KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZIMOVÁ, Ludmila, Doc. PhDr. CSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 475 283 353
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ludmila.zimova@ujep.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - syntax současné češtiny a její vyučování na českých školách
- čeština jako druhý (cizí) jazyk
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky - členka
- časopis Český jazyk a literatura - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Způsoby vyjadřování větných členů v textu : konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. - Ústí nad Labem : AUP, 1994. - 185 s.
- Vyjadřování podmětu osobními zájmeny 1. a 2. osoby. - In: Naše řeč. - Roč. 71, č.1 (1987), s.10-22.
- Podmět "pronominální" nebo "pronominalizovaný", "nevyjádřený" nebo "elidovaný"? : sborník prací Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Řada bohemistická. - Praha : SPN 1990, s.5-12.
- Vyjadřování podmětu v textu. - In: Naše řeč. - Roč. 74, č. 2 (1991), s. 75-85.
- Frazeologie na 1. stupni základní školy. - In: Komenský. - Roč. 116, č.1 (1991), s.18-20.
- Poznámky k výuce skladby. - In: Komenský. - Roč. 116, č.9 (1991), s. 394-397.
- Několik poznámek k jazyku regionální publicistiky. - In: Sborník z mezinárodní konference Spisovná čeština a jazyková kultura v Olomouci, 1993, 24.-27.8. I.díl / Jančáková, J. – Komárek, M.- Uličný, O. (eds.). - Praha : FF UK, 1995. - S. 176-181.
- Jízdenka jako sdělení. - In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře / Moldanová, D. – Čechová, M. – Horálek, J. – Kolářová, I. (eds.). - Ústí nad Labem, 1995. - S. 35-40. (UP Studia litteraria et linguistica. 11).
- Spisovná a nespisovná čeština v pedagogické komunikaci. - In: Spisovnost a nespisovnost dnes / Šrámek, R. (eds.). - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - S. 250-253.
- "Dívčí"a "ženská" témata v učebnicích českého jazyka. - In: Žena - Jazyk - Literatura / Moldanová, D.A kol. (eds.). - Ústí nad Labem : PF UJEP, 1996. - S. 317-325.
- Uplatňování absolventů PF a PF UJEP v Ústí nad Labem v praxi : závěrečná zpráva stejnojmenného grantu č. 3945 Fondu rozvoje vysokých škol. - Ústí nad Labem, 1996. - 204 s.
- Uplatňování absolventů PF UJEP v praxi. - In: Pedagogika. - Roč. XVII, č. 3 (1997), s. 269-277.
- Uplatňování absolventů PF UJEP v Ústí nad Labem : závěrečná zpráva stejnojmenného grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 3912 / kol. aut. - Ústí nad Labem : PF UJEP, 1997. - 60 s.
- Vyjadřování větných členů infinitivem jako problém didaktický. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 48, č. 9-10 (1997/98), s.205-211.
- Způsoby vyjadřování podmětu jako problém didaktický. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 49, č. 3-4 (1998/1999), s. 63-67.
- Jak se uplatňují absolventi učitelství I . stupně. - In: Komenský. - Roč. 123, č. 7/8 (1998/1999), s. 160-166.
- Cizost a odlišnost v pracovních inzerátech denního tisku. - In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře / Čechová, M., M. Moldanová, D. a kol. (eds.). - Ústí nad Labem : PF UJEP, 1999, s . 91-100.
- Šílenec se Šílenkyní šíleně šíleli v šíleně šíleném Šílenství šíleného Šílenstva. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 50, č. 1- 2 (1999/00), s. 18-22.
- Brněnská "Skladba češtiny". - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 50, č.5-6 (1999-2000), s. 153-156.
- Začleňování žáků jinojazyčného původu do výuky českého jazyka / Spoluautorka M. Čechová. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 50, č. 9-10 (1999-2000), s. 214-219. -
- Multietnická komunikace, zvláště ve škole / Spoluautorka M. Čechová. - In: Naše řeč. - Roč. 84, č.2 (2001), s. 57-61.
- Úspornost jako záležitost univerzální a specifická. - In: Čeština - univerzália a specifika, 3 / Hladká, Z.- Karlík, P. (Eds.). - Brno : Masarykova univerzita, 2001. s. 299- 310.
- Ostravská konference o interpersonální komunikaci / Spolu s I. Kolářovou. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 51, č. 7-8 (2000-2001), s. 199-201.
- Začátky multietnické komunikace v české škole. - In: Naše a cizí v komunikaci / Bogoczová, I.(ed). - Ostrava : Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica, 2001. - S. 181-87.
- Úspornost jako jeden z univerzálních jazykových a komunikačních principů. - In: Princípy jazyka a textu / Dolník, J. (eds.). - Bratislava : FF UK, 2000. - S. 177-184.
- Bratislavské rokování. - In: Naše řeč. - Roč. 84, č. 3 (2001), s. 153-155.
- Predikátory s významem začátku - vzniku z hlediska syntaktického. - In: Konec a začátek v jazyce a literatuře / Moldanová, D. – Čechová, M. – Peřina, J.- Millerová, Z. (eds.). - Ústí nad Labem : UJEP, 2001. - S. 80-87. - (Acta universitatis Purkynianae. 71).
- Proměny pracovní inzerce 90. let a jejich jazykové a stylové důsledky. - In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století / Balowski, M. – Svoboda, J. (eds.). - Walbrzych ; Ostrava, 2001. - S. 249-259.
- Noviny a časopisy přispěchaly na pomoc zákazníkům. - In: Termina 2000 : sborník příspěvků z III. Konference 2000 / Žemlička, M. - Praha : Galén, 2001. - S. 281-287.
- K rozvoji samostatnosti žáků prostřednictvím výuky českému jazyku a za podpory mezipředmětových vztahů. - In: Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole / Mlčoch, M. - Vala, J. – Kopecký, K. (eds.). - Olomouc : PdF UP, 2002. - S. 63–73.
- Komunikacja multietniczna v skole czeskiej / Spolu s Čechovou M. - In: Bohemistyka. - Č. 3/2002, s. 171-179.
- Początki komunikacji multietnicznej v szkole czeskiej. - In: Bohemistyka. - Č. 3/2002, s. 179-189.
- Nauczanie języka czeskiego w grupie wielonarodowej / Spolu s M. Čechovou. - In: Bohemistyka. - Č. 3/2002, s.207-215.
- Několik poznámek k jazykovědné terminologii v pomocných knihách o češtině. - In: Školská jazykovědná terminologie / Hájková, E. – Machová, S. (eds.). - Praha : PF UK a JS ČR, 2002. - S.120-125.
- Centrum a periferie v syntaxi. - In: Okraj a střed v jazyce a v literatuře / Čechová, M. – Moldanová, D. – Millerová, Z. (eds.). - Ústí nad Labem : UJEP, 2003. - S. 126-134.
- O jazyce, textu a vyučování češtině : soubor statí a úkolů zpracovaný v rámci grantu na Podporu dalšího vzdělávání (spolu s PF UP Olomouc, PF MU Brno), 2001.
- Náměty pro práci s publicistikou na střední škole : soubor úkolů (projektů) zpracovaný v rámci grantu na Podporu dalšího vzdělávání pedagogů v pregraduálním a postgraduálním studiu (spolu s PF UP Olomouc, PF MU Brno), 2002.
- Příbalový leták. - In: Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě / Tichý, M. (ed.). Řada jazykovědná. - Opava : Slezská univerzita, 2002, s.59-72.
- Několik postřehů k české a slovenské jazykovědné terminologii na 2. stupni základní školy : na základě srovnání vybraných učebnic češtiny a slovenštiny. - In: Usta ad Albim Bohemica. - Roč. 1, č. 3 (2002), s. 91-97.
- Když by versus kdyby, i když by versus i kdyby ve větách podmínkově přípustkových a přípustkových : Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná. - Opava, 2003. - S. 184-196.
- Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů / spolu s Čechovou M. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 53, č. 4 (2002-2003). - S. 179-184.
- Školská jazykovědná terminologie. - In: Český jazyk a literatura. - 53, 2002 - 2003, č. 5, s. 243-246.
- Projektové vyučování jako pedagogický experiment budoucího učitele. - In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole : sborník prací z mezinárodní konference konané na PF UP v Olomouci / Mlčoch, M. – Juřicová, J. (eds.). - Olomouc : PF UP, 2004. - S. 105-112.
- K některým spojovacím prostředkům v současné češtině : na základě ČNK Syn 2000. - In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století / Balowski, M., Svoboda, J.: (eds.). - Walbrzych ; Ostrava, 2004. - S. 277-290.
- Čeština jako nástroj interetnické a interpersonální komunikace, zvláště ve škole. - In: Studienkolleg. Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische studierende. Sonderheft 2004. Hochschule Zittau Görlitz. - Ústi nad Labem, Zittau : PF UJEP, 2004. - S. 49-55.
- Texty spotřebitelsky hodnotící. - In: Súčasná jazyková komunikáciea v interdisciplinárnych súvislostiach / Patráš, Vl. (ed). - Banská Bystrica, 2004. - S. 292-299.
- Některé obtížnější jevy syntaktické analýzy. CD. - Ústí nad Labem, 2004. - Zpracováno v rámci projektu FRVŠ č. 1231/2004.
- Pravopisné problémy žáků-cizinců / spolu s M.Čechovou. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 55, 2004/2005, s. 59-67.
- Školní mluvnice. - In: ČJL. - Roč. 55, č. 4 (2004-2005), s. 196-199.
- Spisovnosti a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy / Skladba spisovných projevů z hlediska spisovnosti. - In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (Eds). - Brno : MU PF, 2004. - S. 156–162.
- Několik poznámek k jazykovědné terminologii v pomocných knihách o češtině. - In: Školská jazykovědná terminologie / Hájková, E. – Machová, S. (eds.). - Praha : PdF UK a JS ČR, 2002. - S. 120-125.
- Prefix ne- ve složených adjektivech a od nich odvozených sloves. - In: Profesor Hauser jubilující. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 126-141.
- Cvičení ze slovotvorby a tvarosloví a skladby / spoluautor J.Bartoň. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1983, 1988.
- Základní jazykovědné pojmy II / spoluautor A. Debická. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1987.
- Cvičení ze skladby. - Ústí nad Labem : PF UJEP, 1992. - 61 s.
- Učíme se pravopis : soubor textů pro opakování a procvičování pravopisného učiva v 5.-9. roč. základní školy / spoluautorky: E. Beránková, J. Havlíčková, V. Košťálová, V. Soukeníková, V.Štáchová. - Praha : Fortuna, 1991 1. vyd., 1993 2. vyd.
- Český jazyk v sešitě : skladba. Učebnice pro 1. stupeň základní školy. - Praha : Fortuna, 1992.
- Český jazyk v sešitě : sloh. Učebnice pro 1. stupeň základní školy. - Praha : Fortuna, 1992.
- Český jazyk v sešitě : o slovu. Učebnice pro 1.stupeň základní školy. - Praha : Fortuna, 1992.
- Čeština pro učně : učebnice českého jazyka pro odborná učiliště / spoluautoři: O.Hausenblas, O.Mališ. - Praha : Fortuna, 1993.
-Čeština pro učně : učitelský průvodce k učebnici / spoluautoři: O. Hausenblas, O. Mališ. - Praha : Fortuna, 1993.
- Čeština pro učně : zásobník cvičení a úkolů k učebnici Čeština pro učně / spoluautoři: O.Hausenblas, O.Mališ. - Praha : Fortuna, 1994.
- Český jazyk pro 5. ročník základní školy / spoluautorka: I. Balkó. - Praha : Fortuna, 1994. - 160 s.
- Čeština pro 2. ročník základní školy / spoluautoři: K. Kamiš, M.Hanzová. - Praha : Pansofia, 1994.
- Metodický průvodce k učebnici Čeština v sešitě / spoluautorka: Z. Dvořáková. - Praha : Fortuna, 1994.
- Český jazyk pro 6. ročník základní školy / spoluautorka: I.Balkó. - Praha : Fortuna, 1994.
- Český jazyk pro 7. ročník základní školy / spoluautorka: I. Balkó. - Fortuna, Praha, 1994.
- Český jazyk pro 8. ročník základní školy / spoluautorka: I. Balkó. - Praha : Fortuna, 1995.
- Český jazyk pro 9. ročník základní školy / spoluautorka: I.Balkó. - Praha : Fortuna, 1996.
- Český jazyk pro 3. ročník základní školy / spoluautoři: B.Janáčková, K. Kamiš. - Praha : Pansofia, 1995.
- Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy / spoluautorka: I. Balkó. - Praha : Fortuna, 1996.
- Český jazyk pro 4. ročník základní školy / spoluautoři: B. Janáčková, K. Kamiš. - Praha : Pansofia, 1996.
- Český jazyk pro 5. ročník základní školy. - Praha :Fortuna, 1997, 160 s.
- Český jazyk pro 6. ročník základní školy / spoluautorka: I.Balkó. - Praha: Fortuna, 1997.
- Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy / spoluautorka: I. Balkó. - Praha : Fortuna, 2. přeprac. vyd. 1997.
- Český jazyk pro 7. ročník základní školy. Fortuna, Praha 1997, 160 s. 2. přeprac. vyd. (spoluautorka I. Balkó)
- Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 6. Fortuna. 1998 (spoluautorka I. Balkó)
- Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 7. Fortuna 1999 (spoluautorka I. Balkó)
- Cvičení a úkoly ze skladby. PF UJEP Ústí nad Labem 2001. 2002, 110s.
- Přijímací zkoušky na vysoké školy. - In: Český jazyk a literatura. - SPN, a. s., Praha 2002.
(spolu s M. Čechovou – jazyk; Literatura – D. Moldanová, S. Novotný, M. Buriánková).
- Cvičné texty a úkoly z češtiny pro cizince (s CD). PF UJEP v Ústí nad Labem, 2004, 78 s. spoluřešitelka grantu MŠMT č.21642/04-22 v rámci projektů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na zemí ČR. (Spolu s I. Balkó).
- Cvičení a úkoly ze skladby. PF UJEP Ústí nad Labem. 2001. 110 s.
- Pravopisné problémy žáků-cizinců. Český jazyk a literatura 55, 2004/2005 s. 59-67. (Spolu s M.Čechovou).
- Školní mluvnice. - In: ČJL. - Roč. 55, č. 4. (2004-2005). s. 196-199.
- Skladba spisovných projevů z hlediska spisovnosti. - In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (Eds).: Spisovnosti a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. - Brno : PF MU, 2004. - s. 156 –162.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek