KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MIKULÁŠEK, Miroslav, prof. PhDr. DrSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420/ 553 461 852
Bydliště / Home address Vranovská 27, 614 00 Brno ; Lipovec 126, 679 15
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address miroslav.mikulasek@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ff.osu.cz/ksl/miroslav-mikulasek/12901/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Filozofie a estetika
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - metodologie umění hermeneutické interpretace
- slovanská spiritualita
- magický realismus v slovanských a světových literaturách - evoluce románu ve slovanských a světových literaturách
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů - člen
- Literárněvědná společnost při ČAV - člen
- Moravskoslezská akademie - člen
- oborové komise postgraduálního studia (Ústav slavistiky FF MU v Brně)- člen
Publikační činnost / Publications - Knižní publikace:
- Hledání "duše" díla v umění interpretace : genologicko-hermeneutická anamnéza "vnitřní formy" artefaktu a mytopoidních forem narace. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 335 s.
- (Medailóny ruských spisovatelů in: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Nakl. LIBRI, Praha 2001 (cca 80 str.). - ISBN 80-7277-068-3.
- Studie a stati v odborných časopisech a sbornících z kongresů a konferencí:
- Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií. - In: Literární věda. Litterarum studia. Universitas Ostraviensis Acta facultatis philosophicae, č. 2. - Ostrava : Nakl. Sfinga, 1995. - S. 5-12. - ISBN 80-7042-432-X.
- "Černý mnich" A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, D 42. - Brno : Masarykova univerzita, 1995. - S. 57-64. - ISBN 80-210-1410-5.
- Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka. - In: Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie. - Brno : Masarykova univerzita, 1995. - S. 98-124. - ISBN 80-210-1300-1.
- Panoráma ruské literatury. - Boskovice : Albert, 1995. - S. 38-59, 60-80. - Medailóny autorů v spoluautorství s G. Bínovou. - ISBN 80-85834-04-9.
- Mif kak paradigma soznanija i bytija. - In: Litteraria humanitatis IV. Roman Jakobson. - Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. - S. 95-106. - ISBN 80-210-1437-7.
- Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, D 43. - Brno : Filozof. fakulta Masarykovy univerzity, 1996. - S. 87-97. - ISBN 80-210-1545-4.
- Vazba genologie – historické poetiky – hermeneutiky a moderních interpretačních systémů. - In: Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná (A 2), roč. II. - Opava, 1997. - S. 169 – 176. - ISBN 80-85879-74-3.
- Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem. - In: Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, D 44. - Brno : 1997. - S. 151–158. - ISBN 80-210-1731-7.
- "Čornyj monach" A. P. Čechova – enigma čelovečeskoj metamorfozy i diagnostika karmy. - In: Anton P. Čechov : Philosophische und Religiöse Dimensionen im Leben und im Werk. Voträge des Zweiten Internationalen Čechov-Symposiums Badenweiler, 20.-24. Oktober 1994. - München : Verlag Otto Sagner, 1997. - S. 491-496. - ISBN 3-87690-675-X.
- Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka "Doktor Živago" – "Stichotvorenij Jurija Živago". - In: Litteraria studia. Acta philosophicae universitatis Ostraviensis, č. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - S. 35-42. - ISBN 80-7042-488-5.
- "Hermetický román" a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu ("Doktor Živago" B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho). - In: Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů v Krakově. Krakov 27. 8. - 2. 9. 1998. Slavia 67, seš. 1-2. - Praha : Slovanský ústav, 1998. - S. 213-319. - ISBN: 80-85494-41-8. - Též in: Euroslavica, Praha 2002, 55-66. ISBN 80-85494-61-2.
- "Istoričeskaja poetika", genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interpretacionnych sistem. - In: Litteraria humanitas. Alexandr Veselovskij a dnešek. VI. - Brno, 1998. - S. 68-83. - ISBN: 8-210-1879-8.
- Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1). - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Studia minora. Slavica litteraria. X 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - S. 17-25. - ISBN: 80-210-1830-5.
- Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist. - In: Reference guide to Russian Literature. - London ; Chicago : Fitzroy Dearborn Publishers, 1998. - P. 518-519. - ISBN: 1-88496410-9.
- Badatelská osobnost Franka Wollmana : (1888-1969). - In: Universitas. - Roč. 1998, č. 2 (1998), s. 31-32. - ISSN 1211-3384.
- Umění interpretace : k metodologii filologicko-hermeneutické reflexe. - In: Příspěvky ke slovanské filologii. Ústav slavistiky Filozof. fakulty Masarykovy univerzity. - Brno, 1999. - S. 47-52. - ISBN 80-210-2121-7.
- Cikloobrazujuščaja sila ejdosa XVII časti romana B. Pasternaka "Doktor Živago" – "Stichotvorenij Jurija Živago". - In: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997 /Hrsg. Reinhardt Ibler. - Frankfurt am Main : Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2000. - S. 381-388. - ISBN 3-631-35200-X.
- Cesta k "duši" díla. "Verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. - In: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 15-24. - ISBN 80-210-2300-7.
- K vývoji rané hermeneutiky. - In: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. Krystyna Kardyni-Pelikánová. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 167-180. - ISBN 80-210-2440-2.
- Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu. - In: Literární věda na prahu 21. století. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - S. 3-41. - ISBN 80-7248-090-1.
- "Heroikomika" neopikareskního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek - I. Erenburg - I. Ilf a J. Petrov). - In: Literární věda. Litterarum studia. Literární věda osudem a volbou (K 70. narozeninám Jiřího Svobody). Acta facultatis philosophicae universitatis Ostraviensis. Roč. 193, č. 4 (2000), s. 61-68. - ISBN 80-7042-577-6.
- Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. - In: Litteraria humanitas IX. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 199-246. - ISBN 80-210-2531-X.
- Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (2. část). - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Studia minora. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - S. 5-8. - ISBN 80-210-2811-4.
- Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky : prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972). - In: Universitas. - Roč. 20-21, č. 2 (2002). - ISSN 1211-3384.
- Fenomén „vnitřní formy“ a „dialogu kultur“ v umění hermeneutické interpretace. In: SPFF BU. Řada literárněvědná, bohemistická V 4. Bohemica litteraria. Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám. MU, Brno 2002, 167-181. ISBN 80-210-2965-X.
- Fenomén "dialogu kultur" a "afinity s tradicí" v umění hermeneutické interpretace. - In: Dialog kultur II. Sb. příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12. 11. 2002. - Ústí nad Orlicí : Ped. fak. Univerzity Hradec Králové, 2003. - S. 153-164. - ISBN 80-86042-77-4.
- "Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii. - In: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. - Ostrava : Filozofičeskij fakultet Ostravskogo universiteta, 2003. - S. 22-30. - ISBN 80-7042-624-1.
- Korelace "kontextu", "scopu", "znaku-významu" v metodologické intenci rané hermeneutiky. - In: Text a kontext / K. Lepilová a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 45-56. - ISBN : 80-7042-628-4.
- Fenomén "dialogu kultur" a "afinity s tradicí" v ruském modernismu a umění avantgardy. - In: Litteraria humanitas XII. Moderna - avantgarda - postmoderna. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 177-189. - ISBN 80-210-3118-2.
- Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy. - In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljublana 15-21. 8. 2003. - Praha : Academia, 2003. - S. 221-233. - ISBN 80-200-1093-9.
- Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija. - In: SPFF BU, Slavica litteraria X 6, Studia minora. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S.5-16. - ISBN 80-210-3086-0.
- Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi. - In: Stříbrný věk ruské literatury. Sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka. - Praha : Slovanská knihovna, 2004. - S. 104-127. - ISBN: 80-7050-433-1.
- Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii. - In: Russkaja slovesnost´ v mirovom kul´turnom kontekste. Materialy meždunarodnogo kongressa. Moskva, 14 – 19 dekabrja 2004 g. - Moskva : Fond Dostojevskogo, 2005. - S. 66-69.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek