KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠTĚPÁN, Ludvík, Doc. PhDr. Ph.D.

* 1943-2009

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - lužickosrbské literatury
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Dějiny
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny a kultura západoslovanských národů (především Polska)
- teorie literatury - obecná, genologie
- literární kritika české, slovenské a polské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen oborové rady doktorského studia v oboru polská literatura (pro získání titulu PhD.) – FF MU, Brno (1999-2000)
- předseda oborové rady doktorského studia v oboru Polská literatura (pro získání titulu PhD.) a v oboru Polský jazyk a literatura (pro získání titulu PhDr.) – FF MU, Brno )2001-2002)
- předseda oborové komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací na FF MU v doktorském studijním programu Filologie, obor Polská literatura (pro získání titulu PhD.), a pro státní rigorózní zkoušky v tomto programu, obor Polský jazyk a literatura (pro získání titulu PhDr.) – od 2002
- předseda komise pro státní zkoušky na FF MU v bakalářském a magisterském studijním programu Filologie, obor Polský jazyk a literatura (pro získání titulů Bc. a Mgr.) – FF MU, Brno (od 2003)
- člen oborové komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací na FF MU v doktorském studijním programu Filologie, obor Dějiny a teorie slovanských literatur, a pro státní rigorózní zkoušky v tomto oboru (pro získání titulů PhD. a PhDr.) – FF MU,Brno (od 2003)
- Literárněvědná společnost, pobočka Brno – člen (od 1998)
- Ars comparationis, pobočka Brno - místopředseda (od 1999)
- Společnosti Franka Wollmana – člen (od 2000)
- Středoevropské centrum slovanských studií – ředitel a vedoucí jeho Českého kabinetu polských studií (od 2002)
- mezinárodní vědecká síť Slovanské literatury po roce 1989 v dialogu s Evropou a světem – člen a spolukoordinátor tématu národních minorit (od 2003)
- Komise srovnávacích studií slovanských literatur Mezinárodního komitétu slavistů – člen (od 2003)
- Česká asociace slavistů – člen výboru (od 2005)
- Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika (řada X) - člen redakční rady a výkonný redaktor (od 1998)
- Opera Slavica – Slavistické rozhledy - člen redakční a vydavatelské rady (od 1998)
- Litteraria Humanitas - člen ediční rady (od 2000)
- Secreto videt - šéfredaktor (od 2003)
Publikační činnost / Publications Monografie
- Polská epigramatika – žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem, spisy FF č. 318, Masarykova univerzita, Brno 1998, 170 stran. ISBN 80-210-1873-9
- Vývoj žánrového systému polské literatury (od renesance k postmodernismu), LUSK agentura, Brno 2000, 404 s.
- Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza), spisy FF č. 349, Masarykova univerzita, Brno 2003, 490 s. ISBN 80-210-393-6
- Pohledy na slovanské literatury, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY Středoevropského centra slovanských studií, o. s., edice Pulsy, Brno 2003, 272 s. ISBN 80-86735-03-6
- Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY Středoevropského centra slovanských studií, o. s., edice Evropské obzory, Brno 2005, 144 s. ISBN 80-86735-07-9

Odborné kolektivní práce
- (editor, spoluautor, autor úvodu a vstupní studie) Brněnská polonica I, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, 196 s. ISBN 80-210-2099-7
- (spoluautor česko-polské verze, s J. Jankowskim) Polština. Jazykový průvodce (projekt Tomáš Modlík a kol.), rotom, Bučovice 1998, 320 stran, ISBN 80-85840-22-7
- (ved. kolektivu, spoluautor – autor koncepce a editor, autor předmluvy, autor úvodní eseje, s. 15-61, a autor 322 autorských a věcných hesel) Slovník polských spisovatelů (Ludvík Štěpán a kolektiv – B. Bakuła, D. Dabert, A. Gawarecka, G. Gazda, I. Hrabětová, K. Kardyni-Pelikánová, R. Madecki, K. Ondrášková, J. Pelikán, V. Pindurová, L. Vítová, A. Zawada), LIBRI, Praha 2000, 555 stran, ISBN 80-7277-005-5
- (ved. kolektivu, spoluautor – autor koncepce knihy a úvodní poznámky, autor úvodní studie, s. 5-48, a autor studie, s. 110-117) Cesta k realitě – Literatura a kultura v druhé polovině 19. století (Ludvík Štěpán a kolektiv – P. Káša, K. Kardyni-Pelikánová, D. R. Lebioda, K. Kossakowska-Jarosz, M. Mikulová, J. Pavelka, L. Pavera, M. Písková, I. Pospíšil, R. Putzlacher-Buchtová, L. Štěpán, D. Vlašínová, F. Všetička, R. Zajączkowski, J. Zarek), Středoevropské centrum slovanských studií – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, edice Laboratoř, Brno 2003, 230 stran, ISBN 80-86735-00-1
- (editor, spoluautor – autor koncepce knihy, autor úvodní poznámky, autor úvodní studie, s. 11-17, autor studie, s. 63-70, autor vzpomínky, s. 109-110, a autor výběru oddílu dokumenty) Černá a bílá pravda – Josef Suchý (1923-2003), editor L. Štěpán, koeditor L. Soldán, Středoevropské centrum slovanských studií – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, edice Laboratoř, Brno 2004, 144 stran, ISBN 80-86735-05-2
- (editor, spoluautor – autor koncepce knihy a úvodní poznámky, autor úvodní studie, s.9-11, autor bilanční studie, s. 59-67, a autor referátu-studie, s. 110-115) 80 let české polonistiky, editor L. Štěpán, Středoevropské centrum slovanských studií – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, edice Laboratoř, Brno 2004, 168 s. ISBN 80-86735-04-4

Původní vědecké publikace v časopisech, sbornících a knihách

Zahraniční
- J. Seifert: Właśnie – być poetą (studium o poecie J. Seifercie), przel. J. Waczków, In: Literatura na Świecie 3/85, Warszawa 1985, s. 26-56.
- Geneze vypravěčských žánrů v polské a české literatuře: gawędy a narandy (studium), In: Slavia Occidentalis 58/2001, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2001, s. 157-168.
- Humor w epigramatyce i aforystyce Stanisława Jerzego Leca (studium), In: Stylistyka X/2001 – Stylistyka i humor, Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 473-480. ISSN 1230-2287
- Epigramat (studium gatunku), In: Zagadnienia Rodzajów Literackich (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 203-206. PL ISSN 0084-4446
- Epitafium (studium gatunku), In: Zagadnienia Rodzajów Literackich (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 206-208. PL ISSN 0084-4446
- Figlik (studium gatunku), In: Zagadnienia Rodzajów Literackich (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 209-210. PL ISSN 0084-4446
- Fraszka (studium gatunku), In: Zagadnienia Rodzajów Literackich (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 210-215. PL ISSN 0084-4446
- Tvar mickiewiczovské poemy jako záloha pro polský postmodernismus (studium), In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 3 (red. K. Galon-Kurkowa a Ewa Studziżba-Komisaruk), Slavica Wratislaviensia CXV, Wrocław 2001, s. 39-44. ISSN 0239-6661 ISSN 0137-1150 ISBN 83-229-2166-7
- Genologický systém současné literatura (na příkladu zejména polských pohledů na literaturu) (štúdie), In: Braslav 1 (ed. P. Žigo), Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 2002, s. 120-126.
- Kalejdoskop form genologicznych w popularnych nurtach gotycyzmu (studium), In: Wokół gotycyzmów – wyobraźnia, groza okrucieństwo (red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płucennik), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersytas, Kraków 2002, s. 115-130. ISBN 83-242-0144-0
- Specifická tematika – cesta ke schematizaci literárního díla (štúdie), In: Braslav 2 – 2003 (ed. P. Žigo, Ľ. Matejko), Kartprint, Bratislava 2004, s. 305-309. ISBN 80-88870-39-9

České
- Polská fraška jako žánr (studie), In: Litteraria Humanitas VI, Masarykova univerzita, Brno 1998, s. 99-109. ISBN 80-210-1879-8
- Působení publicistiky na žánrové posuny v próze Bolesława Pruse (studie), In: Slavica Litteraria – X 1, Masarykova univerzita, Brno 1998, s. 63-77. ISBN 80-210-1830-5, ISSN 1212-1509
- Fraška – samostatný žánr polské epigramatiky (studie), In: Slavia 3/98, Praha 1998, s. 317-328. ISSN 0037-6736
- Genologie: pochybnosti i nové cesty (studie), In: Slavica Litteraria – X 2, Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 51-59. ISBN 80-210-2072-5, ISSN 1212-1509
- Některé žánrové problémy pozitivistické prózy, zejména v díle B. Pruse (studie), In: POLONICA 1997, Ostravská univerzita, Ostrava 1999, s. 77-88. ISBN 80-7042-527-X
- Žánrové spektrum tvorby Adama Mickiewicze – zdroje, formování a vliv na další generace (studie), In: Adam Mickiewicz: Texty a kontexty, Univerzita Palackého, Olomouc 1999, s. 87-103. ISBN 80-244-0040-5
- Fragment jako kompoziční metoda romantiků (studie), In: Brněnská polonica I, Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 62-68. ISBN 80-210-2099-7
- Nečekané návraty (vliv společenské a politické situace na tvar polské literatury osmdesátých let) (studie), In: Slavica Litteraria – X 3, Masarykova univerzita, Brno 2000, s. 63-76. ISBN 80-210-2343-0, ISSN 1212-1509
- Cesty velkých romantiků (žánrová směřování A. S. Puškina a A. Mickiewicze) (studie), In: Litteraria Humanitas VII, Masarykova univerzita, Brno 2000, s. 305-311. ISBN 80-210-2300-7
- Žánrové podloží malých literárních forem S. J. Lece (studie), In: Opera Slavica 1/00, Brno 2000, s. 22-30. ISSN 1211-7676
- Počátky umělecké prózy v polské literatuře (studie), In: Litteraria Humanitas VIII, Masarykova univerzita, Brno 2000, s. 43-58. ISBN 80-210-2440-2, ISSN 1213-1253
- Pociťování postmodernismu v současné polské próze (studie), In: Slavia 69, 2/00, Praha 2000, s. 177-184. ISSN 0037-6736
- Tisíc let polského písemnictví (úvodní studie), In: Slovník polských spisovatelů, Nakladatelství LIBRI, Praha 2000, s. 15-61. ISBN 80-7277-005-5
- Dekonstrukce genologického systému a cesta k intertextům (studie), In: Literární věda na prahu 21. století, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2000, s. 83-93. ISBN 80-7248-090-1
- Hledání formy v romantizmu (změny žánrového systému v dílech A. Mickiewicze a K. H. Máchy) (studie), In: Romantismus v české a polské literatuře, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2000, s. 28-38. ISBN 80-7248-078-2
- Vypravěčské žánry v ruské a polské literatuře (studie), In: Litteraria Humanitas IX, Masarykova univerzita, Brno 2001, s.83-98. ISBN 80-210-2531-X, ISSN 1213-1253
- Idylické žánry v dějinách polské literatury (studie), In: Slavica Litteraria – X 4, Masarykova univerzita, Brno 2001, s. 59-67. ISBN 80-210-2552-2, ISSN 1212-1509
- Působení fantastických prvků na formu poezie polských romantiků (studie), In: Slavica Litteraria – X 5, Masarykova univerzita, Brno 2002, s. 27-32. ISBN 80-210-2552-2, ISSN 1212-1509
- Genologie, nebo postmodernistický chaos? (studie), In: Slavica Litteraria – X 5, Masarykova univerzita, Brno 2002, s. 91-97. ISBN 80-210-2552-2, ISSN 1212-1509
- Filozofické kořeny v satirickém díle S. J. Lece (studie), In: Studia Slavica 6 – Slavistika osudem i volbou (K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, Ostrava 2002, s. 277-285. ISBN 80-7042-610-1
- Vypravěčství v postmodernistické situaci na příkladu děl Dominika Tatarky a Bohumila Hrabala (studie), In: Literatury v kontaktech (Jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity, Brno 2002, s. 42-49. ISBN 80-210-2841-6
- Vliv publicistiky na básnické dílo Jindřicha Uhra (studie), In: Argonaut z Moravy (ed. Ivan Dorovský), Společnost přátel jižních Slovanů – nakladatelství František Šalé – ALBERT, Boskovice 2002, s. 18-23. ISBN 80-7326-013-1
- Úloha prozaických hraničních forem v polské emigrační literatuře 20. století (studie), In: Česká a polská emigrační literatura, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2002, s. 16-35. ISBN 80-7248-169-X
- Motivy smrti a smutku v poezii Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela (studie), In: Bohemica Litteraria – V 4, Masarykova univerzita, Brno 2002, s. 133-138. ISBN 80-210-2965-X ISSN 0231-7818
- Proměny struktury prozaického textu (Polská próza v počátcích modernismu) (studie), In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 6, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 17-29.
- Typologie vypravěčských žánrů (na pozadí úvah Josefa Hrabáka o žánrech) (studie), In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 6, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 131-137.
- Od romantického vidění k realistickému pohledu (Poznámky na úvod o západoevropských a slovanských literaturách) (úvodní studie), In: Cesta k realitě, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2003, s. 5-48. ISBN 80-86735-00-1
- Fenomén (nejen polské) současnosti: slovníky (studie), In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 6, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 157-160.
- Publicistika – důležitý nástroj na cestě k realitě v dílech polských pozitivistů (studie), In: Cesta k realitě, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2003, s. 111-117. ISBN 80-86735-00-1
- Tíhnutí básnířky Lýdie Vadkerti-Gavorníkové k epice (studie), In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál), ed. I. Pospíšil a M. Zelenka, Ústav slavistiky FF MU, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 72-80. ISBN 80-210-3111-5
- Výrazná dekompozice v polské modernistické próze (studie), In: Litteraria Humanitas XII – Moderna, avantgarda, postmoderna, Masarykova univerzita, Brno 2003, s.221-228. ISBN 80-210-3118-2, ISSN 1213-1253
- Charakteristické rysy specifických vypravěčských žánrů v některých slovanských literaturách (studie), In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003 (ed. I. Pospíšil a M. Zelenka), Academia, Praha 2003, s. 299-314. ISBN 80-200-1093-9
- Postmodernistická struktura českých a slovenských vypravěčských žánrů (studie), In: Postmodernismus v české a slovenské próze (ed. L. Pavera), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2003, s. 67-76. ISBN 80-7248-205-X
- Steinhauserův třetí pokus (studie-doslov ke knize), In: Ladislav Steinhauser: V lesním tichu, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY a Sursum, Brno – Tišnov 2003, s. 213-221. ISBN 80-86735-02-8 ISBN 80-7323-041-0
- Verše z hlubin křesťanského étosu (o poezii J. Suchého a S. Krawczyka) (studie), In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 7, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 37-45. ISSN 1212-1509
- Básník tichý a skromný srdcem (úvodní studie), In: Černá a bílá pravda – Josef Suchý (1923-2003), editor L. Štěpán, koeditor L. Soldán, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2004, s. 11-17. ISBN 80-86735-05-2
- Epické vrstvy v lyrické struktuře veršů Josefa Suchého (studie), In: Černá a bílá pravda – Josef Suchý (1923-2003), editor L. Štěpán, koeditor L. Soldán, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2004, s. 63-70. ISBN 80-86735-05-2
- Rok polského spisovatele a světoobčana Witolda Gombrowicze (studie), In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 7, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 91-100. ISSN 1212-1509
- Polonistika v českých zemích (úvodní studie), In: 80 let české polonistiky, editor L. Štěpán, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2004, s. 9-11. ISBN 80-86735-04-4
- Návaznost na tradice polonistiky v Brně (studie-bilance), In: 80 let české polonistiky, editor L. Štěpán, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2004, s. 59-67. ISBN 80-86735-04-4
- Vývoj polské poezie v etapě přechodu k postmodernismu (studie), In: 80 let české polonistiky, editor L. Štěpán, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY Středoevropského centra slovanských studií, o. s., Brno 2004, s. 107-115. ISBN 80-86735-04-4
- Některé souvislosti polské, slovenské a české romantické literatury (studie), In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI, editoři I. Pospíšil, M. Zelenka, Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU, Brno 2004, s. 147-163. ISBN 80-210-3328-2
- Návraty do mládí a mýtů litevské Arkádie (studie-doslov ke knize), In: Tadeusz Konwicki: Bohyň, nakladatelství Paseka, Praha 2004, s. 211-220.
- Transformacje w małych formach wierszowych S. J. Leca na przykładach aforystyki i epigramatyki, In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 8, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 85-92. ISSN 1212-1509
- Autor ve službě společnosti. Půl tisíciletí od narození velkého polského renesančního básníka Mikołaje Reje, In: Slavica Litteraria – Literárněvědná slavistika X 8, SPFFBU, Masarykova univerzita, Brno 2005, s. 135-143. ISSN 1212-1509
- Spektrum žánrových forem polské samizdatové literatury 80. let 20. století (referát-studie), In: Česká a polská samizdatová literatura (ed. L. Martinek, M. Tichý), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2004, s. 23-32. ISBN 80-7248-228-9
- Życie kulturalne i literackie mniejszości w Republice Czeskiej, In: Slavista s duší básníka (ed. P. Mainuš), Společnost přátel jižních Slovanů v nakladatelství ALBERT, Boskovice 2005, s. 67-86.
- Brněnská polonistika v kontextu slavistických bádání ve středoevropském kontextu, In: Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Práce z dějiny slavistiky XIX (ed. R. Dabalska, A. Pająk), UK – FF, Praha 2005 ISBN 80-7308-088-5

Pedagogické publikace
- Čítanka plná humoru. Výběrové texty literární výchovy pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií (spolueditor V. Richter, zpracování textu, hesla žánrů, slovníček autorů), Dialog, Liberec 1998, 160 s. ISBN 80-86218-04-X
- Čítanka plná humoru. Cesty za příběhy s dobrodružstvím. Výběrové texty literární výchovy pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií (editor – zpracování textu, charakteristiky knih, slovníček autorů), Dialog, Liberec 1999, 160 s. ISBN 80-86218-14-7
- Čítanka plná humoru. Letem světem fantazie. Výběrové texty literární výchovy pro 5. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií (editor – zpracování textu, úvodní texty kapitol, slovníček autorů), Dialog, Liberec 1999, 160 s. ISBN 80-86218-21-X
- Čítanka plná pokladů. Školní rok ve zvěrokruhu. Výběrové texty pro 4. třídu ZŠ (editor – zpracování textu, úvodní texty kapitol, medailónky autorů), Dialog, Liberec 2000, 160 s. ISBN 80-86218-30-9
- Čítanka plná pokladů. Vypráví celá rodina. Soubor autorských děl k výuce literární a výtvarné výchovy pro 3. třídu ZŠ (editor – zpracování textu, úvodní texty kapitol, slovníček autorů), Dialog, Liberec 2000, 160 s. ISBN 80-86218-43-0
- Čítanka plná pokladů. S abecedou za školou. Soubor autorských děl k výuce čtení, literární a výtvarné výchovy pro 2. třídu ZŠ (editor – zpracování textu, úvodní text, verše na písmena abecedy, slovníček autorů), Dialog, Liberec 2000, 160 s. ISBN 80-86218-49-X
- Čítanka pro prvňáčky. U nás doma. Soubor textů a ilustrací k výuce čtení a počátečnímu poznávání literatury a výtvarného umění (editor – zpracování textu, úvodní text, pohádky, vyprávění a verše, slovníček autorů), Dialog, Liberec 2002, 64 s. ISBN 80-86218-62-7
- Český slabikář (spoluautorky I. Melichárková a L. Švecová), Dialog, Liberec 2002, 88 s. ISBN 80-86218-64-3
- Čítanka plná příběhů starých i starších. Výběrové texty literární a výtvarné výchovy pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií (editor – zpracování textu, literárněvědné studie na úvod kapitol, slovníček autorů, slovníček děl a pojmů, slovníček žánrů), Dialog, Liberec 2002, 160 s. ISBN 80-86218-80-5
- Čítanka plná příběhů nových i novějších. Výběrové texty literární a výtvarné výchovy pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií (editor – zpracování textu, literárněvědné studie na úvod kapitol, slovníček autorů, slovníček děl a pojmů, slovníček žánrů), Dialog, Liberec 2003, 168 s. ISBN 80-86218-86-4

Slovníková a encyklopedická hesla
- Slovník polských spisovatelů (Ludvík Štěpán a kolektiv – B. Bakuła, D. Dabert, A. Gawarecka, G. Gazda, I. Hrabětová, K. Kardyni-Pelikánová, R. Madecki, K. Ondrášková, J. Pelikán, V. Pindurová, L. Vítová, A. Zawada; ved. kolektivu, spoluautor), LIBRI, Praha 2000, 555 stran. ISBN 80-7277-005-5 - (322 hesel)
- Kdo byl kdo – proslulí návštěvníci (Jaroslav Richter a kolektiv – A. Dubská, R. Gazdík, F. Houdek, M. Churaň, N. Kubů, B. Mánek, D. Picková, P. Pohlei, Š. Stellnerová, L. Štěpán, K. Tomek, J. Tomeš, V. Vavřinová, P. Vlček, J. Župani; spoluautor), LIBRI, Praha 2001, 516 s. ISBN 80-85983-87-7) - (27 hesel)
- Ottova všeobecná encyklopedie I, II (kol. autorů; spoluautor), Ottovo nakladatelství, Praha 2003, 736 s. a 752 s. ISBN 80-7181-959-X - (68 hesel)
- Ottova encyklopedie A-Ž (kol. autorů; spoluautor), Ottovo nakladatelství, Praha 2004, Praha 2004, 1144 s. ISBN 80-7360-014-5 - (68 hesel)

Jiné odborné studie, texty a stati v knihách a katalozích
- Stín vysoké hory (úvodní studie v programovém katalogu brněnského vysokoškolského souboru slovenských písní a tanců Poľana), VUT Brno 1974, s. 4-6.
- Jan Zych – Gazela černá a bílá (medailon-stať), In: Světová literatura 61/75, Praha 1975, s. 2.
- Jerzy Górzański – Opičí hrad (medailon-stať), In: Světová literatura 4/76, Praha 1976, s. 73.
- Janusz Głowacki – Kongo v ulici Medvídka Pu. Hon na mouchy. Nový tanec la-ba-da (stať), In: Světová literatura 6/76, Praha 1976, s. 60.
- Stanisław Lem – Dokonalá prázdnota (medailon-stať), In: Světová literatura 5/75, Praha 1975, s. 45.
- Pírka a pera Jana Sztaudyngera (medailon-stať), In: Světová literatura 2/78, Praha 1978, s. 161.
- Czesław Chruszczewski – David a Goliáš. Tříčlenná hlídka. Strom-nestrom. Třetí pravda. Manneken Pis (medailon-stať), In: Světová literatura 3/78, Praha 1978, s. 229.
- Současná polská literatura I (próza) (hodnotící stať), In: Světová literatura 4/79, Praha 1979, s. 222-230.
- Současná polská literatura II (poezie) (hodnotící stať), In: Světová literatura 5/79, Praha 1979, s. 229-238.
- Vernisáž Ewy Lipské (doslov ke knize), In: E. Lipska, Vernisáž, Praha 1979, s. 69-71.
- Jerzy Afanasjew: Chiméry – Klaun z cirkusu Imaginace (medailon-stať), In: Světová literatura 2/79, Praha 1979, s. 188.
- Konrad Fiałkowski – Cerebroskop, Když přiletí (medailon-stať), In: Světová literatura 5/79, Praha 1979, s. 113.
- Tadeusz Nowak – Můj tajemný čas (medailon-stať), In: Světová literatura 3/80, Praha 1980, s. 55.
- Stanisław Lem – Podivný host profesora Tarantogy (medailon-stať), In: Světová literatura 3/80, Praha 1980, s. 229.
- Touha po neznámu (zrcadlo polské literatury science fiction) (doslov ke knize), In: Touha po modrém nebi, Praha 1981, s. 176-177.
- Halina Poświatowska – Srdce hladné po lásce (medailon-stať), In: Světová literatura 6/83, Praha 1983, s. 122.
- Tisíc a jedna fraška (doslov ke knize), In: St. J. Lec: Tisíc a jedna fraška, Praha 1984, s. 100-102.
- Vyšel z tance a zpěvu… (úvodní text ke katalogu Borek Bayer – malíř a sochař), Okresní knihovna a Muzeum Vyškovska ve Vyškově, Vyškov 1984, s. 1.
- Józef Ozga-Michalski: Rod jak kořen v zemi – Bodlák z ráje (medailon-stať), In: Světová literatura 1/85, Praha 1985, s. 135.
- Piotr Szulkin – Válka světů, příští století (medailon-stať), In: Světová literatura 2/88, Praha 1988, s. 58.
- Borek Bayer (úvodní text ke katalogu), Klub přátel výtvarného umění, Tišnov 1885, s. 3.
- Spojenectví železa a ohně (úvodní studie v katalogu), In: Umělecký kovář Milan Michna, Agroprint Štěpánov u Olomouce 1989.
- Šla malířka… (úvodní text ke katalogu Magda Valčíková), Ateliér Original, Brno 1995, s. 2.
- V zajetí tvarů a barev (Alena Bartošová), Stále nezkrotný živel (Borek Bayer), Virtuóz elegance tvaru (Jiří Dolina), Krajiny lebek města v nás (Zdeněk Fasura), Od tónu k tvarům (Jiří Michek), Pod kůži představ (Alena Šenková), Cesta už ne na začátku (Magda Valčíková) (studie-profily výtvarníků v katalogu Sdružení moravských umělců), Prof Art Brno, Brno 1996, s. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 22.
- Možnost křehkého snu (úvodní text ke katalogu Zuzana Pavlasová), Ceramic Atelier, Brno 1996, s. 2-7.
- Okouzlení krajinou (úvodní text ke katalogu Aleš Valčík), Ateliér Original, Brno 1996, s. 2.
- Svět v bronzu ztracený (úvodní text ke katalogu Jaromír Gargulák: Plastiky), Studio Jaromír, Brno 1998, s. 3.
- Hry nehry na stvořitele (úvodní text ke katalogu Bohumil Nečas), Galerie N atelier, Blansko 1998, s. 2-3.
- Přemysl Janíček (medailon autora v knize Přemysl Janíček: Brno známé i neznámé, záložka), Nakladatelství Littera, Brno 1999, 220 s.
- Moravská etapa malíře Anatolie Ključinského, úvodní text katalogu, Sineko, Brno 1999, s. 2-3.
- Život s uměním Quirina Jedličky st. (výběr a zpracování textů, editor), úvodní medailon v publikaci Život s uměním, s. 3-8, a Biografické glosy, s. 40-43, LUSK agentura, Brno 2000, 54 s.
- Umělecký kovář Milan Michna (studie), In: Plastiky z dřeva a kovu (ed. Jaroslav Malina), Nadace Universitas Masarykiana, Brno 2000, s. 51 a 64.
- Pokorné a tiché etudy (úvodní studie ke sbírce básní, In: Miroslav Kučera: Sedimenty – poezie; fotografie: Petr Zajíček: Sedimenty), Grafex, Adamov 2001, 20 s., s. 3-5.
- Výtvarné básně o krajinách Vysočiny (studie v katalogu Jan Doležal), soukromý tisk, Brno 2001, s. 3.
- Dílo ve všech podobách (studie), In: katalog Quirin Jedlička st., Malá Královopolská galerie, Brno 2001, s. 2.
- O tichém zastavení (stať plus báseň Leť), In: Kol. autorů: Malíř a sochař Borek Bayer, Sdružení MAC, s. r. o., Praha 2002, 156 s., s. 6 a 34-35. ISBN 80-86015-83-1
- Cesta ke středu (studie v katalogu Quirin Jedlička st.), Malá Královopolská galerie, Brno 2003, s. 2.
- Kamínky z cesty (vzpomínková stať), In: Černá a bílá pravda – Josef Suchý (1923-2003), editor L. Štěpán, koeditor L. Soldán, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, Brno 2004, s. 109-110.
- Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (biografická stať), In: Ladislav Steinhauser: V lesním tichu, SCSS – Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY a Sursum, Brno – Tišnov 2003, s. 223.

Umělecké knižní publikace původní
- Kradení flétniček (sbírka básní), In: Jaká radost, jaké štěstí, Mladá fronta, Praha 1973, s. 17-41.
- Klepání na lásku (sbírka básní), Blok, Brno 1973, 60 s.
- Květiny jsou tu zbytečné (tři povídky), Blok, Brno 1976, 264 s.
- Vichřice (román), ČS, Praha 1977, 264 s.
- Víchrica (přel. M. Hollá), Smena, Bratislava 1981, 208 s.
- Znamení břízy (novela), ČS, Praha 1979, 208 s.
- Znak brzozy (přel. A. S. Jagodziński), KAW, Warszawa 1987, 176 s.
- Pan Střelnice (próza pro děti), Blok, Brno 1979, 96 s.
- Vysoko letí ptáci (sbírka povídek), ČS, Praha 1980, 180 s.
- Lesk skleněné koule – astrologický antimuzikál (hudba L. Štancl, na námět hry A. Zaniewského a J. Lewińského Blask szklanej kuli), scéna Antonín Vorel, choreografie Luboš Ogoun, režie Milan Pásek, světová premiéra 15. 11. 1980, Divadlo bratří Mrštíků v Brně, tiskem Dilia 1980, 112 s.
- A jinak se pluje po moři (román), ČS, Praha 1985, 496 s., 2. vyd. Praha 1988, 528 s.
- Kovbojové z papíru (román pro mládež), ČS, Praha 1986, 240 s.
- Husar a panenka (pohádka), Blok, Brno 1987, 120 s.
- Zhluboka, zdaleka (dvě filmové povídky), Práce, Praha 1989, 160 s.
- Transplantace (román), ČS, Praha 1990, 440 s.
- Hry s protinožci (sbírka básní), Blok, Brno 1990, 64 s.
- Pan Střelnice v Bambulálii (leporelo), Sámo, Brno 1993, 16 s.
- Co dělám celý den (leporelo), Sámo, Brno 1993, 16 s.
- Tombík mezi dinosaury (leporelo), WAY-Pohoda, Brno 1994, 16 s.
- Smrt stárnoucí herečky (detektivní román, pseud. Kenneth Westley), Granos, Brno 1995, 64 s.
- Máme rádi zvířata (knížka pro děti, spoluautor Václav Richter, ilustrace M. Pavlík), AR nakladatelství, Třebíč 1996, 148 s.
- Abeceda (sbírka básní pro děti), In: Adámek hledá abecedu, Junior, Praha 1997, 88 s.
- Mezi námi zvířaty I (knížka pro děti, ilustrace M. Pavlík), nakladatelství SURSUM, Tišnov 2004, 126 s. ISBN 80-7323-092-5
- Mezi námi zvířaty II (knížka pro děti, ilustrace M. Pavlík), nakladatelství SURSUM, Tišnov 2004, 150 s. ISBN 80-7323-093-3

Umělecké knižní publikace překladové
- Ewa Lipska: Vernisáž (výbor básní – výběr, překlad, doslov), ČS, Praha 1979, 76 s.
- Touha po modrém nebi (výbor science fiction povídek – výběr, překlad, doslov, medailónky autorů), Práce, Praha 1981, 184 s.
- Maciej Kuczyński: Tajemná přílba (překlad románu pro mládež), Albatros, Praha 1984, 136 s.
- Bohdan Czeszko: Povodeň (překlad novely), In: Pět polských novel, Odeon, Praha 1984, s. 287-368.
- Stanisław Jerzy Lec: Tisíc a jedna fraška (výbor epigramů a aforismů – výběr, překlad, doslov), Práce, Praha 1984, 112 s.
- Arnold Mostowicz: My z kosmu (překlad lit. faktu), Práce, Praha 1988, 448 s.
- Katherine Stone: Dvojčata (překlad románu, s A. Olivovou), AR nakladatelství, Třebíč 1995, 304 s.
- Skřítkové (překlad knížky pro děti), Junior, Praha 1995, 64 s.
- Mé kamarádky kočky (překlad leporela), Junior, Praha 1996, 12 s.
- Moji kamarádi psi (překlad leporela), Junior, Praha 1996, 12 s.
- Moji kamarádi králíci (překlad leporela), Junior, Praha 1996, 12 s.
- Adámek hledá abecedu (překlad knížky pro děti), Junior, Praha 1997, 88 s.
- Za devatero horami (překlad čtyř pohádek), Junior, Praha 1998, 110 s.
- Prvňáček (překlad knížky pro děti), Junior, Praha 1998, 84 s.
- Karkonosze liryczne – Lyrisches Riesengebirge – Lyrické Krkonoše, ed. a výbor Wojciech Grzelak, úvod Marek Zybura (překlad polských veršů L. Š., překlad německých veršů L. Š. s J. Dohnalem, medailónky českých a polských autorů L. Š.), Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Jelenia Góra 2001, 154 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek