovském světě (doslov). In: František Nepil, Střevíce z lýčí. Agentura VPK, Praha 1999, s. 153-156.
- Trilogie ze tří desetiletí, triptych o třech pokoleních (doslov). In: Eva Kantůrková, Černá hvězda. Nakladatelství Hynek, Praha 1999, s. 471-481.
- Jak čas vyhání čerta žvástem (doslov). In: Emil Hakl, Zkušební trylky z Marsu. Cherm, Praha 2000, s. 133-136.
- Být v bludišti světa vědoucí a vidoucí: žít (doslov). In: Pavel Rejchrt, Tvárnosti tušeného. Kalich, Praha 2000, s. 215-219.
- Tři kamarádi: Hašek, Lada a Švejk (předmluva). In: Josef Lada, Můj přítel Švejk, Albatros, Praha 2001, s. 7-11.
- Texty s ražbou ticha a otázek... (doslov). In: Eva Frantinová, Hudba psaná pro měděný drátek. Cherm, Praha 2001, s. 151-154.
- Dobrý a ještě lepší vypravěč (doslov). In František Nepil: Kněžnin prsten - Kde jsi chodil, Satane? /3. vydání, 2. vydání doslovu./ Agentura VPK, Praha 2001, s. 180-190.
- Tucet výjevů z labyrintu mikrosvětů (doslov). In: Irena Dousková, Doktor Kott přemítá. Nakladatelství Petrov, Brno 2002, s. 167-172.
- Čechovův svět bez šťastných lásek (doslov). In: Anton Pavlovič Čechov, O lásce a jiné povídky. Academia, Praha 2002, s. 193-201.
- Příběh jednoho putování do Svaté země (doslov). In: František Kožík, Cesta Kryštofa Haranta z Polžic, z Bezdružic a na Pecce /.../. Albatros, Praha 2002, s. 164-170. Hovory k sobě, jak žít se sebou (doslov). In: Jan Majcher, Neprůstřelný Deggret. Nefalšované záznamy a črty ze života jistého Deggreta (inspektora). Medard, Praha 2002, s. 129-133.
- Zda záhady a tajemství - i o to tu běží! (doslov). In: Aleš Česal, Záhady a tajemství Staré Prahy. Regia, Praha 2002, s. 199-205.
- Vězte zvěsti aneb Levitování v kruhu života (doslov). In: Petr Pazdera Payne, Zvěsti. Cherm, Praha 2002, s. 151-157.
- Život jako žert paměti (doslov). In: Milan Exner, Svatoušek. Petrov, Brno 2002, s. 419-424. Vřou další bratrstva.../ ve spodních slujích tma (doslov). In: Stanislav Komárek, Opšlstisova nadace (nepravidelný román). Petrov, Brno 2002, s. 191-198.
- Básnické epištoly o lásce v umění (doslov). In: Karla Erbová, Již nikdy nedovolím požáru... - Juž nigdy požarem mi nie plonač... Polské znění přeložil Jan Pyszko. Sursum, Tišnov 2003, s. 40 a 42, v překladu do polštiny s. 41 a 43.
- Světy, které nemizí v propadlišti (doslov). In: Nataša Reimanová, Dědeček. Nakladatelství Petrov, Brno 2003, s. 269-275.
- Šandovo postmoderní čarování se slovy i s reáliemi (doslov). In: Michal Šanda, Sudamerická romance. Kronika osidlování Gran Chaca. Nakladatelství Petrov, Brno 2003, s. 113-119.
- Perekrjostki genologičeskich issledovanij. (Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie, Brno 1995.) Rossica, (1998-1999), č. 1, s. 102-103.
- O souvislostech literárních kultur. (Petr Poslední: Měřítka souvislostí. Česká a polská literární kultura po roce 1945. Euroslavica, Praha 2000.) Český jazyk a literatura, 52, 2001-2002, č. 5-6, s. 152-154.
- Lexikografie na pranýři aneb Prapodivná publikace. Postesky nad polským poloslovníkem české literatury. (Literatury zachodnioslowianskie czasu przelomów 1890-1990. 2. Literatura czeska, Slask, Katovice 1999.) Tvar, 11, 2000, č. 12, s. 12-13.
- Aleš Haman: Nástin dějin české literární kritiky. H & H, Praha 2000+, 132 s./ Bohemistyka, 3, č. 2, Walbrzych, s. 165-167. ISSN 1642-9893.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek