KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HAVLOVÁ, Eva, PhDr. CSc.

* 1929-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - litevština, lotyština
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Baltistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etymologie
- srovnávací onomaziologie slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní etymologická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - členka
Publikační činnost / Publications - Základní všeslovanská slovní zásoba (kolekt. práce). Brno 1964. 2. vyd. Praha 1981.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha od r. 1989, zatím 13 sešitů (koncepce slovníku, úvod, účast na heslech, do 6. seš. hlavní redakce, potom redakce a účast na heslech).
- O češtině každodenní. Brno 1984 (kolekt. práce).
Manuál lexikografie, ed. F. Čermák a R. Blatná. Jinočany 1995 (autorka 9. kap.: Etymologická lexikografie).
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků (kolekt. práce). Slavia 59, 1990, s. 271-277, 60, 1991, s.316-320, 63, 1994, s. 149-159, 66, 1997, s. 71-79, 179-182, a 447-454, 70, 2001, s. 203-208, 72, 2003, s. 409-420, 74, 2005, s. 77-87 (kolekt. práce).
- Homonyma cizího původu ve spisovné ruštině. In: Miscellanea Brunensia, Praha 1979, s. 21-60.
- Podrobný soupis bibliografie do r. 1998 v. H. Karlíková: Soupis prací Evy Havlové, Sborník prací FF brněnské univerzity A 47, 1999, s. 189-193.
- K semantičeskoj motivacii nekotorych botaničeskich nazvanij. Južnoslovenski filolog (Sbornik P. Iviću) 56/3-4, s. 1353-1357.
- Homonyma v etymologických slovnících. Čeština – univerzália a specifika. Brno 1999, s. 107-116.
Několik poznámek ke staroslověnským kalkům. Příspěvky k k slovanské filologii (Sborník R. Večerkovi). Brno 1999, s. 34-38.
- Etymologické poznámky k makedonským homonymům. Les études balkaniques tcheques 10. Praha 1999, s. 29-34.
Komplexní situace jako sémantické východisko při vzniku slovanských slov (na příkladu sémantického východiska „chřadnout“. Palaeoslovenica in honorem Zoe Hauptová = Slavia 68, 1999, s. 287-294.
- Poznámky k ruským homonymům. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (Sborník S. Žažovi). Brno 1999, s. 83-89.
- Poznámky k českému etymologickému slovníku. Onomastické práce IV (Sborník I. Luttererovi). Praha 2000, s. 138-140.
Stsl. věčьnъ a prisnъ. Cyrillomethodiana in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal = Slavia 70, 2001, s. 353-356.
- Paluba. Sborník prací FF brněnské univerzity A 50, 2002, s. 61-66.
- Etymologie a praslovanské reálie. Dzieje Słowian w świetle leksyki (Sborník Sławskému). Kraków 2002, s. 121-124.
- Nad novým českým etymologickým slovníkem. Listy filologické 125, 2002, s. 303-309.
- K publikovaným i nepublikovaným pracím A. Matzenauera. Studia etymologica Brunensia 2. Brno 2003, s. 11-29.
- Oko v slovanských názvech rostlin. Slavia 72, 2003, s. 391-408.
- Přejaté názvy nádob v staroslověnštině. Rocznik slawistyczny 54, 2004, s. 103-110.
- K istolkovaniju slavjanskich omonimov obza. Etimologija 2000-2002, s. 8-15.
- Česká zoologická terminologie od praslovanštiny do dneška. Verba et historia (Sborník I. Němcovi). Praha 2005, s. 123-127.
- Z korespondence Václava Machka. Listy filologické 127, 2004, s. 327-350.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek