KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PROFANTOVÁ, Naďa, PhDr. CSc.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 602 310 249
E-mail / E-mail address profantova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=133

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Byzantologie
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Archeologie \\\\\\\"Slovanů\\\\\\\", tedy 6.-10. století
- vztahy Avarů a Slovanů
- vznik společenské elity
- archeologie a historie
- Velká Morava a Čechy
- problém rozpoznatelnosti identit apod.
- migrační hypotézy a archeologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=133

- Lutovský, M. Profantová, N.: Sámova říše. - Praha: Academia, 1995.
- Profantová, N. 2003: Mikulčice, pohřebiště u VI. kostela. Pokus o chronologické a sociální zhodnocení Mikulčice - Gräberfeld bei der 6.Kirche: Versuch einer chronologischen und sozialen Auswertung, in: Profantová, N.– Kavánová, B.2003: "Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela", Studie ARÚ v Brně č. 22 (ed. P. Kouřil), Brno 2003
-M. Bureš - N. Profantová 2005: Raně středověké sídliště v Praze - Liboci –Frühmittelalterliche Siedlung in Liboc, Prag 6. Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň. 44 -71
-Profantová, N. - Profant, M. 2003: Archeologie a historie aneb jak vykopávat dějiny, in: Klápště, J.-Plešková, E.-Žemlička, J.(ed.) Dějiny ve věku nejistot, Sborník k příležitosti 70. narozenin D.Třeštíka, 239 - 250. Praha
-Profantová, N. - Profant, M. 2004: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha
- Profantová, N. 2005: Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy - Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Präger Typus aus Roztoky bei Prag, Památky archeologické 96, 2005, 127- 164.
- Kuna, M.,Profantová N.: Počátky raného středověku v Čechách. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005.
-Profantová, N. 2006: Problém rozpoznatelnosti dílen u nejstarších Slovanů (6. - pol. 8. stol.) - Das Probleme der Erkennbarkeit der Werkstätten bei den ältesten Slawen (6Jh- Mitte des 8. Jh), Na prahu poznání českých dějin - Sborník prací k poctě J. Slámy, Studia Maedievalia Pragensia 7, 113-129.
-Profantová, N. 2008: Die frühslawische Besiedlung Böhmens und archäologische Spuren der Kontakte zum früh- und mittelawarischen Kulturkreis, in: J. Bemmann – M. Schmauder,(ed) Kulturwandel im Mitteleuropa - Langobarden, Awaren - Slawen. Bonn, 619- 644.
- Profantová, N. 2008: Byzantské nálezy v 6.-11. stol. v Čechách a na Moravě, in: P. Charvát a P. Maříková.- Vlčková (ed.) Země koruny české a východní středomoří ve středověku a novověku. Praha, 73- 120.
-Profantová, N. 2009: Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. The prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe.On the article by Florin Curta. ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY 61, 303- 330.
-Profantová , N., Kuna M. 2011: Prague-Type culture houses. Aspects of form, function and meaning. Histria Antiqua, 20, 415-426.
- Profantová, N. 2012: Cultural discontinuity and the migration hypothesis. The "Slavic migration” (6th century) in the light of new archaeological finds from Bohemia, The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early –Medieval Migration and Colonisation (5th- 8th cent.) Relicta monographien 7,Brussel, 255-264.
- Profantová N. 2013: Náhrdelníky byzantského původu a bronzové kruhové ozdoby ve slovanském prostředí 6-7. století. K interkulturním vztahům. Památky archeol. CIV, 149 – 182.
- Naďa Profantová – Michal Bureš 2013: Bedeutende frühe slawische Siedlungen in Böhmen (6.-8. Jh.) und Probleme der absoluten Datenerfassung, in: M. Dulinicz-S.Moździoch (ed): The Early slavic settlement of Central Europe in the lihgt of new dating evidence, Wrocław, 169 – 194.
- Profantová N, Profant M., Modernizace české medievistiky? Archeolog. rozhledy 66, 2014, 127- 140.
- Profantová, N. 2015: Bronzefunde des 7. Jahrhunderts aus Městec Králové, Bez. Nymburk, Böhmen. Orsolya Heindrych-Tamáska, H.Herold, P. Straub, T.Vida (ed.), „Castellum, Civitas, Urbs“. Zentren und Eliten in Frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Castellum pannonicum pelsonense V.6, Budapest, Leipzig, Keszthely, Rahden/Westf., 248- 263.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek