KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

POSPÍŠIL, Ivo, Prof. PhDr., DrSc.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 491 560
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivo.pospisil@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/people/1456

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - běloruská literatura
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - slovinská literatura
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Bělorusistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie a dějiny slovanských literatur
- literární komparatistika a genologie
- literární kritika
- literární historie
- literární teorie
- ruský román
- areálová studia

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - předseda České asociace slavistů
- předseda Slavistické společnosti Franka Wollmana
- člen Vědecké rady FF MU
- člen Vědecké rady FF UP v Olomouci
- člen Vědecké rady Slovanské knihovny v Praze
- předseda oborové rady doktorského programu Filologie na FF MU v Brně
- předseda a člen oborových komisí doktorského studia na MU v Brně a na UP v Olomouci
(Literární komparatistika, Ruská literatura, Polská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Teorie areálových studií, Teorie literatury, Ruská literatura)
- místopředseda Literárněvědné společnosti při AV ČR v Praze
- předseda Slavistické sekce brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
- předseda redakční rady časopisu Slavica Litteraria (Brno)
- předseda redakční rady časopisu Opera Slavica (Brno)
- šéfredaktor časopisu Novaja Rusistika (Brno)
- člen redakční rady čas. Zagadnienia Rodzajów Literackich (Łódź, Polsko)
- člen redakční rady World Literature Review (Bratislava, Slovensko)
- koeditor revue Stil (Beograd)
- člen red. Rady čas. Slavistika (Beograd)
- člen redakční rady Slavistična revija (Ljubljana, Slovinsko)
- člen redakční rady Spotkania humanistyczne (Akademia Podlaska, Siedlce, Polsko)
- člen vědecké rady čas. Poznańskie studia slawistyczne
- člen redakční rady Slavica Nitriensia
- člen redakční rady čas. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Kielce)
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti - kompletní přehled na
http://www.muni.cz/people/1456/publications

- Výběrová bibliografie 1972-2012. Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Vydává Ústav slavistiky FF MU ve spolupráci s Českou asociací slavistů. Red.: Mgr. Josef Šaur, TRIBUN EU, Brno 2012, 294 ss., ISBN 978-80-263-0232-2

- Výběrová bibliografie / Ivo Pospíšil. - Brno : Linie, 2002. - 197 s. - ISBN 80-903089-5-3

Knižní publikace:

- Ruská románová kronika (Příspěvek k historii a teorii žánru). Brno 1983.
- Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru. Blok, Brno 1986.
- Osnovnyje ponjatija teorii literatury. SPN, Praha 1986.
- Ruská literárněvědná metodologie 19. a počátku 20. století. Studie - Texty. SPN, Praha 1988.
- Úvod do studia literatury pro rusisty, Brno 1991.
- Od Bachtina k Solženicynovi. Srovnávací studie. Brno 1992.
- Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal. Brno 1993.
- Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů (Spoluautor: Jiří Pavelka). Brno 1993.
- Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1995.
- René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky (spoluautor: Miloš Zelenka). Masarykova univerzita, Brno 1996.
- Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století. Masarykova univerzita, Brno 1998.
- Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1998.
- Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina. Masarykova univerzita, Brno 1999.
- Až se vyčasí... Úvahy – kritiky – glosy – eseje. Nadace Universitas Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, edice Heureka, Brno 2002.
- Slavistika na křižovatce. Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Edice Pulsy, Masarykova univerzita Brno 2003. ISBN 80-86735-01-X (Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY), ISBN 80-210-3116-6 (Vydavatelství Masarykovy univerzity).
- Slavistika jako české rodinné stříbro. Tradice, současný stav, výhledy, návrhy a koncepce. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Studie 6/2004, Praha 2004. ISBN 80-86729-13-3
- Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Ed.: Jaroslav Malina. Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, Brno 2005. ISBN 80-7204-423-0.
- Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech (spoluautor Jiří Gazda). Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita, Brno 2007. ISBN 978-80-210-4426-5, ISSN 1211-3034.
- Pátrání po nové identitě. Rusistické a vztahové reflexe. SvN Regiony, Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2008. ISBN 80-86735-15-X.
- Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova (spoluautor: Vladimír Franta). Seminář filologicko-areálových studií, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ediční série: Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 2, editor série: Ivo Pospíšil. Autor části Souvislosti brněnské rusistiky a Josef Jirásek, s. 6-32, Josef Jirásek jako rusista, s. 33-67, a Josef Jirásek jako slovakista, s. 68-90. Edice knihovnicka.cz, Tribun EU, Brno 2009, ISBN 978-80-7399-892-9.
- Literatura v souvislostech. Několik příběhů o tom, jak také číst literaturu z širšího pohledu. Nakladatelství Vlastimil Johanus, České Budějovice 2011, 151 s., ISBN 978-80-87510-04-9.
- K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 413, Munipress, Brno 2013, 271 s. ISBN 978-80-210-6216-0.
- Literární genologie. Masarykova univerzita, Brno 2014 ISBN 978-80-210-6894-0.
- Kapitoly z ruské klasické literatury (Nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). Masarykova univerzita, Brno 2014. Investice do rozvije vzdělání , FIFA, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228. ISBN 978-80-210-7277-0.
- Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.-17. století). Masarykova univerzita, Brno 2014. ISBN 978-80-210-7281-7.
- Když se nevyčasí aneb Stmívání. Jan Sojnek – Galium, Brno 2015. ISBN 978-80-905336-4-6.

Významné edice:

- Frank Wollman: Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003. ISSN 1434-3193, ISBN 3-631-51849-80. 402 s.
- Karel Krejčí: Sociologie literatury. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. GRADA, Praha 2008, 160 s. 2. vyd. v GRADĚ 1. ISBN 978-80-247-2623-6.
- Frank Wollman: Slovesnost Slovanů. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: Eva Niklesová, redakční spolupráce: Natália Čuveleva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 2012. ISBN 978-80-263-0223-0.

Studie - výběr:
- Brněnská slovakistika v Zrcadlení (Zrcadlení/Zrkadlenie, vydáva Slovenský literárny klub v Českej republike, roč. 5, číslo 3, 2008, s. 33-120). Proudy 2010, č. 2, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/anotace/2010/2/Brnenska-slovakistika-v-Zrcadleni.php#articleBegin
- Druhý kongres českých slavistů ve znamení spolupráce univerzit a generací a dominantní pozice České asociace slavistů. Proudy 2010, č. 2, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/informace/zpravy/2010/2/druhy-kongres-slavistu.php#articleBegin.
- Sorokinova realistická vize nového režimu tvrdé ruky (V. Sorokin: Den opričníka. Pistorius a Olšanská, Příbram 2009. Proudy 2010, č. 3-4, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2010/3-4/Sorokinova-realisticka-vize.php#articleBegin.
- Nenápadný růst k básnickému vrcholu: Vladimír Křivánek (Vladimír Křivánek: Pijáci melancholie. Aleš Prstek, Praha 2009). Proudy 2010, č. 2, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2010/2/Vladimir-Krivanek.php#articleBegin
- Tragika, smutek a marnost českého života, nebo jen úsměvná nostalgie? (Dagmar Blümlová: Alois Skoumal. Ironik v české pasti. Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci se Společností pro kulturní dějiny, o. s., České Budějovice 2009). Proudy 2010, č. 1, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2010/1/Tragedie-smutek-marnost-ceskeho-zivota.php#articleBegin

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek