KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BOHÁČOVÁ, Ivana, PhDr., Ph.D.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 014 350
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address bohacova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=184

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie raného středověku (9. - 12. století)
- problematika raně středověkých sídelních aglomerací (Praha, Pražský hrad, Stará Boleslav)
- hmotná kultura raného středověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Archeologica Pragensia - členka redakční rady


Publikační činnost / Publications Kompletní přehled publikační činnosti viz
http://www.arup.cas.cz/?p=184

Poznámky / Notes Projekty:
Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (2013-2017, NAKI MK ČR DF13P01OVV014 )
http://www.arup.cas.cz/?p=18808

NKP Praha-Vyšehrad. Projekt sanace areálu s kostelem sv. Vavřince 2010-2011 (ARÚP – Pražský archeologický fond – Kol. král. kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – MHMP)
http://www.arup.cas.cz/?p=10681

Výzkum pohřebiště na Loretánském nám. v Praze-Hradčanech. Pohřbívání ve středověku a novověku ve výpovědi pramenů z výzkumu dr. I. Borkovského (1934-1935)
http://www.arup.cas.cz/?p=63

Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech (2005-2007, GA ČR 404/05/2671)

Záchrana a dlouhodobá ochrana archeologického areálu pod deskou III. nádvoří Pražského hradu. - Rescue and Long-time Preservation of the Archaeological Area under the Panel of the 3rd Court-yard of the Prague Castle (1997-1998, MK ČR KZ97P02OPP006)

Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postavení v raném přemyslovském státě - The Stará Boleslav Přemyslid Hillfort: its role and status in the early medieval Přemyslid state. (GA ČR 404/99/1060, 1999-2001.)

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek