KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KONZAL, Václav, prom. fil

* 1931-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Paleoslavistika
Překladatelé
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - ruština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslavistika
- česká církevní slovanština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Staroslověnské legendy českého původu / E. Bláhová, V. Konzal, A. I. Rogov. – Praha, 1976.
- Die Entwicklung der byzantinischen Liturgie und die Slawen. - In: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. – 11. Jahrhundert. – Praha, 1978. – S. 283-300.
- Byzantské legendy / E. Bláhová, Z. Hauptová, V. Konzal, I. Páclová. – Praha, 1980.
- Ještě jednou k csl. adjektivu razlatyj. – In: Slavia. – Roč. 51 (1982), s. 54-55.
- První slovanská legenda a její „Sitz im Leben“. - In: Studia mediaevalia pragensia : Sv. 1. – Praha, 1988. – S. 113-127.
- Písemnictví ruského středověku / E. Bláhová, Z. Hauptová, V. Konzal. – Praha, 1989.
- Otazníky kolem církevněslovanské Modlitby k sv. Trojici a českých vlivů na literaturu Kyjevské Rusi. - In: Palaeoslovenica. Památce Josefa Kurze (1901-1972). – Praha, 1991. – S. 8-23. – (Též in: Slavia. – Roč. 60 (1991), s. 232-247.)
- Staroslověnská modlitba proti ďáblovi. – In: Europa orientalis 2 (1992), s. 171-231. – (Též: Старославянская молитва против дьявола. – Москва, 2002.)
- Latinské participium futuri v staroslověnském překladu. (Responze latinské syntaxe v českocsl. památkách I.). – In: Slavia. – Roč. 63 (1994), s. 193-205.
- Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex Slavicus 2/N / L. Pacnerová, P. Fetková, Z. Hauptová, V. Konzal, F. V. Mareš, J. Švábová. – Wien, 1997.
- Církevněslovanská literatura – slepá ulička na prahu české kultury? - In: Speculum medii aevi – Zrcadlo středověku. – Praha, 1998. – S. 150-162.
- 2000 let křesťanství / sest. V. Frei, J. Hermach, P. Kaška, V. Konzal, J. Matějů, Jo. Matějů, M. Wernisch, V. Vaško. - Kostelní Vydří, 1999.
- Gloria – ‘´Υμνος ‘εώθινος – v Sinajském žaltáři – staroslověnský příspěvek k dějinám liturgie. - In: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. – Olomouc – Praha, 2000. – S. 90-97.
- Latinské gerundium a gerundivum v staroslověnském překladu. – In: Slavia. – Roč. 74 (2005), s. 167-190.
- Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu : D.1. Homilie 1-24 / sest. V. Konzal. - Praha 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek