KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KAMIŠ, Karel, Prof. PhDr. CSc.

* 1943

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 736 741 822
E-mail / E-mail address KamisK@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Dějiny slovanských národů
Jazykověda - Obecná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - problematika lokálu (v češtině, slovenštině a v ruštině)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada PF UJEP v Ústí nad Labem - člen
- Česká asociace pedagogického výzkumu - člen
- Jazykovědné sdružení ČAV Praha - člen
Publikační činnost / Publications - Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině. - Monografie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. - Univerzita Karlova : Praha, 1986. - 209 s.
- Čeština a romština v Českých zemích : Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně : Ústí nad Labem, 1999. - 137 s. - (Acta Universitatis Purkynianae. Studia linguistica; 41)
- Lokálové konstrukce ve struktuře věty. - Univerzita J. E. Purkyně. - Ústí nad Labem, 2003. - 105 s. - (Acta Universitatis Purkynianae. Studia linguistica; 90)
- František Bartoš a jazyková kultura poslední čtvrtiny 19. století. - In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. - Univerzita Karlova : Praha, 1985. S. 7-18. - (Filologické studie; XIII)
- Podíl Romana Ingardena na koncepci kritéria smyslu a ohlas jeho fenomenologického směru ve funkčně strukturní koncepci pražské jazykovědné školy. - In: Sborník příspěvků mezinárodní konference Česko-polské vztahy II. - Universitas Purkyniana Ustensis : Ústí n./L., 1994. - S. 39-43.
- Jmenný rod v romštině. Příspěvek k typologii gramatického rodu v romštině a češtině s přihlédnutím k mluvnickým kategoriím indoíránského jména. - In: Sborník z mezinárodní konference Žena – jazyk – literatura konané na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1996. Pedagogická fakulty Univerzity J. E. Purkyně, 1996. - S. 282-287.
- Vztah Pražského lingvistického kroužku k fenomenologickému směru Romana Ingardena. - In: Stosunki polsko-czeskie. - Wydawnictwo Wyžszej Szkoły Pedagogicznej : Częstochowa, 1997. - S. 207-213.
- Čeština a romština. - In: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich. - Universytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej : Opole, 1998. - S. 50-60
- Kommunikativnyje bariery multikulturnogo prostranstva Češskoj Respubliky. - In: Jazyk kak sredstvo transljacii kultury. - Izdatelstvo Nauka : Moskva, 2000. S. 154-164.
- Wykorzystanie bilingwizmu w nauczaniu języka czeskiego w czeskiej szkole podstawowej. - In: Bohemistyka. Č. 3 (2002), s. 197-206.
- Vid (Gramatická kategorie univerzální a specifická v češtině a v romštině). - In.: Sborník příspěvků z konference Čeština – univerzália a specifika; 4. - Praha, 2002. S. 141-150.
- Gramaticko-sémantická báze struktury věty a problematika větosloví. - In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach / Editor V. Patráš. - Univerzita Mateja Bela : Banská Bystrica, 2004. - S. 66–73.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek