KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VOREL, Jan, PhDr. Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 463
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.vorel@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura přelomu 19. a 20. století
- teorie literatury
- literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů - člen
- Slavistická společnost Franka Wolmanna
Publikační činnost / Publications Publikační činnost v letech 2000-2005

- Ruské motivy v próze Julia Zeyera. - In: Nastupující vědecká generace I. – Ostrava, FF OU 1999.
- Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce. - In: Sborník prací FF OU, Literární věda 4, 193/2000, s. 151-158.
- Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk. - In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka. – Brno, 2000. - S. 83–90. - ISBN 80 – 210 – 2467 –4 – (Sborník prací PdF MU, č. 155, Řada jazyková a literární č. 32)
- Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa. - In: Cesta k duši díla – Miroslav Mikulášek, Literaria Humanitas. – Brno : FF MU, 2001. - S. 61–67. - ISBN 80-210-2531-X
- Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu. - In: Philologica LII, Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladatelských, literárnych a kulturných súvislostiach. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. – S. 385–391. - ISBN 80-223-1588-5
- Interpretace jako výsledek dialogu s autorem. - In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka. – Brno, 2001. – S. 65–69. - ISBN 80 – 210 – 2744 –4 – (Sborník prací PdF MU č. 163, Řada jazyková a literární č. 33)
- Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu. - In: Studia Slavica V. - Ostrava, 2002. - S. 241–247. - ISBN 80-7042-609-8 – (Sborník Ostravské univerzity č. 201/2002)
- Letmý dotek jiného bytí (Sylfida V. F. Odojevského a touha po sakralizaci prostoru). – In: Slovanský romantizmus – o žánrovosti. – Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-410-2
- Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy. – In: Dialog kultur II, Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2002. – S. 233–238. - ISBN 80-86042-77-4
- Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Studijní materiály pro distanční kurz Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky / sest. K. Lepilová, J. Vorel. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003.
- Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad. - In: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. Ostrava : FF OU, 2003. - S. 46–50. - ISBN 80-7042-624-1
- Mýtus v románu A. Bělého «Petrohrad». - In: Text a kontext / sest. K. Lepilová a kol. –Ostrava : FF OU, 2003. – S. 65–69. - ISBN 80-7042-628-4
- Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského). - In: Studia Slavica VII. – Opole, 2003. – S. 41–50. - ISSN 1214-3111
- Kapitoly z ruské literatury a kultury II (2. pol. 19. stol.). Studijní materiály pro distanční kurz Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky / sest. K. Lepilová, J. Vorel. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004.
- Gogolovy „Petrohradské povídky“. Bloudění labyrintem a hledání středu. - In: Eslavística Complutense. - Vol. 4 (2004), s. 121-125. - ISSN 1578-1763 – (PUBLICACIONES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Madrid)
- O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého). – In: Studia Slavica VII. – Opole, 2004. - S. 85-92.
- Noetická próza Julia Zeyera (novela Dům u tonoucí hvězdy). - In: Slavistická čtení. Petrohrad : FF SPBGU, 2005. - S. 217-221. - ISBN 5-8465-0376-4.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek