KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

RICHTEREK, Oldřich, Prof. PhDr. CSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Na Trávníku 1234, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 523 084
E-mail / E-mail address olrich@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Jazykověda - ruština
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura 19. století
- otázky uměleckého překladu
- dialog kultur
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada PdF UHK v Hradci Králové - člen
- vědecká rada PdF UP v Olomouci - člen
- oborová rada doktorandského studia v oboru Slovanská literatura při Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze - člen
- Rada Koordinačního centra translatologických studií při Ústavu translatologie FF UK v Praze - člen
- oborová rada doktorandského studia v oboru Slovanská literatura při Ústavu slavistiky FF MU v Brně - člen
- oborová rada doktorandského studia v oboru Slovanská literatura při Katedře slavistiky FF UP v Olomouci - člen
- recenzní výbor časopisu LINGUA VIVA (vydavatel: JČU České Budějovice) - člen
- Ústřední rada České asociace rusistů - místopředseda
- Obec překladatelů - člen
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy - člen výboru
- Společnost Franka Wollmana (FF MU Brno) - člen
- společnost Ars comparationis (FF MU Brno) - člen
- správní rada Nadace profesora Grala - LF UK v Hradci Králové - předseda
- Nadační fond F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. - čestný člen
Publikační činnost / Publications - Úplná bibliografie na osobní stránce v oddíle Publikační činnost

- Umělecký styl prózy A. P. Čechova v interpretaci českých překladatelů. - Hradec Králové : Pedagogická fak. VŠP, 1987. - 158 s. - (Rozpravy Ped. fak. v Hradci Králové).
- K některým tendencím v teorii uměleckého překladu. - In: Slavica Slovaca. - Roč. 20, č. 4 (1985), s. 329-334.
- K charakteru a funkci čechovovského detailu v překladovém aspektu. - In: Slavica Olomucensia. 6. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1987. - S. 75-81. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil., Philologica ; 56).
- Chudožestvennyj mir čechovskich dram v češskom perevode. - In: Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańsczyzny. - Zielona Góra : WSP, 1994. - S. 329-336.
- Zur Frage der sogenannten Generationsübersetzung von Tschechows Dramen. - In: Svět literatury. - Č. 12 (1996), s. 97-105.
- Dialog kultur v uměleckém překladu : Příspěvek k česko- ruským kulturním vztahům. - Hradec Králové : PdF VŠP, nakl. Ma-Fy, Gaudeamus, 1999.
- Úvod do studia ruské literatury. - Hradec Králové : UHK, Gaudeamus, 2001. - 122 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek