KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LUTOVSKÝ, Michal, PhDr.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3, 100 00 Praha 10
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address V předpolí 1306/7, Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 818 505
E-mail / E-mail address m.lutovsky@seznam.cz; michal.lutovsky@uappsc.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské osídlení českých zemí v 6. - 10. století
- počátky českého státu
- pohřební rituály
- sídla elity
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Památky archeologické - člen redakční rady
- Archeologické výzkumy v jižních Čechách - člen redakční rady
- Archeologie západních Čech – člen redakční rady
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Sámova říše / M. Lutovský, N. Profantová. – Praha, 1995.
- Hroby předků. Sonda do života a smrti dávných Slovanů. – Praha, 1996.
- Hroby knížat. Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie. – Praha, 1997.
- Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I. – Praha, 1998.
- Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru / J. Michálek, M. Lutovský. - Strakonice – Praha, 2000.
- Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Praha, 2001.
- Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů / M. Bravermanová, M. Lutovský. – Praha, 2001.
- Archeologie knížecího sídla. Halštatský dvorec a slovanské hradiště na Hradci u Němětic / J. Michálek, M. Lutovský. – Praha, 2002.
- Encyklopedie hradišť v Čechách / V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek. – Praha, 2003.
- Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví / M. Lutovský, Z. Petráň. - Praha, 2004.
- Pravěká Praha / M. Lutovský, L. Smejtek a kol. – Praha, 2005.
- Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I. Druhé doplněné vydání. – Praha, 2006.
- Po stopách prvních Přemyslovců I. Zrození státu (872–972). Od Bořivoje I. po Boleslava I. – Praha, 2006.
- Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů / M. Lutovský, M. Bravermanová. – Praha, 2007.
- Po stopách prvních Přemyslovců II. Léta krize a obnovy (972–1012). Od Boleslava II. po Jaromíra. –Praha, 2007.
- Po stopách prvních Přemyslovců III. Správa a obrana země (1012–1055). Od Oldřicha po Břetislava I. – Praha, 2008.
- Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století / M. Beranová, M. Lutovský. – Praha, 2009.
- Raně středověká archeologie v Čechách. Úvod do studia. – Hradec Králové, 2009.
- Jižní Čechy v raném středověku. Slovanské osídlení mezi Práchní a Chýnovem. – České Budějovice, 2011.
- Raně středověký knížecí hrob z Kolína. Fontes archaeologici Pragenses 41. / J. Košta, M. Lutovský. – Praha, 2014.


Články a studie:

- Lutovský, M. 1986: Raně středověké šperky ruského původu v Čechách, Časopis Národního muzea 155, 1-12.
-Lutovský, M. 1989: Územní rozšíření slovanských mohyl ve střední Evropě. K problému mohylových oblastí, Archeologické rozhledy 41, 59-74.
- Lutovský, M. 1993: K některým rituálním praktikám na slovanských mohylových pohřebištích. In: Krekovič, E. (ed.), Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, 49-54.
- Lutovský, M. 1993: Raně středověké nálezy z jižních Čech ve sbírkách Národního muzea v Praze, Zprávy ČAS, Supplément 21.
- Galuška, L. – Lutovský, M. 1993: K málo známé etapě výzkumu slovanského mohylníku u Hluku na Uherskohradišťsku (K problematice moravských středohradištních mohylníků), Časopis Moravského muzea 78, 151-161.
- Lutovský, M. – Tomková, K. 1994: K problematice nejmladších raně středověkých mohyl v Čechách - pohřebiště u Hlohoviček, Památky archeologické - Supplementum 2 (Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993), 86-106.
- Lutovský, M. 1996: Kolínský knížecí hrob: ad fontes, Sborník Národního muzea A - Historie, 48, 1994, č.3-4.
- Lutovský, M. 1996: Kumulativní mohyla. K problematice raně středověkého pohřbívání, Archeologické rozhledy 48, 113-125.
- Lutovský, M. 1996: Between Sutton Hoo and Chernaya Mogila: barrows in eastern and western early medieval Europe, Antiquity Vol 70, Number 269, 671-676.
- Bernat, J. – Lutovský, M. – Vařeka, P. 1997: Raně středověké osídlení Zbraslavi. Pohřebiště na Zbraslavském náměstí, Archeologie ve středních Čechách 1, 341-382.
- Lutovský, M. - Michálek, J. 1997: Záchranný archeologický výzkum slovanských mohyl u Skočic, okr. Strakonice, v roce 1996, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 7-23.
- Lutovský, M. 1998: Mohylové pohřebiště v Kožlí u Orlíka, okr. Písek. K poznání raně středověkých mohyl ve středním Povltaví, Archeologie ve středních Čechách 2, 277-327.
- Lutovský, M. 1998: Dvacet džbánů medoviny a bezbožné kratochvíle. O pohřbívání trochu jinak, Archeologické rozhledy 50, 790-800.
- Lutovský, M. 1998: Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld in Kožlí bei Orlík, Bez. Písek (Südböhmen), Saarbrücker Studien und Materialien zur Altertumskunde 6/7, 1997/1998, 255-306.
- Čtverák, V. - Lutovský, M. 1999: Raně středověké hradiště v poloze "Hradišťátko" u Dolních Břežan, okr. Praha-západ, Archeologie ve středních Čechách 3, 407-440.
- Hrubý, P. - Lutovský, M. 2000: Hradiště a výšinná sídliště raného středověku v jižních Čechách, Archeologie ve středních Čechách 4, 439-483.
- Lutovský, M. 2000: Jihočeská hradiště v 10. století. K problematice přemyslovského záboru jižních Čech. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha, 174-178.
- Lutovský, M. – Šmolíková, M. – Státníková, P. 2001: Praha na úsvitu dějin. Zrození metropole. Praha (katalog výstavy).
- Lutovský, M. – Stolz, D. 2001: Hradiště "Šance" u Březnice (okr. Příbram) ve světle nových nálezů, Archeologie ve středních Čechách 5, 565-578.
- Fröhlich, J. – Lutovský, M. – Parkman, M. 2002: Raně středověké osídlení v Písku a jeho okolí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 15, 117-138.
- Lutovský, M. – Matoušek, V. – Stolz, D. 2002: Lochovice v raném středověku: hradiště a podhradí, Archeologie ve středních Čechách 6, 499–515.
- Lutovský, M. 2003: Hradiště v Zabrušanech ve světle výzkumu vnějšího valu, Archeologie ve středních Čechách 7, 553-571.
- Lutovský, M. – Matoušek, V. 2003: Raně středověké pohřebiště v Karlštejně-Poučníku, Archeologie ve středních Čechách 7, 605-615.
- Fröhlich, J. – Lutovský, M. – Michálek, J. 2004: Raně středověké osídlení v povodí Blanice na Vodňansku a Protivínsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 207-229.
- Lutovský, M. 2005: Praha slovanská, Pražská hradiště. In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol., Pravěká Praha. Praha, 842-945, 974-985.
- Lutovský, M. – Vojtěchovská, I. 2005: Raně středověké sídliště ve Statenicích, okr. Praha-západ, Archeologie ve středních Čechách 9, 531-548.
- Lutovský, M. 2005: Knížecí hroby českého raného středověku. Marginální úvahy nad velkým tématem hrobové archeologie, Študijné zvesti AÚ SAV 37, 57-62.
- Lutovský, M. 2006: Slovanský dávnověk a česká archeologie 19. století. In: Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 24–26. února 2005. Praha, 222–231.
- Lutovský, M. 2006: Od palisády ke zdi: Raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí, Archaeologia historica 31, 21–44.
- Lutovský, M. 2006: Kolín 1864: nejvýznamnější hrobový nález českého raného středověku. In: P. Sommer (ed.), České země v raném středověku. Praha, 213–231.
- Lutovský, M. 2006: K počátkům Tetína, Archeologie ve středních Čechách 10, 845–852.
- Lutovský, M. 2006: Prameny poznání slovanských mohylových pohřebišť v Konětopech-Jerusalemě a Lékařově Lhotě, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 151–181.
- Lutovský, M. 2006: Počátky slovanského osídlení Čech: Několik úvah nad archeologií pražské kotliny v 6. až 8. století. In: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy. Studia mediaevalia pragensia 7. Praha, 69–81.
- Lutovský, M. – Šťastný, D. – Vávra, M. 2006: Velim v raném středověku, Archeologie ve středních Čechách 10, 777–791.
- Lutovský, M. 2007: Slavníkovci a archeologie. In: Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006, 35–41.
- Beneš, J. – Lutovský, M. – Parkman, M. 2007: Výzkum raně středověké mohyly u Vitějovic na Prachaticku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 367–383.
- Lutovský, M. – Michálek, J. 2007: Die südböhmischen Burgwälle im 9. und 10. Jahrhundert. Bemerkungen zu Struktur, Chronologie und historischen Zusammenhängen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 16. Treffen, 21. bis 24. Juni 2006 in Plzeň-Křimice. Rahden/Westf., 255–265.
- Lutovský, M. – Šťastný, D. – Vávra, M. 2007: Hradiště v Křečhoři na Kolínsku. K vývoji osídlení křečhořských návrší v pravěku a raném středověku, Archeologie ve středních Čechách 11, 477–489.
- Kostka, M. – Lutovský, M. 2007: K raně středověkému osídlení Kobylis, Archaeologica Pragensia 17/2005, 109–131.
- Lutovský, M. 2008: Kníže Boleslav I., zakladatel českého státu. In: D. Tonzar (ed.), Historie – paměť národa II. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost. Praha, 7–19.
- Fröhlich, J. – Lutovský, M. – Jiřík, J. 2008: Raně středověké osídlení podél středního toku Vltavy, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 219–246.
- Lutovský, M. – Pejša, J. 2008: Kolínský knížecí hrob na stránkách pamětní knihy města Kolína, Archeologie ve středních Čechách 12, 625–644.
- Lutovský, M. 2009: Doba hradištní bez hradišť? Úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách. In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno, 5–9.
- Eigner, J. – Fröhlich, J. – Lutovský, M. 2009: Nové doklady raně středověkého osídlení horního Pootaví, Archeologie ve středních Čechách 13, 881–893.
- Lutovský, M. 2010: Oheň v pohřebních obřadech raně středověkých Slovanů, Živá archeologie 10/2009, 3–6.
- Lutovský, M. 2010: O počátcích raně středověkých mohyl v Čechách. In: I. Fridrichová-Sýkorová (ed.), Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha, 263–271.
- Lutovský, M. 2010: Jak byli Božej s Bořutem jako hovada hozeni do jámy. Pobití a padlí v sídlištních situacích českého raného středověku. In: Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. Živá archeologie-Supplementum 3. Hradec Králové, 168–172.
- Motyková, K. – Lutovský, M. 2010: Raně středověké pohřebiště v areálu Hradiště nad Závistí (k. ú. Lhota, okr. Praha-západ), Archeologie ve středních Čechách 14, 355–420.
- Lutovský, M. 2011: Slovanské mohyly v Čechách a změny v raně středověkém pohřbívaní. In: S. Cygan – M. Glinianowicz – P. N. Kotowicz (eds.), „In silvis, campis... et urbe.“ Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis 14. Rzeszów–Sanok, 467–482.
- Lutovský, M. 2011: Počiatky českého štátu, Historická revue 22, č. 8, 48–53.
- Lutovský, M. 2011: Hroby prvních Přemyslovců a problémy jejich identifikace. In: W. Dzieduszycki – J. Wrzesiński (red), Kim jesteś człowieku. Funeralia Lednickie – spotkanie 13. Poznań, 193–204
- Lutovský, M. 2011: Vzestup a pád říše českých Boleslavů. O krizi dynastie a počátku státu. In: M. Bárta – M. Kovář a kol., Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, 297–318.
- Lutovský, M. – Videman, J. 2011: Nález denárů Karla Velikého z hradiště Hradec u Hudčic, okr. Příbram, Archeologie ve středních Čechách 15, 523–537.
- Lutovský, M. 2012: Rudolf Turek a slovanské mohyly v Čechách, Sborník Národního muzea v Praze, řada A–Historie 66, 19–24.
- Fröhlich, J. – Lutovský, M. 2012: Depot železných předmětů ze Slavětic, okr. České Budějovice. K novým nálezům raně středověkého zemědělského nářadí v jižních Čechách, Archeologie ve středních Čechách 16, 929–944.
- Hejhal, P. – Lutovský, M. 2012: In agris sive in silvis… Secondary medieval burials in ancient barrows in Bohemia. In: M. Salamon – M. Wołoszyn – A. Musin – P. Špehar (edd.), Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence. Vol. I. Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa, 517–524.
- Chvojka, O. – Lutovský, M. – John, J. – Menšík, P. – Šálková, T. – Thomová, Z. 2012: Hradiště Svákov u Soběslavi, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 133–164.
- Stolz, D. – Stolzová, D. – Lutovský, M. 2012: Raně středověké pohřebiště ve Zbuzanech, okr. Praha-západ, Archeologie ve středních Čechách 16, 327–362.
- Lutovský, M. 2013: Raně středověké mohyly v Čechách, Archeologie západních Čech 5, 63–81.
- Lutovský, M. 2014: Archeologie 19. století. Ráj fikcí i peklo omylů. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. února 2013. Praha, 201–210.
- Waldhauser, J. – Lutovský, M. 2013: Druhé raně středověké hradiště na Chlumu u Mladé Boleslavi, Archeologie ve středních Čechách 17, 215–226.
- Lutovský, M. 2014: Der Verlauf der Zentralisierungsprozesse im frühmittelalterlichen Böhmen. In: P. Sikora (Hrsg.), Zentralisierungsprozesse und Herrschaftsbildung im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 23. Bonn, 93–125.
- Lutovský, M. 2014: Hroby na soutoku. Několik poznámek k pohřebišti v Lahovicích, Archaeologica Pragensia 22, 450–461.
- Košta, J. – Šteffl, J. – Hošek, J. – Lutovský, M. 2014: Raně středověký meč z Píseckých hor, Archeologie ve středních Čechách 14, 299–318.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek