KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JANYŠKOVÁ, Ilona, PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení etymologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 530 504 704
+420 / 549 216 872
Bydliště / Home address Ečerova 5, 635 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 546 210 297
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ilona.janyskova@iach.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - balkánské jazyky
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - litevština, lotyština
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Baltistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská etymologie
- diachronní jazykověda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Etymologická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - členka
- Český komitét slavistů - členka
- vědecká rada Slovanského ústavu AV ČR - místopředsedkyně
- vědecká rada Ústavu pro jazyk český AV ČR - členka
- výbor pobočky Jazykovědného sdružení v Brně - členka
- oborová komise Ruský jazyk doktorského studia Filozofické fakulty MU - členka
- oborová komise Srovnávací indoevropská jazykověda doktorského studia Filozofické fakulty MU - členka
Publikační činnost / Publications - Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. E. Havlová, A. Erhart), Academia, Praha 1989-2004-, seš. 1-12- (spoluautorka, členka redakčního kruhu).
- K názvům jmelí ve slovanských jazycích. In: Verbi et historia (eds. P. Nejedlý, M. Vajdlová), Praha 2005, 151-159.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků (orati, orěchъ, oriz, orzsolъ, oskranъ). In: Slavia 74, 2005, 77-87 (spoluautorka).
- Бележки към бълг. диал. илъ. In: Български език 51, 2004, 4, s. 64-66. K církevněslovanskému potvorъ ‘nádor’. In: Rocznik Slawistyczny 54, 2004, 111-114.
- K úloze tabu v etymologii. In: Studia etymologica Brunensia 2 (eds. I. Janyšková, H. Karlíková), Praha 2003, 179-189.
- Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů v Lublani. Academia, Praha 2003, 83-91.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků (oko, okъno, ološ, olovirъ, olovo, oluch, oluja). In: Slavia 72, 2003, 409-420 (spoluautorka).
- Береза в языке и жизни славян. In: Dzieje Słowian w świetle leksyki (red. J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, 133-138.
- Die Position des Etymologischen Wörterbuchs des Altkirchenslavischen in der diachronen Lexikographie. In: Proocedings of the Tenth EURALEX International Congress (eds. A. Braasch, C. Povlsen), Center for Sprogteknologi, Copenhagen 2002, 703-706 (spoluautorka).
- Encyklopedický slovník češtiny (eds. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
- Deetymologizace, Etymologie lidová, Kontaminace (spoluautorka), Metoda Wörter und Sachen, Noa, Tabu (str. 42, 105, 129-130, 229, 262-263, 285, 477).
- Заметки о языковом табу. In: Русская диалектная этимология (Материалы IV Международной научной конференции). Издательство Уральского университета, Екатеринбург 2002, 28-29.
- Tradice a perspektivy ruské etymologické lexikografie. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí (ed. J. Gazda), Brno 2002, 84-93.
- Poznámky k staroslověnskému pivo. In: Cyrillomethodiana in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal, Praha 2001, 361-363 (= Slavia 70, 2001, 361-363).
- Свое и чужое в русских названиях деревьев (на материале названий сосны). In: Лингвокультурологические проблемы толерантности. Издательство Уральского университета, Екатеринбург 2001, 156-159.
- Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích. In: GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata (eds. O. Šefčík, B. Vykypěl). Masarykova univerzita, Brno 2001, 91-98.
- Отражение жизни и представлений славян в названиях можжевельника. In: Studia etymologica Brunensia 1 (eds. I. Janyšková, H. Karlíková), Praha 2000, 57-66.
- K etymologii českých a ruských názvů meruňky. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (ed. J. Gazda), Brno 1999, 90-93.
- Význam makedonského jazyka v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. In: Les études balkaniques tchèques X, Praha 1999, 25-28.
- Etymologický příspěvek k jednomu výročí. In: Příspěvky ke slovanské filologii (ed. B. Skalka), Masarykova univerzita, Brno 1999, 39-41.
- K některým makedonským názvům dřevin. In: Македонско-чешка научна конференциjа (ред. М. Миовски). Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопjе 1998, 143-150.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského a jeho význam pro slovanskou lexikografii. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra, Praha 1998, 247-249 (spoluautorka).
- Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní kongres slavistů v Krakově. Praha 1998, 39-48 (= Slavia 67, 1998, 39-48).
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků In: Slavia 66, 1997, 1, s. 71-79 a 2, s. 179-182 (spoluautorka).
- Význam etymologie pro studium ruštiny. In: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka (ed. J. Gazda). Masarykova univerzita, Brno 1997, 14-16.
- Pavel Josef Šafařík a jeho přínos slovanské etymologii. In: Aktuální otázky slavistiky a Šafaříkův vědecký odkaz (eds. E. Šlaufová, M. Zelenka, S. Wollman), Praha 1996, 81-84 (= Slavia 65, 1996, 81-84).
- Semantische Benennungsmotive des Weißdornes in den slavischen Sprachen. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, A 44, 1996, 29-34.
- Названия липы в русском языке. In: Opera Slavica 5, 1995, č. 4, 39-42.
- Machkova “Česká a slovenská jména rostlin” po čtyřiceti letech. In: Slavia 63, 1994, 403-408.
- Zu den Baumnamen in den slavischen Sprachen. In: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. Heidelberger Publikationen zur Slavistik. Linguistische Reihe. Hrsg. B. Panzer. Band 6, Peter Lang, Frankfurt am Main 1993, 116-125.
- Sémantická motivace názvů dubu ve slovanských jazycích. In: Palaeoslovenica, Praha 1991, 51-59 (= Slavia 60, 1991, 275-283).
- Названия бересклета в славянских языках. In: Этимология 1985, Москва 1988, 39-49.
- Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 36, 1988, 103-110.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Zásady práce a ukázky hesel. In: Slavia 55, 1986, 337-354 (spoluautorka).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek