KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČERMÁK, František, Prof. PhDr. DrSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Českého národního korpusu, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 236
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address frantisek.cermak@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://wiki.korpus.cz/doku.php/wiki:user:cermak

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie a lexikografie
- frazeologie a idiomatika
- morfologie
- tvoření slov
- typologie
- teorie jazyka
- metodologie
- korpusová lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení - člen
- Pražský lingvistický kroužek - člen
- Societas Linguistica Europae - člen
- Euralex - člen
- Europhras - člen konzult. výboru
- Telri Association - člen výboru a býv. vicepresident
- Učená společnost ČR - člen
- International Journal of Lexicography - člen redakční rady
- Design of Language, Granada - člen redakční rady
- projekt EU Telri 2 1999-2002 - vědecký koordinátor
- Slavistična revija, Ljublana - člen redakční rady
- doktorská komise FF UK pro matematickou lingvistiku - předseda
- doktorská komise FF UK pro germanistiku - člen
- doktorská komise FF UK pro ugrofinistiku - předseda
- nadace V. Mathesia - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - 1978, Idiomatika a frazeologie češtiny. Univerzita Karlova Praha.
- 1978, Typology of the Germanic Languages with Special Reference to Dutch. In Folia Linguistica XII: 1/2, 65-106.
- 1982, Syntagmatika a paradigmatika českého slova 1: Valence a kolokabilita. Praha SPN, spolu s J. Holubem).
- 1982, Stručná mluvnice finštiny. SPN Praha (spolu s H. Lindroosovou).
- 1982, F. Čermák, J. Machač, J. Holub. J. Hronek et al., Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání 1982, Academia Praha.
- 1985, Česká lexikologie. Academia Praha 1985 (spolu s J. Filipcem).
- 1988, On the Substance of Idioms. In Folia Linguistica XXII/3-4, 413-438.
- 1988, F. Čermák, J. Machač, J. Holub. J. Hronek et al., Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné Academia Praha.
- 1989, Nizozemsko-český slovník. SPN Praha (spolu s Z. Hrnčířovou).
- 1989, Přehled nizozemské gramatiky. In Nizozemsko-český slovník, 15-106.
- 1989, Ferdinand de Saussure a jeho Kurs. In Ferdinand de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, Odeon Praha, 15-28 (překlad, edice a komentář).
- 1989, Česko-laoský slovník I-II. Univerzita Karlova Praha (spolu s V. Somphongem et al.).
- 1990, Syntagmatika a paradigmatika českého slova 2: Morfologie a tvoření slov. Univerzita Karlova Praha.
- 1991, Podstata valence z hlediska lexikologického, In: Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujezycznej, ed. D. Rytel-Kuc, Wydawnictwo polskiej akademii nauk, Wroclaw-Warszaawa-Kraków, 15-40.
- 1991, Universals, Typology and Idioms, in: Proceedings of LP' 90 Conference Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, eds. B. Palek, P. Janota, 261-269.
- 1991, Desatero slovníkářovo. In: Zápisník slovenského jazykovedca r. 10 3/4, 2.
- 1992, České prefixy verbální, in: Přednášky z XXXII. běhu LŠSS, Univerzita Karlova Praha, 47-68.
- 1992, Počítačová lexikografie (počítačový fond češtiny), Slovo a slovesnost 53, 41-48 (spolu s J. Králíkem, K. Palou).
- 1992, Paradigmatika a syntagmatika slovníku: Problémy a možnosti, Slovo a slovesnost 53, 249-264.
- 1992, Grundkurs i tjekkisk. Institut for östeuropeiske og orientalske studier. Universitet i Oslo, 164s. (spolu s K. Gammelgaard, J. Holubem, J. Hronkem a M. Šárou).
- 1993, Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Univerzita Karlova Praha.
- 1993, Czech. A multi-level course for advanced learners I-II. Praha-Brno-London (spolu s J. Holubem, J. Hronkem, M. Šárou and D. Shortem).
- 1993, Lexis in Spoken and Written Language. SaS 54, 173-177
- 1993, Spoken Czech. In Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics, ed. Eva Eckert. Rodopi Amsterdam/Atlanta, 27-41.
- 1993, Funkce frazémů a idiomů. In: Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů Bratislava 1993. Slovanský ústav Praha. 331-336.
- 1994, Semiotical Lexicon and Dictionary. Linguistica Pragensia 1, 31-42.
- 1994, Idiomatics. In: The Prague School of Structural and Functiona lLinguistics, ed. P. A. Luelsdorff. J. Benjamins Amsterdam/Philadelphia, 185-195.
- 1994, Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné, Academia Praha (spolu s J. Holubem, J. Hronkem aj.).
- 1994, Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace Praha.
- 1994, České frazémy a idiomy verbální. In SČFI3, 597-630.
- 1994, Czech Idiom Dictionary. In Euralex 1994. Proceedings, eds. W. Martin et al. Euralex Amsterdam, 426-431.
- 1994, Povaha univerzálního ve frazeologii a idiomatice. In Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre 1993. Vys. škola ped. v Nitre, fak. hum. ved, kat. slov. jaz, 426-431.
- 1994, Idiomatics. In The Prague School of Structural and FunctionalLinguistics, ed. P. A. Luelsdorff, J. Benjamins Amsterdam/Philadelphia 185-195 .
- 1994, On the Nature of Universality in Phraseology and Idiomatics. In Z problemów frazeologii polskiej i slowianskiej VI, Polska Akademia nauk Instytut slawistyki, Warszawa, 15-19.
- 1995, Manuál lexikografie. H+H Praha (spoluautor a koeditor spolu s R. Blatnou).
- 1995, Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. SaS 56, 1995, 119-140.
- 1995, Komputační lexikografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 50-71.
- 1995, Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 90-115.
- 1995, Frazeografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 116-136.
- 1995, Překladová lexikografie. In: Manuál lexikografie, eds. F. Čermák, R. Blatná. H+H Praha, 230-248.
- 1995, Pražská škola dnes, Přednášky z XXXVII a XXXVIII. běhu LŠSS, 39-52. UK Praha.
- 1995, Prague School of Linguistics Today. Linguistica Pragensia 1, 1-15.
- 1995, Functional System and Evaluation. In Travaux du Cercle linguistique de Prague n.s.. Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 1, eds. E. Hajičová, M. Červenka, O. Leška, P. Sgall. John Benjamins Publ. Comp. Amsterdam/Philadelphia, 73-84.
- 1996, Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek. SaS 57, 1996, 30-46.
- 1996, Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie. In Spisovnost a nespisovnost dnes, Sb. prací Ped. fakulty MU v Brně, sv. 133, ř. jaz. a lit. č. 27 (Sb. příspěvků z mezinár. konference Spisovnost a nespisovnost v souč. jaz. a lit. komunikaci, Šlapanice u Brna 17.-19. 1. 1995), ed. R. Šrámek, Brno 1996, 14-18.
- 1996, Ferdinand de Saussure and the Prague School of Linguistics. In Travaux du Cercle linguistique de Prague n.s.. Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 2, eds. E, Hajičová, M. Červenka, O. Leška, P. Sgall, John Benjamins Publ. Comp. Amsterdam/Philadelphia, 1996, 59-72.
- 1996, Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace. SaS 57/2, 1966, 81-90.
- 1996, F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky, (překlad, edice a komentář), 467s. 2. ed., Academia Praha.
- 1997, Nizozemsko-český slovník. Nederlands-Tsjechisch Woordenboek. Leda Praha. 2. rozšíř. vyd. (spolu se Z. Hrnčířovou), 1039 s. (2. rozšířené vyd., spolu s Z. Hrnčířovou)
- 1997, Přehled nizozemské gramatiky, In: Nizozemsko-český slovník 1997, s.19-140.
- 1997, Synchrony and Diachrony Revisited: Was R. Jakobson and the Prague Circle Right in Their Criticism of de Saussure? Folia Linguistica Historica XVII/1-2, 29-40
- 1997, Jazyk a jazykověda, Přehled a slovníky, 2nd. ed. Pražská imaginace Praha.
- 1997, Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a problémy. SaS 58, s. 15-25 (spolu s P. Sgallem).
- 1997, Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu. SaS 56, s. 117-124. (spolu s J. Králíkem a K. Kučerou)
- 1997, A Sample Analysis of Ways of Expressing Agreement and Disagreement in the Translation of Plato's Republic into Czech and English. TELRI Newsletter 5, pp. 5-8, Mannheim
- 1997, Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. UK Praha, 98s., 2. ed.
- 1997, Jazykový korpus a škola, Český jazyk a literatura 48/97, 3-4, 84-92 (spolu s P. Kubíčkem).
- 1997, Obecná čeština: je součástí české diglosie? Jazykovědné aktuality XXXIV/3-4, 34-43.
- 1997, Expressions of AGREEMENT and DISAGREEMENT in Plato's Republic in Czech and English, In: Telri. Proceedings of the Second European Seminar "Language Applications in Multilingual Europe" Kaunas, Lithuania April 17-20 1997, eds. R. Marcinkeviciene, N. Volz Mannheim/Kaunas IDS/VDU, 17-19.
- 1997, Semiotic Lexicon and Dictionary. European Journal for Semiotic Studies, Vol. 9 (3,4), 1997, 489-508.
- 1997, Czech National Corpus: A Case in Many Contexts. International Journal of Corpus Linguistics Vol. 2 (2) 1997, 181-197.
- 1997, Frazeologie a biblická etika. Kolokabilita lexémů dobrý a zlý a povaha přísloví. In Frazeologické štúdie II, ed. P. Ďurčo, Bratislava 1997, Esprima, 5-17.
- 1998, AGREEMENT and DISAGREEMENT: A Comparative Study of Czech and English in Plato's Republic. In: "Translation Equivalence". Proceedings of the Third European Seminar. TELRI Trans-European Language Resources Infrastructure, Eds. W. Teubert, E. Tognini Bonelli, W. Volz. Published by The TELRI Association e. V., Institut für deutsche Sprache, Mannheim, The Tuscan Word Centre. 1988, 37-48.
- 1998, Platónova Ústava v komputerovém zpracování: příspěvek ke vzniku paralelních korpusů, Listy filologické CXXI, 1-2, 1988, 3-4.
- 1998, Identificación de las expresiones idiomáticas, In Léxico y fraseología, eds. Juan de Dios L. Durán, Antonio Pamies Bertrán, Método Ediciones, Serie collectae, Granada 1988, 1-18.
- 1998, Idiomatismos y lexicografía: en busca de criterios, In Léxico y fraseología, eds. Juan de Dios L. Durán, Antonio Pamies Bertrán, Método Ediciones, Serie collectae, Granada 1988, 133-138.
- 1998, Czech National Corpus: Its Character, Goal and Background, In Text, Speech, Dialogue, Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue-TSD'98, Brno, Czech Republic, September, 1998, eds. P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček, Masaryk University, 9-14.
- 1998, Český národní korpus, In: Makedonsko-česka naučna konferencija. Filološki fakultet "Blaže Koneski", Univerzita sv. "Kiril i Metodij". Skopje 1998, 41-52.
- 1998, Linguistic Units and Texts Entities: Theory and Practice, In Actes Euralex'98 Proceedings, eds. T. Fontenelle, P. Hiligsmann et al., Université de Li‚ge, Depart. d'anglais et néerlandais Vol. I-II, 1988, 281-290.
- 1998, Tjekkisk for forkursus. Institut for östeuropeiske og orientalske studier, Universitet i Oslo, Oslo 1998 (spolu s K. Gammelgaard, J. Holubem, J. Hronkem a M. Šárou, přejmenované a upravené vyd. z r. 1992)
- 1998, Somatic Idioms Revisited. In EUROPHRAS 95 Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Hrsg. W. Eismann. Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum. (Studien zur Phraseologie und Parömiologie 15), 109-119.
- 1998, Anglicko-český výkladový slovník. Nakladatelství LN 1998, 1174 s. a přílohy. (úvod, edice, supervize a překlad spolu s N. Abdallaovou, L. Bébarovou, J. Čermákem, E. Hornátovou a A. Klégrem, česká mutace Collins Cobuild Student's Dictionary, ed. J. Sinclair et al.)
- 1998, Usage of Proverbs: What the Czech National Corpus Shows. In Europhras '97, ed. P. Ďurčo, Akadémia PZ Bratislava 1998, 37-59.
- 1998, Ferdinand de Saussure a Pražská škola, in Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií, UK Praha.
- 1999, Povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii. In Čeština - univerzália a specifika, eds. Z. Hladká a P. Karlík, Masarykova univerzita, Brno 1999, 67- 76.
- 1999, Kalbos tyrimo metodai. In Darbai ir Dienos No 10(19), Vytauto Didžiojo universiteto Leidykla, Kaunas, pp. 233-276; též jako zvl. samostatný offprint pp. 1-47 (litevský překlad Základů lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. UK Praha 1997 od Kazimierase Župerky)
- 1999, Information, Language, Corpus and Linguistics, in Text, Speech and Dialogue, Second International Workshop, TSD '99 Plzeň, Czech Republic September 1999, eds. V. Matoušek et al., Springer Berlin, 39-43.
- 2000, Index a indexálnost v jazyce: některé poznámky. In Čeština, univerzália a specifika 2, eds. Z. Hladká, P. Karlík, Masarykova univerzita Brno, 115-121.
- 2000, Linguistics, Corpora and Information, in PALC'99: Practical Applications in Language Corpora, Lodz Studies in Language, eds. B. Lewandowska-Tomaszcyk, P. J. Melia, P. Lang, Frankfurt am M., Berlin, pp. 193-201.
- 2000, Combination, Collocation and Multi-Word Units, in Proceedings of The Ninth Euralex International Congress EURALEX 2000, eds. U. Heid, S. Evert, E. Lehmann, C. Rohrer, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung Universität Stuttgart, Stuttgart, pp. 489-495.
- 2000, Revisando los somatismos idiomáticos, in J. de Díos Luque Durán, V. A. Pamies, eds., Trabajos de lexicografía y fraseología contrastivas, Granada, Método 2000 (špan. překlad Somatic Idioms Revisited. In EUROPHRAS 95 Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Hrsg. W. Eismann, 1998).
- 2000, Studie z korpusové lingvistiky, editor a překladatel spolu s J. Klímovou a V. Petkevičem, Karolinum Praha.
- 2000, Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. In Studie z korpusové lingvistiky 2000, 15-37 (revidovaná verze Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. SaS 56, 1995, 119-140).
- 2000, Jazyková nominace: povaha a souvislost některých univerzálií v sémantice a morfologii (polysémie, derivace a kompozice), SaS 61, 249-256
- 2000, Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele, ed. J. Kocek, M. Kopřivová, K. Kučera, Ústav Českého národní korpusu, FFUK Praha, 160s. (spoluautor. zvl. 1.1, 1.21-1.22 a předmluva)
- 2001, Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací, In: Čeština - univerzália a specifika 3, eds. Z. Hladká, P. Karlík, Brno 2001, 223-232.
- 2001, Tekstynas yra Geriausias kasdienio gyvenimo atspindys. Pokalbis su prof. Františeku Čermáku, in Darbai ir dienos 24. Tekstynu linkvistika.Vytauto Didžijo Universiteto leidykla, Kaunas 2000, 295-297 (interview o korpusové lingvistice pro R. Marcinkevičiene).
- 2001, Substance of Idioms: Perennial Problems, Lack of Data or Theory? International Journal of Lexicography 14, 2001, 1-20.
- 2001, The Design of Czech Lexical Database, In Proceedings of CL2001 Corpus Linguistics 2001, ed. A. Rayson et al. Lancaster University, Lancaster 2001, 119-125 (spolu s J. Klímovou, K. Palou a V. Petkevičem).
- 2001, Český národní korpus: jeho vznik a povaha. Přednášky z XLIV. běhu LŠSS, UK V Praze, FF, 24-27.
- 2001, Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Karolinum 2001. 3. doplněné vyd. 341s.
- 2001, Language Corpora: The Czech Case, In Text, Speech and Dialogue, TSD 2001, eds. V. Matoušek, P. Mautner, R. Mouček, K. Taušer Springer Berlin etc. 2001, 21-30.
- 2001, Propoziční frazémy a idiomy v češtině, in Frazeografia słowiańska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, Uniwersytet Opolski, 93-101
- 2001, Český národní korpus: stav v r. 2001, In: Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní, ed. A. Jarošová. Veda Bratislava, 121-135.
- 2001, Mezinárodní jazyky, In U. Eco, Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, NLN 2001, 337-342.
- 2001, Tjekkisk for fortsaettere. Institutt for oesteropeiske og orientalske studier, Universitetet i Oslo, 2001, 173s. (spolu a K. Gammelgaard, J. Holubem, J. Hronkem, M. Šárou)
- 2001, Oevelser i tsjekkisk. Institutt for oesteropeiske og orientalske studier, Universitetet i Oslo, 2001, 110s. (spolu s K. Gammelgaard, J. Holubem, J. Hronkem, M. Šárou)
- 2001, Informace, korpusy a lingvistika, Vesmír 80, č. 11, 648-649.
- 2001, Termín a frazém. Případ překrývání dvou nominativních oblastí. In Termina 2000. Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000, ed. M. Žemlička, Techn. univerzita v Liberci, ÚJČ AVČR, Český normaliz. institut, Galén Praha, 31-36.
- 2001, Sémiotika slovníku, in Lexicographica `99, eds. S. Ondrejovič, M. Považaj, Veda Bratislava 2001, 114-125.
- 2001, Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics, in La lessicographia storica e i grandi dizionari delle lingue europee. Atti della Giornata di studi Firenze, Villa Rele di Castello, 10 luglio 2000, Bolletino dell´Opera del Vocabolario Italiano. Supplemento 1, 77-86
- 2002, Minulost, přítomnost a budoucnost česko-anglických slovníků, SaS 63, 2002, 41-48 (spolu s A. Klégrem).
- 2002, Frazeologie a idiomatika, Frazém a idiom...(okruh cca 30 hesel zvl. z oblasti frazeologie), 139-141, 142-4 aj., In Encyklopedický slovník češtiny, ed. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, NLN Praha, 2002.
- 2002, Research Methods in Linguistics. Essential Principles, Based on a General Theory of Science. Karolinum (angl. verze titulu Základy lingvistické metodologie z r. 93 a 97).
- 2002, Umějí děti česky? ČJaL 9-10, 52, 2001-2002, 237-243 (spolu s: P. Sgall, N. Bermel, E. Hajičová, J. Hronek, L. Janda, H. Kučera, K. Kučera, V. Schmiedtová, J. Suk, Ch. Townsend)
- 2002, Slovník a korpus, In internetový časopis vulgo.org, 4.7.02
- 2002, Types of Language Nomination: Universals, Typology and Lexicographical Relevance. In Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress EURALEX 2002, eds. A. Braasch, C. Povlsen, Center for Sprogteknologi, Copenhagen, 237-247.
- 2002, Český národní korpus: jeho vznik a povaha, in Přednášky z XLIV. běhu LŠSS, 24-27, FFUK Praha
- 2003, Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence. In Flut von Texten - Vielvalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie, Hrsgb. H. Burger, A. Häcki Bufofer, G. Greciano, Schneider Verlag Hohengehren 2003, 15-31.
- 2003, Today's Corpus Linguistics. Some Open Questions. Internat. Journal of Corpus Linguistics 7,2, 265-282.
- 2003, Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Structuralism. Methodological Fundamentals, in: Prager Strukturalismus. Prague Structuralism, hrgb. M. Nekula. Universitätsverlag Winter Heidelberg, 11-29.
- 2003, Onomaziologické systémy u propozic a proverbií, In Parémie národů slovanských. Sb. z konference v Ostravě 20.-21.02 u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L. Čelakovského a jeho Mudrosloví, Ostrava 2003, 47-54.
- 2003, Source Materials for Dictionaries, In: Course Book on Lexicography, ed. P. van Sterkenburg, Amsterdam/Philadelphia Benjamins 2003, 18-25.
- 2003. Ontologies in Today's Computational Linguistics, In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, ed. B. Lewandowska-Tomaszcyk, P. Lang, Frankfurt am M., Berlin, 43-45.
- 2003, The Czech National Corpus: Its Structure and Use, In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, ed. B. Lewandowska-Tomaszcyk, P. Lang, Frankfurt am M., Berlin, 207-224 (together with V. Schmiedtová).
- 2003, The Czech National Corpus Project and Lexicography, In Asialex '03 Tokyo Proceedings. Dictionaries and Language Learning: How Can Dictionaries Help Human & Machine Learning?, eds. M. Murata, S. Yamada, Y. Tono, The Asian Association for Lexicography, 74-80.
- 2003, Introduction: Prague School of Linguistics in its Classical Time and Today, s Evou Hajičovou. In J. Vachek, Dictionary of the Prague School of Linguistics, ed. L. Dušková, Amsterdam/Philadelphia Benjamins, 1-23.
- 2003, Minor Languages in Today's Europe: The Czech Case, In Obdobja 20, Metode in zvrsti, red. Ada Vidovič-Muha, Univerza in Ljubljani, Ljubljana, 43-49
- 2004, Das Tschechische Nationalkorpus, In Sprache und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbücherrn, Peter Lang, Frankfurt am M. 2004, 97-108.
- 2004, Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez, Slavistična revija 52, 2004, 71-88 (překlad z angl. orig. Text Introducers of Proverbs and Other Idioms, 2004).
- 2004, Modality in Czech and English. Possibility particles and the conditional mood in a parallel corpus, IJCL 9:1, 2004, 83-95 (spolu s A. Klégrem).
- 2004, Vladimír Skalička. Souborné dílo, I. díl, ed. F. Čermák, J. Čermák, P. Čermák a C. Poeta, Praha Karolinum, 464s. 2004. (spolueditor a spolupřekladatel)
- 2004, Vladimír Skalička. Souborné dílo, II. díl, ed. F. Čermák, J. Čermák, P. Čermák a C. Poeta, 2004 Karolinum, 471-919s..(spolueditor a spolupřekladatel)
- 2004, Hledač podstaty jazyka Vladimír Skalička, in Vladimír Skalička. Souborné dílo, 1. díl 2004, Karolinum, 9-25.
- 2004, Propositional Idioms, In Europhras 2000, ed. Christine Palm-Meister, Stauffenberg Verlag Tübingen 2004, 15-23.
- 2004, Jazyková variabilita: případ přísloví, In Čeština - Universalia a specifika 5, ed. Z. Hladká, P. Karlík, 2004, 99-109
- 2004, Text Introducers of Proverbs and Other Idioms, In Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung, Hrsgb. C. Földes, Jan Wirrer, Schneider Verlag Hohengren 27-46
- 2004, Profusion or Lack of Functions? In: Hajičová, E., Kotěšovcová, A., Mírovský, J. (ed.): Proceedings of CIL17, CD-ROM. Matfyzpress, MFF UK. Prague, 2003.
- 2004, Český národní korpus: základní charakteristika a širší souvislosti. Národní knihovna 15/3, 2004, s. 152-168. (spolu s V. Schmiedtovou).
- 2004, Frekvenční slovník češtiny, hl. red. (spolu s M. Křenem) tým: R. Blatná, J. Hlaváčová, M. Hnátková, J. Kocek, M. Kopřivová, K. Kučera, V. Petkevič, V. Schmiedtova, M. Stluka a M. Šulc). NLN Praha, 595s.
- 2004, Frekvenční slovník češtiny na začátku 21. století. In Frekvenční slovník češtiny, hl. red. F. Čermák a M. Křen a tým. NLN Praha, 595s. 7-10s.
- 2004, Prescriptivism, Variability and Stability, In Obdobja 22, 2004, Univerza v Ljublani, Ljublana, 19-25
- 2005, Jak využívat Český národní korpus. eds. F. Čermák a R. Blatná. NLN Praha 2005, 179s. (editor a spoluautor spolu s R. BLatnou, J. Klímovou, M. Kpřivovou, K. Kučerou, V. Petkevičem, V. Schmiedtovou a M. Šulcem)
2005, Pro toho, kdo chce hledat a (v korpusu) najde. Předmluva k této příručce. In Jak využívat Český národní korpus. , eds. F. Čermák a R. Blatná, NLN Praha 2005, 5-7
- 2005, Abstract Noun Collocations: Their Nature in a Parallel English-Czech Corpus. In Meaningful Texts. The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora., Eds. G. Barnbrook, P. Danielsson, M. Mahlberg, Continuum London New York 2005, 143-153.
- 2005, Preskriptivismus: Variabilita versus stabilita, 12-17, In Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy.. Eds. E. Minářová, K. Onráčková, Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta, Brno 2004. (vyšlo 2005)
- 2005, Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi, SaS 66, 2005, 103-115 (spolu s P. Sgallem a P. Vybíralem)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek