KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MYŠKA, Milan, Prof. PhDr. DrSc

* 1933-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - hospodářské a sociální dějiny západních Slovanů
- rané fáze kapitalistické industrializace (protoindustrializace, průmyslová revoluce) včetně jejich
populačních (populační růst, migrace) a sociálně-strukturních důsledků (vznik nových socioprofesních skupin: dělnictvo, podnikatelstvo, technická inteligence)
- komparativní studie česko-polské
- migrace z Haliče do českých průmyslových oblastí
- geneze podnikatelstva
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - The International Economic History Association
- European Business History Association
- Český národní komitét historiků
- Český časopis historický - redakční rada
- Časopis matice moravské - redakční rada
- Slezský sborník - redakční rada
- Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte - Berlin - redakční rada
- Prague Economic and Social History Papers - redakční rada
- Acta Facultatis Philosophicae Univ. Ostraviensis - Historica - redakční rada
- Bibliotheca Tessinensis - Cieszyn - redakční rada
Publikační činnost / Publications - Rytíři průmyslové revoluce : šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1997. - 280 s.
- Un caso speciale o un diverso modello ? : la protoindustrializzazione in Bohemia, Moravia e Slesia. - In: Le vie dell'industralizzazione europea : sistemi a confronto. - Bologna : Societa editrice il Mulino, 1997. - S. 405-437.
- Proto-industrialization in Bohemia, Moravia and Silesia. - In: European Proto-industrializatione. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - S. 188-207.
- The Industrial Revolution : Bohemia, Moravia and Silesia. - In: The Industrial Revolution in National Context : Europe and the USA. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - S. 247-264.
- Struktura społeczna Śląska Cieszyńskiego w drugiej połowie XIX w. - In: Klasa robotnicza na Śląsku. 4. - Opole : Instytut Śląski, 1978. - S. 29-81.
- Fossores ex Galicia. Udział emigrantów z Galicji w formowaniu się klasy robotniczej w górnictwie węglowym Morawskiej Ostrawy w drugiej połowie XIX wieku. – In: Malopolskie Studia Historyczne 9, z. 34/35. – Kraków : PWN, 1966. – S. 55-78.
- Die mährisch-schlesische Eisenindustrie in der Industriellen Revolution. – Prag : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. – 184 s.
- Pre-Industrial Iron-Making in the Czech Lands : the Labour Force and Production Relations circa 1350 – circa 1840. – In: Past & Prezent. 82, February 1979. – S. 44-72.
- The Scottish Foundryman John Baildon and the Beginnings of the Industrial Revolution in Silesia and the Czech Lands. – In: East Central Europe / L´Europe du Centre-Est. – Vol. 13, No. 2 (1986). – S. 123-147.
- Der Adel der Böhmischen Länder. Seine Wirtschaftliche Basis und ihre Entwicklung. – In: Der Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters 1780-1860. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, 1988, s. 168-189.
- Proto-industriální železářství v českých zemích : Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách / Milan Myška. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. - 164 s. - (Spisy Ostravské univerzity v Ostravě ; Sv. 75)
- Opožděná industrializace : Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku od počátků tovární výroby. – Trutnov : a. s. Texlen, 1991. – 132 s.
- Proto-Industrialisierung in Böhmen, Mähren und Schlesien. – In: Protoindustrialisierung in Europa. Industrielle Produktion vor dem Fabrikszeilalter. – Wien : Verlag für Gesellschaftskritik, 1994. – S. 177-191.
- Die Entwicklung der Österreichisch-Schlesischen Wirtschaft im 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Rothschild. – In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breaslau. – XVII (2001), XVIII (2002), XIV (2003). – S. 265-284.
- Wirtschaftsadel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert (Bemerkungen – Probleme – Forschungsperspektiven). – In: Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIX siècle. (Etudes Danubiennes t. XIX, No. 1/2). – Paris : Groupe d´Etudes de la Monarchie des Habsbourg, 2003. – S. 43-48.
- Faustin Ens : životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové / Milan Myška. - Opava : Matice slezská ; Ostrava : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, c2003. - 141 s., (Osobnosti Slezska ; sv. 3)
- Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století / Milan Myška a kolektiv. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. -519 s.
- Biografický slovník Slezska a severní Moravy. – Ostrava : Ostravská univerzita, 1993-2005. – Sv. 1-18. – Editor.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek