KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TUŠKOVÁ, Jana Marie, PhDr. Ph.D.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 496 059
Bydliště / Home address Synkova 6, 628 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tuskova@ped.muni.cz ; j.tuskova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ped.muni.cz/wczlang/staff/obrovska.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný český jazyk – morfologie, korpusová lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky
Publikační činnost / Publications - Plná bibliografie na osobní stránce

- Znají uchazeči o studium českého jazyka český pravopis? – In : Český jazyk a literatura 50-1999/00, 7-8. – Praha : SPN, 2000. - S. 176-180.
- Užití alomorfů dativu a lokálu plurálu feminina práce - historie a současnost. - In: Profesor Hauser jubilující : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. – Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 176-184.
- Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseň v materiálu Českého národního korpusu. – In : Naše řeč. - Roč. 85, č. 2 (2002), s. 79-89.
- Kolokace některých feminin přecházejících od vzoru KOST ke vzoru PÍSEŇ. – In : Čeština - univerzália a specifika 4. - 1. vyd. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - S. 329-331.
- Centrum a periferie v deklinaci feminim (na materiále Českého národního korpusu). - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2003. - S. 109-115
- K přechodu feminin od vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“. – In : Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, A 51, 2003. - S. 145 –157.
- Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen / kol. autorů: Šrámek, R. Ohnheiser, I.- Obrovská, J. - Komárek, K. - Kolářová, I. - 1. vyd. - Brno - Innsbruck : Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003. - 303 s.
- O volbě dubletních tvarů slova paměť. – In : Naše řeč. - Roč. 87, č. 5 (2004), s. 268-269.
- Profesoru Rudolfu Šrámkovi k narozeninám. – In : Naše řeč. - Roč. 87, č. 3, (2004) s. 156-159.
- Bibliografie Rudolfa Šrámka (1956 – 2004). – In : Acta onomastica, 2004, s. 158-189.
- Forum bohemicum XIX - Jak přivést žáky ke kritické práci s textem. – In : Univerzitní noviny, 11, 1/2004 – Brno : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2004.
- Variantnost v deklinaci apelativních feminin. – In : Korpus jako zdroj dat o češtině. – Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 79-88.
- Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi „vzory“ kost a píseň u apelativních feminin. – In : Jazyky a jazykověda. – Praha : FF – UCNK, 2005. - S. 313-336.

Poznámky / Notes - Do roku 2005 publikuje pod jménem Jana Obrovská, od roku 2006 pod jménem Jana Marie Tušková.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek