KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KARLÍKOVÁ, Helena, PhDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení etymologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 216 872
Bydliště / Home address Mikulovská 3, 621 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 544 216 810
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address helena.karlikova@iach.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - litevština, lotyština
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovakistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
věda o Černé Hoře - Jazykověda
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Baltistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etymologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Etymologická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - členka
- oborová komise českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně - členka
- komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky oboru obecná jazykověda na Filozofické fakultě MU - členka
- Acta onomastica - členka redakční rady
- Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR - členka vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Etymologický slovník jazyka staroslověnského, Academia Praha 1989n. - (spoluautorka)
- Studia etymologica Brunensia 1 / sest. I. Janyšková, H. Karlíková. –Praha: Euroslavica, 2000. - 380 s. - ISBN 80-85494-58-2.
- Studia etymologica Brunensia 2 / / sest. I. Janyšková, H. Karlíková. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 458 s. - ISBN 80-7106-654-0.
- Encyklopedický slovník češtiny / eds. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - ISBN 80-7106-484-X (autorka hesel Deglutinace, Etymologie, Etymon, Elementární příbuznost, Lalická slova, Etymologický slovník, Enantiosémie, Kalk, Rodokmenová teorie, Vlnová teorie.)

- Verba affectuum v latině a češtině, SPFFBU, E 26, 1981, s. 105-107.
- Phonetische Entsprechungen expressiver Wörter (am Beispiel der das Weinen bezeichnenden Ausdrücke), Slavia 59, 1990, s. 22-27.
- Několik dokladů „elementární příbuznosti“, SPFFBU E 36, 1991, s. 59-62.
- K významu stsl. substantiva kovanije, Slavia 63, 1994, s. 177-179.
- K Machkovu pojetí expresivních výrazů, Slavia 63, 1994, s. 397-402.
- Jeden příklad alternace prefixů ve slovanských jazycích. In: Pocta Dušanu Šlosarovi, Boskovice 1995, s. 256-262, ISBN 80-85834-39-1.
- Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním chl-. In: Sborník prací FFBU A 44, 1996, s. 35-38.
- Makedonské výrazy s významem „plakat“. In: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, 1998, s. 159-165, ISBN 9989-724-08-3.
- Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998, Praha, s. 49-56, ISBN 80-85494-41-8.
- K názvům některých dřevěných nádob ve slovanských jazycích. In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Verlag Otto Sagner, Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, München 1999, s. 119-122.
- Die Wanderung des griechischen  durch die slavischen Sprachen. In: Münstersches Logbuch zur Linuistik, 6, 1999, s. 19-23, ISSN 0942-2420.
- K substantivu okřín. In: Příspěvky ke slovanské filologii, ed. B. Skalka, Brno 1999, s. 42-44.
- K etymologickému významu slov. In: Čeština – univerzália a specifika 2, Brno 2000, s. 31-35, ISBN 80-210-2262-0.
- Etymologické poznámky k stč. substantivu řěpicě. In: Studia etymologica Brunensia 1, Praha 2000, s. 117-120.
- K staroslověnskému substantivu spBdъ. In: Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Ed. O. Šefčík a B. Vykypěl, MU Brno 2001, s. 99-104.
- K pojmenování a původu platidel ve staroslověnštině. Slavia 70, 2001, seš. 3-4, s. 365-371.
- Prozvoň mě... NŘ 84, 2001, s. 217-218.
- Reflexe dávných obyčejů v slovanském lexiku (k vývoji pojmu oběť). In: Dzieje Słowian w świetle leksyki pamięci Profesora Francizska Sławskiego. Red. Jerzy Rusek, Wiesław Boryś, Leszek Bednarczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 (ISBN 83-233-1535-3), s. 139-143.
- Etymologické poznámky k tzv. sekundární deprefixaci. In: Čeština - univerzália a specifika 4, ed. Zdeňka Hladká, Petr Karlík. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002 (ISBN 80-7106-611-7), s. 105 -111.
- Die Position des Etymologischen Wörterbuch des Altkirchenslavischen in der diachronen Lexikographie. In: Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress, EURALEX 2002 (Copenhagen, Denmark, August 13-17, 2002). Eds. Anna Braasch and Claus Povlsen, Center for Sprogteknologi, Copenhagen 2002, Volume II (ISBN 87-90708-09-1), s. 703-706 (spoluautorka).
- Reflexe církevních slavismů charvátské redakce ve staré češtině. In: Studia etymologica Brunensia 2, Praha 2003, s 201-207.
- Ještě jednou k deprefixaci. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Eds. Petr Karlík a Jana Pleskalová, Masarykova univerzita , Brno 2004, ISBN 80-210-3373-8, s. 95-99.
- Spuren des Einflusses des Kirchenslavischen kroatischer Redaktion im Alttschechischen. In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002). Red. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb-Krk 2004, s. 587-594.
- Hněv ve staročeském lexiku. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Eds.: Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová, za spolupráce Borise Lehečky. ÚJČ AV ČR Praha 2005, ISBN 80-86496-20-1, s. 161-165.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek