KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŘOUTIL, Michal, Mgr., Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 893 931
E-mail / E-mail address michalrout@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Teologie, náboženství a religiozita
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Rusistika - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská středověká kultura
- dějiny a kultura staroobřadectví
- problematika ruského církevního rozkolu 17. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - šéfredaktor ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství (společně s P. Milkem), od roku 2007
- editor knižní řady Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart), od roku 2007
- editor knižní řady Agora (nakl. Pavel Mervart), od roku 2011
- co-editor knižní řady Russia Altera. Dějiny. Kultura. Duchovnost (nakl. Pavel Mervart), od roku 2005
Publikační činnost / Publications Publikace v knihách, sbornících a odborném tisku:

- Переписка И.Н. Заволоко с Семинарием им. Н.П. Кондакова (на материале пражских архивов). – Riga 2011 (v tisku).
- První staroobřadec v Praze (Ivan Nikiforovič Zavoloko a jeho pobyt v Československu v letech 1922–1927). - Sborník k 50. narozeninám prof. J. B. Láška (v tisku).
- Tam, kde je Kristus blízko. Solovecké ostrovy očima Borise Nikolajeviče Širjajeva.-In: Širjajev B. Věčné svět-lo. Solovecké ostrovy v epoše GULAGu. Přel. J. Miklušá-ková. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011.–S. 349–370.
- Georgij Petrovič Fedotov jako historik ruské svatosti.–In: G. P. Fedotov: Svatí staré Rusi/přel. J. Komendová, M. Řoutil. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. - S. 241–253.
- Když se víra mění na kulturu aneb proměny ruské společnosti očima Alexandra Michajloviče Pančenka. - In: A. M. Pančenko: Metamorfózy ruské kultury. Sborník statí a esejů/sest. M Řoutil. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. - S. 357–371.
- Objevování ruské ikony ve 19. a 20. století (Sběratelé, mecenáši, restaurátoři a kunsthistorici ve službách umění). - In: Ikona v ruském myšlení 20. století/ sest. J. B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. - S. 391–439.
- Steven Runciman jako historik „Byzance po Byzanci“. – In: S. Runciman: Zajetí Velké církve. Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 / přel. J. L. Houdek. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. - S. 357–369.
- Na východ od Antiochie. Řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.–8. století. Syrská tradice. – In: P. Milko: Úvod do byzantské filosofie. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. - S. 207–237.
- Sajfó. Genocida Syřanů v Osmanské říši (1914–1918). – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Č. II–III (2008–2009). - S. 235–260.
- Syrští křesťané v Osmanské říši (od 19. století do roku 1914) . – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Č. II–III (2008–2009). - S. 219–234.
- Od genocidy k onomatocidě. Osudy syrských křesťanů ve 20. století. – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Č. II–III (2008–2009). - S. 261–279.
- Asyřané v Rusku aneb od čističů bot k elitě společnosti. – In: Nový Orient. Č. 4 (2009). (společně s V. Huňáčkem). S. 31–34.
- Иван Никифорович Завoлокo в Прагe (Штрихи к биографии). - In: Старообрядчество в России (XVII-XX вв.). Bыпуск IV. Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. Moсква: Языки славянской культуры, 2010. – S. 349–385.
- Arthur A. Vööbus (1909–1988) – Mémorial. - In. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. – Č. II–III (2008–2009). – S. 483–486.
- Sebastian Paul Brock. Malfónó syrologických studií slaví sedmdesátiny (Personalia). - In. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. – Č. II–III (2008–2009). – S. 495–498.
- Метаморфозы «кода юродства» в русской культуре второй половины XVII века (К постановке проблемы). In: Balto-Slavicum Pragense. Acta Slavica et Baltica. Volumen V. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta 2007. – S. 243–251.
- Эмигрировавшие в Древнюю Русь (Изучение русского средневековья в Чехии в последних трех десятилетиях). - In: Современная чешская русистика (Сборник чешской делегации). - IX Конгрес МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире“/ed. Oldřich Richterek. Ústí nad Orlicí, 2007. - S. 119–125 (společně s J. Komendovou)
- The Circle of Zealots of Piety and the Cultural Clash in the 17th Century- In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 39–62.
- Kapiton Danilovskij – příkladný asketa, nebo sveřepý heretik? (K počátkům ruského sektářství nové doby). - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. – S. 99–114.
- Třetí Řím nebo Druhý Jeruzalém? O jednom nesplněném snu patriarchy Nikona. - In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha: Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 181–207.
- Kroužek horlitelů pravé zbožnosti a kulturní konflikt 17. století. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy / sest. M. Příhoda. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2005. - S. 77–108.
- Filosofie jména Alexeje Loseva v kontextu ruského myšlení počátku 20. století (nástin problematiky). - In: Theologická revue. - Č. 2 (2005), s. 209–216.
- Ideál mnišství podle sv. Nila Sorského (s přihlédnutím k triptychu Sobornik žitij grěčeskich svjatych). - In: Theologická revue. - Č. 1 (2005), s. 32–38.

Překlady:

- Nil Sorský: Pravidla mnišského života. - In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství V (2011) (v tisku).
- G. P. Fedotov: Tragédie staroruské svatosti. - In: G. P. Fedotov: Svatí staré Rusi/přel. J. Komendová, M. Řoutil. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. - S. 221–240.
- I. Alfejev: Izák Syrský a jeho duchovní odkaz. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010 (společně s J. Brožem).
- B. Uspenskij: Sémiotika ikony. - In: Ikona v ruském myšlení 20. století / sest. J. B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. - Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. - S. 271–354.
- S. S. Averincev: K objasnění smyslu nápisu nad konchou centrální apsidy chrámu sv. Sofie v Kyjevě. - In: Ikona v ruském myšlení 20. století / sest. J. B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. - Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. - S. 355–390.
- A. M. Pančenko: Letopisné vyprávění o apoštolu Ondřejovi a flagelantství; Bojarka Morozovová – symbol a osobnost; Avvakum jako novátor; Církevní reforma a kultura petrovské epochy. - In: A. M. Pančenko Metamorfózy ruské kultury. Sborník statí a studií/sest. M Řoutil. - Praha/Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. - S. 25–30, 129–142, 143–165, 189–204.

Vybrané recenze v odborném tisku:

- „Athoská smuta“ a počátky imjaslavských sporů aneb zamyšlení nad novými publikacemi na stále aktuální téma. – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. IV (2010). – S. 369–377 (společně s M. Luptákovou).
- Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). Bыпуск 4 – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. IV (2010). – S. 436–441.
- Vzdělávání a paideia v rané syrské tradici: poznámky k novým příspěvkům k diskusi. – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. IV (2010). – S. 446–453. Stručnější verze: Adam H. Becker: Fear of God and the Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and the Development of Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia. – In: Byzantinoslavica. Č. LXVIII (2010). – S. 416–418.
- Восточнохристианские реликвии/Eastern Christian Relics. Pедактор-составитель А. М. Лидов; Шалина И. А. Реликвии в восточнохристианской иконографии. – In: Byzantinoslavica. Č. LXVII (2009). - S. 411–414 (společně s M. Luptákovou). Rozšířená česká verze – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. II–III (2008–2009). – S. 533–540.
- Ησυχασμος. Исихазм. Аннотированная библиография. Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. – In: Byzantinoslavica. Č. LXVI (2008), 1–2. - S. 382–386 (společně s M. Luptákovou). Rozšířená česká verze – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. I (2007). – S. 289–292.
- Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. Лeннгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. – In: Byzantinoslavica. Č. LXV (2007). - S. 403–406.
- Старообрядчество в России (XVII–XX века). Bыпуск 3. – In: Byzantinoslavica. Č. LXIII (2005). - S. 338–342.

Vybrané recenze a stati v ostatních periodikách:

- Napsala jsem dopis Stalinovi (Antologie sovětské lágrové prózy Jen jeden osud). In: A2. – Č. 20 (2009). – S. 8.
- Monstrózní originalita hudebního bytí (Alexej F. Losev: Hudba jako předmět logiky). In: His Voice. – Č. 4 (2007). - S. 51.
- Utrpení na skřipci překladatelském. Ruský filosof v pážecí škole (Posudek pro Obec překladatelů na překlad knihy Vlastní životopis N. Berďajeva). In: A2. – Č. 19 (2006). - S. 1, 16.
- Sebepoznávání jako cesta ke svobodě. Vlastní životopis Nikolaje Berďajeva. - In: A2 – kulturní týdeník. - Č. 13 (2006), s. 31.
- Jitka Komendová: Středověká Rus a vnější svět. Obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11 –14. Století. – In: Dějiny a současnost. Č. 3 (2006). - S. 47.
- Teofan Zatvornik: Povzbuzení k duchovnímu životu. In: Teologické texty. Č. 5 (2005). –S. 217–218.
- Na prahu nového středověku. – In: Babylon. Č. 7 (2006). - S. 6. (recenze na knihu: N. Berďajeva Nový středověk ).
- Objevování svaté Rusi. - In: Souvislosti. - Č 2 (2005), s. 32–38.
- Selhání a viny ruské inteligence. - In: Literární noviny. - Č 12 (2004).
- Jaké jsou české sny o Rusku. – In: Dějiny a současnost. - Č. 4 (2004).
- Život a skutky otce Alexandra. – In: Literární noviny. - Č. 30 (2004), společně s H. Nyklem.
- Kláštery Severní Thébaidy. – In: Na východ. – Č. 1 (2004).

Ediční činnost:

- Pančenko A. M.: Metamorfózy ruské kultury. Sborník statí a studií. Praha, Červený Kostelec : Pavel Mervart 2011.
- Ikona v ruském myšlení 20. století/sest. J. B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. - Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
- „Rýžoviště zlata a doly drahokamů“ (Sborník pro Václava Huňáčka). Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006 (společně s V. Lendělovou).

Redakční činnost:

- Širjajev B. Věčné světlo. Solovecké ostrovy v epoše GULAGu. Přel. J. Miklušáková. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011.
- G. P. Fedotov: Svatí staré Rusi. Přel. J. Komendová, M. Řoutil. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011.
- K čertu ať táhne studiu. Výbor z byzantské žebravé poezie. Z řeckých originálů přeložila, předmluvou a vysvětlivkami opatřila M. Kulhánková. Červený Kostelec : Pavel Mervart 2011.
- Melitón ze Sard: O Pasše. Úvodní text, poznámky a překlad M. Recinová. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
- S. Runciman: Zajetí Velké církve. Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 / přel. J. L. Houdek. – Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
- R. Dostálová: Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010 (společně s J. Novákovou).
- P. Milko: Úvod do byzantské filosofie. - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009 (společně s J. Novákovou).
- M. Starowieyski: Slovník raně křesťanské literatury Východu. Přel. K. Tichá a W. Bugel. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011.
- M. Šlajerová: Palestinská církev dnes. Politická a teologická problematika. Na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009.
- M. Téra: Perun: bůh hromovládce (Sonda do slovanského archaického náboženství). - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009.
- Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve/Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009 (s J. Novákovou).
- V. L. Janin: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře. Přel. J. Komendová. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.

Miscelanea:

– Za ikonami až na konec světa. Rozhovor o poésis a techné ikon, jejich objevování a restaurování, o cestách, hledání a nalézání, ale také o životě mezi Evropou a Orientem
(rozhovor se Zuzanou Skálovou). - In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. IV (2010). – S. 317–366.
- Mezinárodní vědecká konference „Rižští starověrci: 250 let kulturně-historické zkušenosti“. 28.–29. května 2010. – In: Parrésia. Revue pro východní křesťanství. - Č. IV (2010). – S. 427–428.
- Výkladový místopisný rejstřík. In: M. Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury Východu. Přel. K. Tichá a W. Bugel. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. - S. 355–375.
- Malý výkladový slovník ikonopisné terminologie. In: Ikona v ruském myšlení 20. století/ sest. J. B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. - Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. - S. 441–445.
- Anotace nové literatury oboru. - In. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. – Č. IV (2010). – 9 publikací.
- Anotace nové literatury oboru. - In. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. – Č. II–III (2008–2009). – 12 publikací.
- Anotace nové literatury oboru. - In. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. – Č. I (2007). – 14 publikací.

Granty:

- Obraz, slovo a symbol v ruském teologickém myšlení 19. a 20. století, GA UK (391), 2006–2008 (řešitel: prof. ThDr. Jan B. Lášek), tříletý – spoluřešitel.
- Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě, GAUK (148309), 2009 –, (řešitel: PhDr. Marina Luptáková) – tříletý, spoluřešitel.

Výstavy:

- Kříže křesťanského Východu. Farní kostel sv. Bartoloměje, Zábřeh na Moravě, 1. dubna – 30. října 2011 (společně s J. Kocichem).
- Islám a Slované. Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 11. prosince 2007 – 31. ledna 2008 (společně s M. Térou).
- Svrchovaný Pán Novgorod Veliký. Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2. října – 6. prosince 2007 (společně s J. Komendovou).
- Staletí pod křížem. Dějiny a kultura staroobřadců 17.–20. století v Rusku i za jeho hranicemi. Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 16. listopadu – 31. prosince 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek