KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FROLÍK, Jan, PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 373 271 ; +420 / 224 373 350
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 437 157
E-mail / E-mail address frolik@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie středověku
- výzkum měst a hradišť, dějiny osídlení
- výzkum Pražského hradu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Redakční rady: Archeologie ve východních Čechách; Castrum Pragense; redakční rada Regionálního muzea v Chrudimi

- Památková rada NPÚ ú.o.p. v Pardubicích

- Pražská archeologická komise
- Východočeská regionální archeologická komise
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti.
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=170

- Bláhová, M. - Frolík, J. - Profantová, N. 1999: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek I. (do roku 1197) - (The great history of the Lands of Czech Crown. Ist volume (till 1197), in Czech). Praha - Litomyšl. Části: České země v pravěku (s. 15-143), Slované na území našeho státu (s. 144-164), Slovanská každodennost (s. 324-343).
- Boháčová, I. - Frolík, J. - Špaček, J. 1994: Stará Boleslav. Archeologický výzkum 1988-1994 - Stará Boleslav. Archaeological excavations 1988-1994 - Die archäologische Ausgrabung 1988-1994. Čelákovice.
- Frolík, J. 1980-88: Archeologické nálezy Chrudimsko. Sbírky Okresního musea v Chrudimi 1/II.1.díl A-CH; 2.díl Chrudim; 3.díl K-T; 4.díl T-Z. - (Archaeological Finds. Chrudim Region. The Collection of the District Museum Chrudim, in Czech), Chrudim 1980, 1981, 1984, 1988.
- Frolík, J. 1982: Archeologické nálezy a minulost Skutečska - (Archaeological finds and the past of Skuteč region, in Czech). Skuteč.
- Frolík, J. 1989: Archeologické památky Hlinecka a Chrastecka - (Archaeological monuments of Hlinsko and Chrast regions, in Czech), Hlinsko.
- Frolík, J. 1998: Dom biskupi na Zamku Praskim do końca XIII wieku – The Residence of the Bishop of Prague at Prague castle till end of the 13th century, Acta Archaeologica Waweliana 2, s. 19-38.
- Frolík, J. 2000: Pražský hrad v raném středověku. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (†7. února 999) (ed. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. Praha, s. 101-120, 309-316.
- Frolík, J. 2001: Die Prager Burg im 10. und 11. Jahrhundert (Zu Fragen der Auswertungder älteren archäologischen Dokumentation und deren Interpretation), in: Boleslav II. Der Tschechische Staat um das Jahr 1000 (internationales Symposium, Praha, 9.-10.2.1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2 (ed. P. Sommer), Praha, s. 153-187.
- Frolík, J. 2003: Kachle Chrudimska. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi 5/II. Chrudim.
- Frolík, J. – Hazlbauer, Z. - Charvát, P. – Šumberová, R. – Tomášek, M. 1999: Čáslav – místo pro život - Čáslav. The site for life. Čáslav.
- Frolík, J. – Maříková, J. – Růžičková, E. – Zeman, A. 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověd archeologických pramenů. – Die ältesten Kirchenbauten der Prager Burg auf Grund der archäologischen Quellen, Castrum Pragense 3, Praha.
- Frolík, J. - Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. - Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Ages. Development of Settlement and Related Structural Changes. - Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.
- Frolík, J. - Sigl, J. 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. - Chrudim in prehistory and the Middle Ages. Pictures of everyday life. - Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Bilder aus dem Alltagsleben. Chrudim 1998.
- Frolík, J. - Smetánka, Z. 1997: Pražský hrad a archeologie - (Prague Castle and Archaeology, in Czech). Praha - Litomyšl, Paseka.
- Kolektiv autorů 2003: Příběh Pražského hradu – The Story of Prague Castle. Praha (celkem 19 kapitol, týkajících se archeologie Pražského hradu).
- Blažková-Dubská, G. – Frolík, J. 2005: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou – Die durch archäologische Erforschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihrem Denkmalschutz, Archaeologia Historica 30, s. 29-46.
- Boháčová, I. - Frolík, J. - Petříčková, J. - Žegklitz, J. 1990: Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech - Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und in Hradčany, Archaeologia Historica 15, s. 177-189.
- Boháčová, I. - Frolík, J.- Tomková, K.- Žegklitz, J. 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v l. 1980-87 - Vorlaufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980-87, Archaeologia historica 13, s. 173-198.
- Durdík, T. – Frolík, J. – Chotěbor, P. 1999: Stavební dějiny Lobkovického paláce na Pražském hradě ve středověku a raném novověku – Die Baugeschichte des Lobkowitz-Palasts auf der Prager Burg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. (eds.): Castrum Pragense 2. Praha, s. 21-112.
- Ebel, M. – Frolík, J.- Razím, V. – Vařeka, P. 1998: Opevnění města Českého Brodu – Befestigung der Stadt Český Brod (Böhmisch-Brod), Průzkumy památek V, s. 47-76.
- Frolík, J. 1988: Archeologický materiál ze slovanských mohyl u Dvakačovic - (Achaeological finds from the Slavonic barrows in Dvakačovice, in Czech), Zpravodaj KMVČ Hradec Králové 15, s. 80-94.
- Frolík, J. 1988: Archeologický výzkum na Hradčanském náměstí v r.1944 -Archaeological excavations at Hradčanské náměstí (Hradčany square) in 1944, Castrum Pragense 1, s. 137-175.
- Frolík, J. 1991: K užití formulářů v terénní archeologické praxi - To the use of sheets in archaeological on-site practise, in Czech), Archeologické fórum 2, s. 50-55.
- Frolík, J. 1994: Prague Castle and Its Hinterland. Comments on Its Beginnings and Initial Development, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické - Supplementum 1, s. 158-162.
- Frolík, J. 1999a: Prague Castle in the Early and High Middle Ages in the Light of Archaeology. In: Quaestiones Medii Aevi Novae 4. Warszawa, s. 177-195.
- Frolík, J. 1999b: Dům pražského biskupa na Pražském hradě do konce 13. století na základě archeologického výzkumu v roce 1984 – The Old Provostship at Prague Castle Until the End of the 13th Century According to the Excavation in 1984. In: Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. (eds.): Castrum Pragense 2. Praha, s. 169-202.
- Frolík, J. 1999c: Archeologický výzkum v Kanovnické ulici čp. 73 na Hradčanech v letech 1982-1985. Vývoj osídlení před rokem 1378 – Archaeological Ecavations at Kanovnická ul. 73, Hradčany, 1982-1985. I. Settlement evolution before 1378. In: Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. (eds.): Castrum Pragense 2. Praha, s. 113-168.
- Frolík, J. 2002a: Prag und die Prager Burg im 10. Jahrhundert, in: J. Henning (hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchzeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung „Otto der Grosse, Magdeburg und Europa. Mainz am Rhein, s. 161-169.
- Frolík, J. 2002b: Zamyšlení nad třetím svazkem sborníku „Mediaevalia Archaeologica“ (K výsledkům výzkumu raně středověkého opevnění Pražského hradu a Malé Strany) – Gedanken über Mediaevalia archaeologica 3 (Zu den Ergebnissen der Ausgrabungen der frühmittelalterlichen Befestigung der Parger Burg und der Kleinseite, Archeologické rozhledy 54, s. 705-726.
- Frolík, J. - Hazlbauer, Z. - Rückerová, A. 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky - Töpfergeschlecht Medek von Chrudim und die Kachelnerzeugnisse, Archaeologia Historica 20, s. 523 - 538.
- Frolík, J. - Klápště, J. 1991: Praha a Pražský hrad v 11. a 12. století, in: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku - (Prague and Prague Castle in 11th and 12th centuries, in Polish), spolecenstwo-kultura. Wroclaw - Warszawa - Kraków, s. 103-118.
- Frolík, J. - Sigl, J. 1992: Nové poznatky o počátcích Poličky na základě archeologických pramenů - Neue Erkentnisse über die Uranfänge der Stadt Polička aufgrund archäologischer Funde, in: Sborník Společnosti přátel starožitností (Miroslavu Richtrovi k životnímu jubileu) 3, 67-76.
- Frolík, J. - Sigl, J. 1995: Development of Early Medieval Settlement and Related Structural Changes within the Chrudim Region: A Research Contributiom - Příspěvek k vývoji osídlení a jeho strukturálním změnám na Chrudimsku, Památky archeologické 86, s. 63-104.
- Frolík, J. – Sigl, J. 2001: Nové poznatky o osídlení jižní části chrudimského návrší. Vyhodnocení geologických šachtic ze Štěpánkovy ulice, čp. 83/I-92/I. – Neue Erkenntnisse über die Besiedlung des Südteils des Berges von Chrudim. Auswertung der geologischen Sondagen in der Štěpánkova-Straße, Haus-Nr. 83/I-92/I., Chrudimský vlastivědný sborník 6, s. 3-104.
- Frolík, J. – Sigl, J. 2004: Archeologický výzkum v Chrudimi – Břetislavově ulici v roce 1992 (K umístění věže Hlásky a podobě Horní brány), Chrudimský vlastivědný sborník 8, s. 3-42.
- Frolík, J. – Sigl, J. 2005: Archeologický výzkum na Resolově náměstí v Chrudimi v roce 1995, Chrudimský vlastivědný sborník 9, s. 107-167.
- Frolík, J. – Siglová, V. 2005: Poznámky ke konzervování církevního náčiní z Hrobů na Pražském hradě – Bemerkungen zur Konservierung von Metallgefäßen aus Gräbern auf der Prager Burg, Castrum Pragense 6. Praha, s. 75-88.
- Frolík, J. - Tomášek, M. 1995: Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993 - Archäologische Erforschung des historischen Kerns der Stadt Čáslav in den Jahren 1991-1993, Archaeologia Historica 20, s. 147 - 156.
- Frolík, J. – Tomášek, M. 2002: Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města, in: Civitas et Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wroclaw-Praha, s. 99-106.
- Frolík, J. - Tomková, K. 1997: Západní předpolí Pražského hradu - Hradčany a jejich archeologický výzkum v nejnovějším období - Das westliche Vorfeld der Prager Burg - die Stadt Hradschin - und seine archäologische Erforschung in jungeren Zeit, Archeologické rozhledy 49, s. 65-71.
- Frolík, J. - Tomková, K.- Žegklitz, J. 1988: Výzkum slovanského pohřebiště v jižním křídle Jízdárny Pražského hradu - Erforschung des slawischen Graberfelds im Südflugel der Reitschule der Prager Burg, Památky archeologické 79, s. 424-454.
- Bartošová, L. - Ditrich, O. – Beneš, J. – Frolík, J. – Musil, J. 2011: Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech Republic, Intedisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology 2, s. 27-38.
- Beneš, J. – Čulíková, V. – Kosňovská, J. – Frolík, J. – Matiášek, J. 2012: New Plants at Prague Castle and Hradčany in the Early Modern Period: a History of selected Species, Interdisciplinaria Archaeologica, 3, I/2012, s. 103-114.
- Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, s. 189-232.
- Frolík, J. 2008: Achtzig Jahre Archäologie auf der Prager Burg. – 80 years of Archeology on Prague Castle – 80 ans d’archéologie au château de Prague – 80 años de arqueología en el castillo de Praga – 80 let archeologického výzkumu na Pražském hradě, Castrum Pragense 8, s. 31-46.
- Frolík, J. 2010: Rotunda sv. Víta na Pražském hradě ve světle nových poznatků – Die Sankt Veitsrotunde auf der Prager Burg im Lichte neuer Erkenntnisse, in: Kubín, E. (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha, s. 131-147.
- Frolík, J. 2010: Počátky středověké Luže, in: Voráček, E. (ed.), Luže v dějinách. Díl 1. Pod počátků středověku do konce 17. století. Luže, s. 25-38.
- Frolík, J. 2011: Počátky pravěkého a středověkého osídlení Skutečska - The oldest trace of humans in the Skuteč area, in: Voráček, E. a kol., Dějiny Skutče. Skuteč, s. 9-20, 366-368, 393, 406.
- Frolík, J. 2012: Archaeological examination of medieval towns in Bohemia (An overview by an archaeologist), Analecta Archaologica Ressoviensis 7, s. 67-109.
- Frolík, J. 2013: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu – Das Gräberfeld auf dem II. Burghof der Prager Burg, Archaeologia Historica 38, s. 91-105.


Poznámky / Notes - Další pracoviště: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek