KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JINDRA, Zdeněk, Prof. PhDr. CSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Nučice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/akademicke-kvalifikace/cestne-vedecke-hodnosti/cestne-afiliace-ff-uk/emeritni-clenove-akademicke-obce-ff-uk/prof-phdr-zdenek-jindra-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Balkán
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Bulharsko
Dějiny - Černá Hora
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Rusko
Dějiny - Slovinsko
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - obecné dějiny z hospodářského aspektu
- dějiny 17.-20. století
- hospodářské dějiny zemí střední a jihovýchodní Evropy v 19.-20. století, zvláště vztahy mezi Rakouskem-Uherskem a Balkánem a mezi Německem a Balkánem
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost pro hospodářské a sociální dějiny - výbor
- Sdružení historiků ČR - člen
- oborová rada hospodářských dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - člen
- Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - člen redakce
Publikační činnost / Publications - Germany and the Slavs in Central Europe. - Prague : Slav Comittee of Czechoslovakia, 1961. - 133 s.
- Počátky tzv. východního bádání (Ostforschung) v Německu v letech 1892-1914. - In: Slovanský přehled. - Roč. 64, č. 2 (1978), s. 124-144.
- Die Skodawerke in der ersten Phase des internationalen Wettbewerbs um die serbische Geschützbestellung : (1903-1904). - In: Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le VIe congrès de l'association internationale d'études du su-est européen. - Prague : Institut de l'histoire tchécoslovaque et mondiale de l'Acad. Tchécosl. des Sciences, 1989. - S. 141-154.
- Die Triebkräfte und Entwicklungslinien des tschechischen wirtschaftlichen Aufstiegs im 19. Jahrhundert : (bis 1918). - In: Die Regionen des ehemaligen Habsburgerreichs und ihre heutigen Wirtschaftsbeziehungen / hrsg. F. W. Henning. - Frankfurt a.M. : Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1998. - S. 42-79.
- Mitteleurope : Program německé hegemonie v Evropě. - Praha : Filosofická fak. UK, 1960. -- 438 s.
- Beiträge zur neuesten Geschichte der mitteleuropäischen Völker / [Autoři:] Z. Jindra, J. Křížek ; Übersetzung [z češ. do něm.] von K. Michaluková ; Vorwort: Antonín Šnejdárek. - Praha : Čs. hist. společnost, 1960 ([Mír]). - 94 s.
- Contributions à l'histoire contemporaine des peuples de l'Europe centrale / [Autoři:] Zdeněk Jindra, Jurij Křížek ; [Z češ. do franc.] traduit par T. Runge ; Préface: Antonín Šnejdárek. - Praha : Čs. hist. společnost, 1960 ([Mír]). - 91 s.
- Základy historické heuristiky : Úvod do studia dějepisu II. - Praha : Univerzita Karlova, 1982. - 146 s.
- Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Svazek 1., O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru / za redakce Zdeňka Jindry napsali Zdeněk Jindra, František Svátek, Jiří Štaif. - Praha : Karolinum, 1997. - 161 s.
- Fried. Krupp/Essen : die Handelsbeziehungenm und Geschäftsverbindungen mit Österreich in den Jahren 1818-1861. - In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen. Vol. 5. - Praha : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philsophischen Fakultät der Karls-Univerzität Prag, 1999.
- Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918] . - In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen. Vol. 5. - Praha : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philsophischen Fakultät der Karls-Univerzität Prag, 1999.
- Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. - In: Český časopis historický. - Roč. 97, č. 1 (1999), s. 124-126.
- Historie českého bankovnictví / Zdeněk Jindra, Jiří Novotný, Jiří Šouša. - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. - Praha : Karolinum, 2000. Sv. 47, s. 7-26. - Historiography of the Czech banking system / Zdeněk Jindra, Jiří Novotný, Jiří Šouša. - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. -- [Praha] : Karolinum, 2000. - s. 27-48.
- Technika a zbrojení od poloviny 19. století do počátku 20. století. Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice. – In: Cahiers du CEFRES no. 21. – Praha, 2001, CEFRES Praha – EHESS Paris – MSH Paris – ČVUT FEL Praha – UK FF Praha, s. 71-95.
- Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století . - In: Český časopis historický. - Roč. 101, č. 3 (2003), s. 680-683.
- Národnostní složení úřednictva centrálních úřadů v habsburské monarchii a v Předlitavsku podle šetření k 1. lednu 1914. - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. - Praha : Karolinum, 2003.
- Obchodní styky fy Fried. Krupp/Essen s Rakouskem a s českými zeměmi v padesátých a šedesátých letech 19. století. - In: Historie 2003. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - s. 81-91
- Národnostní složení úřednictva centrálních úřadů v habsburské monarchii a v Předlitavsku podle šetření k 1. lednu 1914. - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. - Praha : Karolinum, 2003. - Sv. 51, s. 71-87.


Soupis prací: Bibliografie prací prof. Zdeňka Jindry. - In: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi k sedmdesátým narozeninám. / sest. D. Jančík. - Praha : Karolinum, 2003. - s. 19-26. (AUC - Philosophica et historica 3 - Studia historica L).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek