KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MORAVEC, Jaroslav, Doc. PhDr. CSc.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Překladatelé
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - rusínština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Ruthenistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - problematika překladu
- dialektologie
- jazykové pomezí
- jazykové kontakty
- pomezní nářečí
- fonologie
- akcentologie
- tvoření slov
- didaktika ruštiny, ukrajinštiny
- slavistika obecně
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - FF UK katedra rusistiky (1951 - 1991) - odborný asistent, docent (od r. 1981)
- FF UK oddělení ukrajinistiky - vedoucí oddělení (1958 - 1990)
- UK rektorát - celouniverzitní katedra ruštiny - vedoucí (1953 - 1954)
- FF UK - katedra jazyků - vedoucí (1986 - 1991)
- úvod do ukrajinštiny - výuka (1970 - 1977)
- historická mluvnice pro rusisty - výuka (1966 - 1968)
- teorie překladu pro rusisty a ukrajinisty - výuka (1952 - 1954)
- úvod do jazykovědy a studia slavistiky - výuka (1975 - 1990)
- Univerzita Londýn - lektor českého jazyka (1982 - 1984)
- LGU Leningrad - kurz historické mluvnice české, dialektologie a vývoje spisovného jazyka a praktická cvičení pro bohemisty (1948 - 51)
- KDU Kyjev - vývoj českého jazyka, praktická cvičení - výuka bohemistů (1955 - 1958)
- televizní kurzy ruštiny - metodický poradce (1970 - 1979)
- Sovětská věda - jazykověda - redakční rada - člen
- terminologická komise - člen
- ČSI při ČSAV - překladatelské oddělení - člen (1951 - 1954)
- Svět Sovětů - ediční rada - člen (1953 - 1958)
- Slovanská knihovna - vědecká rada - člen (1965 - 1974)
- SAV Bratislava - Ukrajinistická vědecká komise předseda, člen předsednictva (1959 - 1965)
- Kuľturnyj sojuz ukrajinśkych truďaščych Prešov - Ukrajinistická vědecká společnost - člen předsednictva (1969 - 1972)
- ČSAV - Čsl. dialektologická komise pro slovanský dialektologický atlas - člen (1959 - 1966)
- FF UK - komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací v oboru teorie vyučování - cizí jazyky (1987 - 1991)
- rada prezídia ČSA a SAV - komise pro jazykovou přípravu vědeckých aspirantů - předseda (1987 - 1989)
- MŠMT - komise pro vzdělávání dospělých (jazyková výchova) - člen (1988 - 1991)
Publikační činnost / Publications - Zasedání věnovaná významu prací J. V. Stalina pro lingvistiku : AV USSR. - In: Sovětská věda : Jazykověda. - Č. 1 (1951). - S. 56 - 64; S. 68 - 69; 69 - 72.
- Jazykovědná zasedání k výročí uveřejnění prací J. V. Stalina O marxismu a jazykovědě. - In: Sovětská věda : Jazykověda. - Č. 1 (1951). - S. 42 - 46.
- Kniha o překládání / sest. Jaroslav Moravec. - Praha : Nakl. Čs.-sovět. institutu, 1953.
- K sovětské diskusi o překladu. - In: Sovětská věda : Jazykověda. - Č. 2 (1952). - S. 293 - 304.
- O českých titulcích k filmu Osud člověka. - In: Literární noviny. - Č. 41 (1959).
- Zminy v ukrajinskij hovirci s. Ubli na Slovaččyni protjahom ostannih 60 rokiv. - In: Zbirnyk slavistyčnych prac filolohyčnoho fakuľtetu KDU. - Kyjiv, 1958. - S. 203 - 208.
- Spolupráce na bibliografii jazykovědné ukrajinistiky. - In: Čs. rusistika. - Č. 2 (1960). - S. 109 - 116.
- Česká jazykovědná ukrajinistika v l. 1945 - 1960. - In: Čs. rusistika. - Č. 3 (1960). - S. 140 - 143.
- Ukrajinská poválečná lexikografie. - In: Slavie (1960). - S. 136 - 141.
- L. A: Bulachovskyj (nekrolog) / sest. J. Moravec, J. Havránek. - In: Slavie. - Č. 30 (1961). - S. 522 - 524.
- L. A. Bulachovskyj 1888 - 1961. - In: Čs. rusistika. - (1961). - S.189 - 190.
- Problémy a úkoly československé ukrajinistiky / sest. J. Moravec, M. Zatovkaňuk. - In: Informační bulletin (jazykověda) ČSAV. - Č. 3 (1962). - S. 94 - 97.
- K úloze bilingvismu ve vývoji pomezních nářečí. - In: AUC Slavica Prag. - IV (1962). - S. 605 - 209.
- K metodice studia změn v pomezních nářečích. - In: Bulletin ÚRJL. - VI (1962). - S. 109 - 119.
- K voprosu strukturaľnogo metoda v lingvičeskoj geografii. - In: IV Meždunarodnyj sjezd slavistov : Materialy diskussii. - II. - Moskva, 1962. - S. 373 - 374.
- Voprosy issledovanija meževych dialektov. - In: IV Meždunarodnyj sjezd slavistov : Materialy diskussii. - II. - Moskva, 1962. - S. 407 - 408.
- Zametki po klassifikacii slavjanskich jazykov. - In: IV Meždunarodnyj sjezd slavistov : Materialy diskussii. - II. - Moskva, 1962. - S. 463 - 464.
- Poznámky ke specifičnosti nářeční skladby. - In: Otázky slovanské syntaxe. - Praha, 1962. - S. 365 - 367.
- Jak stanovit hranici mezi bilingvismem a vzájemným vlivem jazyků? - In: Slavjanska filologija. - T. 1. (1963). - Sofija. - S. 325 - 326. - (k anketě V. sjezdu slavistů).
- Ukrajinština jako středový slovanský jazyk. - In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. - Praha, 1970. - S. 163 - 164.
- Dominantnost jazyků a teorie dvou rodných jazyků. - In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. - Praha, 1970. - S. 211 - 212.
- Viddil ukrajinystyky j bilorusystyky na filos. fakuľteti Karl. un-tu v Prazi. - In: Naukovyj zbirnyk muzeju ukr. kuľtury v Svydnyku. - Č 4. - Kn. 1 (1969). - S. 434 - 438.
- Izoglosy přízvuku a kvantity ve východoslovanském jazykovém areálu (na pozadí slovanském). - In: Zapysky Naukovoho tovarystva KSUT. - Č. 2 (1973). - Prešov. - S. 77 - 89. - 2 mapy.
- K akcentologii nářečí ukrajinsko-slovenského pomezí : periferní přízvuková schémata substantiv F-a. - In: Zapysky Naukovoho tovarystva KSUT. - Č. 3 (1975). - Prešov. - S. 37 - 50.
- K problematice jazykových kontaktů (na materiálech slovensko-ukrajinských pomezních nářečí). - Kandidátská práce. - 1973. - 183 s.
- Ščerbovo pojetí fonému a jeho vývoj. - In: Práce z dějin slavistiky. - Č. III. - Praha : Univerzita Karlova. - S. 37 - 460.
- Možnosti koordinace a sblížení některých pravidel pravopisu slovanských jazyků. - In: Slavjanskaja filologija. - T. 1. - Sofija, 1963. - S. 292.
- Slovotvorný typ z hlediska konfrontačního studia tvoření slov v slovanských jazycích. - AUC Slavica Prag. - Č. IV (1964). - S. 151 - 157.
- Význam znalosti ruského jazyka. - In: Metodika ruského jazyka. - Praha, 1965. - 2. vyd. Praha, 1975. - S. 9 - 15.
- Ukrajinština pro Čechy a Slováky / sest. J. Moravec, M. Zlatovkaňuk. - Praha : SPN, 1972. - 2. vyd. - 1975. - 394 s.
- Hovoříme rusky : televizní kurz ruštiny, II / sest. J. Moravec a kol. - Praha : SPN, 1973. - S. 95.
- Ruština z obrazovky. - I.: SPN : Praha, 1977. - 206 s. - II.: SPN : Praha, 1978. - 164 s. - 2. vyd. - 1979. - 3. vyd. - 1980.
- Kapitoly z ruské gramatiky / sest. J. Moravec, D. Vichnarová. - SPN : Praha, 1989. - 123 s.
- Ruská konverzace / sest. J. Moravec, G. Mrázková. - SPN : Praha, 1989.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek