KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SVOBODOVÁ, Jana, Prof. PhDr. CSc.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 497
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jana.svobodova@osu.cz ; janasvo@iol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://web.iol.cz/janasvo/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- didaktika českého jazyka
- jazyková kultura českého jazyka
- gramatika českého jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení AV ČR
Publikační činnost / Publications web.iol.cz/janasvo
- Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách. - In: Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě. Sv. 60. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. - 103 s.
- Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. - In: Spis Ostravské univerzity. - Č. 133. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. -ISBN 80-7042-175-4. - Dotisk 2003.
- Část 7 : Skladba. - In: Český jazyk pro studující učitelství v 1.–4. ročníku základní školy / sest. J. Hubáček, O. Roztočilová, I. Večeřová, J. Svobodová. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. - S. 189–283.
- Řešené jazykové rozbory pro 5. ročník ZŠ. - Ostrava: Amosium servis, 1991.
- Řešené jazykové rozbory pro 6. ročník ZŠ. Ostrava: Amosium servis, 1992.
- Část 7. Skladba. - In: Čeština pro učitele / sest. J. Hubáček, E. Jandová, J. Svobodová. - Opava : Optys, 1996. - S. 162–266. - ISBN 80-85819-41-4.
- Část 7. Skladba. - In: Čeština pro učitele / J. Hubáček, E. Jandová, J. Svobodová. - 2. vydání. - Opava: Vade mecum, 1998. - S. 162–266. - ISBN 80-86041-30-1.
- Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník základní školy / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - Praha : Scientia, 1997. - ISBN 80-7183-071-2.
- Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - Praha: Scientia, 1997. - ISBN 80-7183-097-6.
- Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník základní školy / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - Praha : Scientia, 1998. -ISBN 80-7183-115-8.
- Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - Praha : Scientia, 1998. - ISBN 80-7183-136-0.
- Pracovní sešit k učebnicím Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník ZŠ / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - Praha : Scientia, 1998. - ISBN 80-7183-124-7.
- Čeština s překvapením pro 4. ročník základní školy / sest. J. Svobodová a kol. - Praha : Scientia, 2000. - ISBN 80-7183-170-0.
- Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ / sest. J. Svobodová a kol. - Praha : Scientia, 2000. - ISBN 80-7183-180-8.
- Čeština s překvapením pro 5. ročník základní školy / sest. J. Svobodová a kol. - Praha : Scientia, 2000. - ISBN 80-7183-216-2.
- Část 7 : Skladba. - In: Čeština pro učitele / sest. J. Hubáček, E. Jandová, J. Svobodová. - 3., doplněné a upravené vydání. - Opava : Vade mecum Bohemiae, 2002. - S. 164–277. - ISBN 80-86041-30-1.
- Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ. - Praha : Scientia, 2003. - ISBN 80-7183-255-3.
- Průvodce českou interpunkcí. - Vade mecum Bohemiae, 2003. - ISBN 80-86041-31-X.
- Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky : Počáteční fáze výuky mateřštiny / sest. J. Svobodová a kol. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - ISBN 80-7042-300-5 (příručka bez CD-ROM). - ISBN 80-7042-301-3 (SVOBODOVÁ, J. Syntaktické minimum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1987.
- Část V. : Syntax. - In: Cvičné texty ke studiu českého jazyka / sest. HUBÁČEK, J. a kol. - S. 130–161. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1989.
- Česká skladba pro studenty učitelství. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994.
- Česká interpunkční cvičení s klíčem : Učební texty Ostravské univerzity. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 1997. - ISBN 80-7042-124-X.
- Česká interpunkční cvičení s klíčem. - Druhé, upravené vydání. - Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 2000. - ISBN 80-7042-174-6. - Dotisk, 2003.
- Česká skladba pro studenty učitelství. - 2., upravené a rozšířené vydání. - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 2001. - ISBN 80-7042-182-7.
- Jazyk a jazyková komunikace nově : prvky hry ve školní výuce mateřštiny / sest. J. Svobodová, J. Kesselová, J. Palenčárová. - Tematický materiál k 6. kulatému stolu „Hra v komunikaci s dětmi“, pořádanému v rámci cyklu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“. - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 2002. - ISBN 80-7042-226-2.
- Jazyková kultura dnešních dní / sest. P. Kuldanová, J. Svobodová. - Podkladový materiál zpracovaný v rámci rozvojového programu Trendy a inovace pro výuku mateřštiny katedry ČJL s didaktikou PdF OU V Ostravě. - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 2002. -ISBN 80-7042-222-X. - (příručka s CD-ROM).
- K sémantickým hodnotám imperativnosti. - In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě (dále SP PFO). - D 16. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. - S. 11–22.
- Pozice vokativních elementů a jejich typy v českých imperativních větách. - In: SP PFO. - D 20. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. - S. 3–25.
- O systémových souvislostech imperativů a imperativních vět. - In: SP PFO. - D 21. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. - S. 61– 76.
- Způsoby jazykové realizace výzvy u dětí mladšího školního věku. - In: SP PFO. - D 23. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. S. 55–64.
- Výzvové konstrukce v jazykových projevech žáků 5.–8. ročníku ZŠ. - In: SP PFO. - D 24. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. - S. 57–69.
- Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy a jejich formální podoba. - In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. - Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. - Praha : UK, 1988. - S. 171–176.
- Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy ve vyjadřování studentů. - In: SP PFO. - D 25. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. - S. 47–58.
- Výzva a školské pojetí druhů vět. - In: SP PFO. - D 28. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. - S. 17–21.
Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu). - In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie / sest. P. Odaloš, V. Patráš. - Sborník Pedagogické fakulty Banská Bystrica. - 2. diel. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1991. - S. 270–275.
- Výzva a otázka v kontextu školního dialogu. - In: Text a kontext : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Prešov : Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1993. - S. 123–134.
- Školní výzvy v češtině a polštině. - In: Česko-polské rozhovory : Sborník příspěvků mezinárodní konference Česko-polské vztahy II, konané 12. 10.–14. 10. 1993. - Ústí nad Labem : Vysoká škola pedagogická v Čenstochové a Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 1994. - S. 99–102.
- Významná konference o češtině / sest. J. Svobodová – E. Höflerová. - In: Pedagogické vědy 2 : Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. - 143 (1994). - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. - S. 125–127.
- Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky. - In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. - Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. - Ostrava : Filozofická fakulta OU, 1994. - S. 204–208. - ISBN 80-7042-438-9.
- Komunikační funkce výpovědi a školská komunikace. - In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23.–27. 8. 1993. - 2. díl. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. - S. 292–296. - ISBN 80-85899-02-7.
- Mluvená „spisovnost“ ve škole. - In: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně. - Svazek 133. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 1996. - S. 246–249. - (Řada jazykovědná a literární ; Č. 27). - ISBN 80-210-1304-4.
- Jazyková specifika školního dialogu. - In: Philologica 3 : Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. - Prešov : Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1996. - S. 185–192.
- Výuka mateřského jazyka a školská komunikace. - In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie / sest. V. Patráš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, 1996. - 2. diel. - S. 154–164. - ISBN 80-88825-42-3.
- Učebnicový text a komunikace. - In: Učební text – jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.–15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. - S. 122–126. - ISBN 80-86039-03-X.
- Jak dál v tvorbě učebnic mateřštiny. - In: Pedagogické vědy 4 : Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. - 159 (1996). - Ostrava : Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 1996. - S. 93–97. - ISBN 80-7042-107-X.
- Oslovování a antroponyma ve školním dialogu. - In: 12. onomastická konferencia a 6. seminár Onomastika a škola : Zborník referátov / sest. M. Majtán, F. Ruščák. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, 1996. - S. 51–54. - ISBN 80-88885-04-3.
- Několik aktuálních poznámek k prefixaci a kompozici v současné češtině. - In: Slovo, 4 : Sborník příspěvků z odborného semináře Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny. - Brno : Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1997. - S. 35–37.
- Vztah žáků a studentů k mluvené češtině / sest. J. Svobodová, M. Frydrychová, E. Höflerová. - In: Regionální revue 2. - Ostrava : Marketingová laboratoř Ostrava, 1997. - S. 38–46. - ISSN 1210-8340.
- Neverbální složky výukového dialogu / sest. J. Svobodová, E. Höflerová. - In: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.–16. februára 1996. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. - S. 228–235. - ISBN 80-88868-20-3.
- Verbální a neverbální složky výukového dialogu. - In: Kultura – Język – Edukacja / sest. R. Mrózek. - T. 2. - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. - Nr. 1699. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998. - S. 259–270. - ISBN 83-226-0793-8.
- Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů / sest. J. Svobodová, M. Frydrychová, E. Höflerová. - In: Pedagogické vědy. - 5, 177 (1998). - Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. - S. 75–80. - ISBN 80-7042-137-1.
- Ke komunikačnímu aspektu ve výuce mateřštiny / sest. J. Svobodová, K. Klímová. - In: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. - S. 218–221. - ISBN 80-210-1938-7.
- Několik poznámek k recepci běžných českých frazémů u dětí. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. - 3, 179 (1999). - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 211–221. - ISBN 80-7042-526-1.
- Jinakost a mluvní vzory v komunikaci. - In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - S. 29–32. - ISBN 80-7044-240-9.
- Komplexní přístup k výuce mateřštiny na 1. stupni ZŠ. - In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 1999. - S. 50–51. - ISBN 80-7042-151-7.
- Mohou učebnice mateřského jazyka ukázat cestu ke čtenářství? - In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, 1999. - S. 66–70. - ISBN 80-7042-151-7.
- Kudy se má ubírat výuka mateřštiny? - In: Člověk – jazyk – výchova a vzdělání. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. - S. 63–66. - ISBN 80-7042-159-2.
- O dialogu ve školním prostředí. - In: Język w przestrzeni edukacyjnej / sest. R. Mrózek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 111–115. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1840). - ISBN 83-226-0951-5.
- Význam jazykové kompetence v cestovním ruchu. - In: Sborník z konference Region – služby – cestovní ruch. - Ostrava : Filozofická fakulta OU, 2001. - S. 342–343. - ISBN 80-7042-580-6.
- Komunikační výchova v mateřštině – předpoklady, cíle a výsledky. - In: Sborník Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. - Ostrava : Česká asociace pedagogického výzkumu a Pedagogická fakulta OU, 2001. - S. 348–354. - ISBN 80-7042-181-9.
- Cesty ke komunikaci. - In: Sborník Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : Cesty ke komunikaci : Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem Literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KCD PdF OU v listopadu 2000 / sest. R. Novák, M. Rosová. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2001. - S. 342–343. - ISBN 80-7042-183-5.
- Iniciátory a retardátory ve výukovém dialogu. - In: Sborník Konec a začátek v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, 2001. - S. 153–157. - ISBN 80-7044-370-7.
- Vtip, vtipnost a humor při výuce mateřštiny. - In: Sborník Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : Humor ve světě dětí : Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KČJL PdF OU v listopadu 2001 / sest. R. Novák, M. Rosová. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2001. - S. 55–59. - ISBN 80-7042-195-9.
- Čeština jako mateřština. - In: Čeština – jazyk slovanský : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU v listopadu 2001 / sest. P. Gejgušová, P. Kuldanová. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2001. - S. 13–17. - ISBN 80-7042-194- 0.
- Uplatnění terminologie v učebnicích mateřštiny pro žáky mladšího školního věku. - In: Školská jazykovědná terminologie : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě / sest. E. Hájková, S. Machová. - S. 100–103. - Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Jazykovědné sdružení ČR, 2002. - ISBN 80-7290-085-1.
- Jazyk a jazyková komunikace nově. - In: Slovo a obraz v komunikaci dětmi : Hra v komunikaci s dětmi : Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KCD PdF OU 22. listopadu 2002 / sest. R. Novák. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2002. - S. 83–85. - ISBN 80-7090-085- 1.
- Komplexnost ve výuce mateřštiny – učebnice a osnovy, teorie a školská praxe. - In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů / sest. H. Lukášová-Kantorková. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 183–189. - ISBN 80-7042-218-1.
- Frazeologie ve slovní zásobě žáků – šance, nebo ohrožení? - In: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej / sest. R. Mrózek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, 2003. - S. 101–106. - ISBN 83-88410-20-2.
- Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny. - In: Slovo o slove : Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Roč. 9. - Prešov, 2003. - S. 85–90. - ISBN 80-8068-119-6.
- Komunikace a škola : Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny. - In: Komunikácia a text : Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanou pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.–16. 11. 2001 v Prešove. - Prešov : Náuka, 2003. - S. 85–90. - ISBN 80-89038-21-2.
- Okraj a střed ve výuce mateřštiny. - In: Okraj a střed v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta, 2003. - S. 258–262. - ISBN 80-7044-479-7.
- Počátky komunikační výuky mateřštiny (česko-slovenská dílna). - In: Inovácie v škole : Zborník z konferencie 15.–17. november 2002, Štrbské Pleso / sest. M. Maslová. - Dolný Kubín : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2003. - S. 94–102. - ISBN 80-968664-3-5.
- Rozumíme si ještě navzájem? Malý praktický příspěvek k současnému česko-slovenskému pasivnímu bilingvismu. - In: Slovo a obraz v komunikaci dětmi : Komunikace s dětmi v proměnách doby : Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KCD PdF OU 21. listopadu 2003 / sest. R. Novák. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2003. - S. 10–15. - ISBN 80-7042-305-6.
- K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti. - In: Slovenčina na začiatku 21. storočia / sest. M. Imrichová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. - S. 30-36. - ISBN 80-8068-271-2.
- Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny. - In: Slovo o slove : Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Roč. 10. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004. - S. 130–137. - ISBN 80-8068-290-9
- Český pravopis a interpunkce. - In: Jazykověda – Linguistika / sest. I. Bogoczová. - Ostrava : Filozofická fakulta. - S. 173-177. - (Sborník prací FF OU ; 214 (2004)). - ISBN 80-7042-664-0.
- Jazyk a komunikace – vzdělávání a výchova. - In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů – teorie a současná praxe / sest. E. Höflerová. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 2004. - S. 7-25. - ISBN 80-7042-361-7.
- Čeština a slovenština v kontaktu aneb Ohýbaj ma. mamko, pokým som ja Janko. - In: Slovo a obraz v komunikaci dětmi : Komunikace s dětmi ve společné Evropě : Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KCD PdF OU 26. listopadu 2004 / sest. R. Novák. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2004. - S. 82–85. - ISBN 80-7368-001-7.
- Spisovnost a mluvní vzory mládeže. - In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.–12. února 2004 / sest. E. Minářová, K. Ondrášková. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. - S. 370–377. - ISBN 80-210-3568-4.
- Norma, komunikace a škola : stav a perspektivy v českém prostředí. - In: Čeština – jazyk slovanský 2 : Sborník příspěvků z konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU v Ostravě dne 10. 11. 2005 / sest. R. Novák. - Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta OU, 2005. - S. 5–14. ISBN 80-7368-122-6.
- Interpunkční pravopis a výuka syntaxe : Syntax a jej vyučovanie III. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 13. 9. 2005 na FF UKF v Nitre. - Nitra : FF UKF, 2005. - S. 177–183. - ISBN 80-8050-930-1.
- Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky. - In: Český jazyk a literatura. - 45 (1994/1995). - S. 150–156.
- Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu. - In: Slovenský jazyk a literatúra v škole / sest. J. Svobodová, E. Höflerová. - 42 (1995/1996). - S. 265–272. - ISDS 0231-6870
- Učebnice, které mě nenechávají v klidu. - In: Slovo. - 2. - Č. 1 (1996). - Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. - S. 26–30.
- Jaroslav Hubáček jubiluje. - In: Český jazyk a literatura. - 49 (1998/1999). - S. 189–190.
- Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů / sest. J. Svobodová, M. Frydrychová, E. Höflerová. - In: Čeština doma a ve světě. - 7. - Č. 2 (1999). - FF UK v Praze. - S. 109–112.
- Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii / sest. J. Svobodová, E. Höflerová. - In: Český jazyk a literatura. - 50 (1999/2000). - S. 171–175.
- Specifika nových učebnic mateřského jazyka. - In: Moderní vyučování. - 6. - Č. 7 (2000). - S. 15. - Článek vznikl v souvislosti s řešením mezioborového grantového úkolu PdF OU VZO CEZ: JO9/98:174500001.
- Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka / sest. I. Gejgušová, J. Svobodová. - In: Slovenský jazyk a literatúra v škole : Časopis pre otázky jazyka a literatúry. - Roč. 52 (2005). - Č. 1–2. - S. 21–29.
- Naše mateřština. - Seriál. - 19 částí. - Ostravský večerník. - 4. 1. 1985 - 31. 5. 1985.
- Znáte slang? - In: Ostravsko-karvinský horník. - Č. 42 (25. 11. 1989). - S. 9.
- Slovanská vzdělanost. - In: Nová svoboda. - 12. 7. 1989. -S. 5.
- Jazykové střípky : Pravidelná jazyková rubrika. - In: Ostravský večerník. - (leden 1986 – srpen 1990) ; Moravskoslezský večerník. - (září 1990 – srpen 1993). - 95 částí.
- Schůzky s češtinou : Pravidelná jazyková rubrika. - In: Nová svoboda : Magazín. - (leden 1989 – květen 1995) ; Svoboda : Magazín. - (březen 1992 - listopad 1996) ; Svoboda – Víkend, Rovnost (Brno).
- Slovník atraktivní i aktuální. - In: Český jazyk a literatura. - 39 (1988/1989). - S. 326–327. - Recenze Malého slovníku českých slangů Jaroslava Hubáčka. - ISSN 0009-0786.
- Pokus o recenzi formou objasnění vlastního stanoviska. - In: Aluze : Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. - UP : Olomouc. - 3. - Č. 2 (1999). - S. 233–234. - Recenze knihy Václava Jamka O patřičnosti v jazyce. - ISSN 1212-5547.
- Recenze knihy SLANČOVÁ, D.(1999) Reč autority a lásky. Řeč autority a lásky. - In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 16 (AFPhUP 12/94). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Naše řeč, 83, 2000, s. 210–211. ISSN 0027-8203.
- Lokálové konstrukce ve struktuře věty. - In: Acta Universitatis Purkynianae : Studia Linguistica. - Č. 90. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 106 stran. - ISBN 80-7044-498-3. - Naše řeč. - 87 (2004). - S. 214-215. - ISSN 0027-8203. - Recenze monografie Lokálové konstrukce ve struktuře věty / sest. K. Kamiš.
- Analýza výzvových konstrukcí. - In: Uplatnění a využití jazyka v řízení pracovních kolektivů. - Třinec : Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti ÚJČ ČSAV a Pedagogické fakulty v Ostravě a TŽ Třinec, 1989. - S. 11–15 - Kolektivní výzkumná zpráva. - 61 s.
- Jazyková specifika školské komunikace / sest. J. Svobodová, E. Höflerová, P. Kuldanová. - Součást společné výzkumné zprávy k závěrečné oponentuře stejnojmenného fakultního výzkumného úkolu. 1995. - 48 s.
- Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci – vyjadřovací vzory mládeže. - Zpráva k průběžné oponentuře interního grantového úkolu Ostravské univerzity č. 4582 za r. 1996. - 14 s. - leden 1997.
- Zpráva k závěrečné oponentuře výzkumu v rámci grantu IGS OU č. 4582 za roky 1996 – 1997 „Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci – vyjadřovací vzory mládeže“ / sest. J. Svobodová, M. Frydrychová, E. Höflerová.
- Zpráva k průběžné oponentuře výzkumu v rámci grantu MŠMT Praha č. RS 98 045 „Komunikační kompetence v mateřském jazyce – výsledek jazykové výuky a výchovy“ za rok 1998 / sest. J. Svobodová, E. Höflerová, D. Kreiselová. - 14 s. - přílohy.
- Zpráva k závěrečné oponentuře výzkumu v rámci grantu MŠMT Praha č. RS 98 045 „Komunikační kompetence v mateřském jazyce – výsledek jazykové výuky a výchovy“ za roky 1998 a 1999 / sest. J. Svobodová, E. Höflerová. - 28 s. - příl.
- Zpráva k průběžné oponentuře výzkumu v rámci Programu podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 MŠMT č. 284/2002 Didaktika češtiny s komunikačními prvky. - 3 s. - příl.
- Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy a jejich formální podoba. - Konference Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. - Houšťka u Staré Boleslavi, 3.–5. září 1986.
- K syntaktické výstavbě současné české publicistické povídky. - Konference Jazyk a štýl literárneho textu. - Nitra, 13.–14. 5. 1987.
- Výzvové konstrukce v mluvených a psaných textech. - Konference Tektonika textu. - Nitra, 23.–24. 5. 1989.
- Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu). - Konference Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. - Banská Bystrica, 2.–4. 9. 1991.
- Jazyk, jazykověda a vyučování mateřštině. - Kongres Československo, Evropa a svět, Praha – Bratislava 26. 6.–2. 7. 1992. Org.: Společnost pro vědy a umění a Rada vědeckých společností.
- Komunikativní funkce výpovědi a školská komunikace. - Konference Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - Olomouc, 23.–27. 8. 1993.
- Školní výzvy v češtině a polštině. - Konference Česko-polské vztahy. - Ústí nad Labem, 12.–14. 10. 1993.
- Výzva a otázka v kontextu školního dialogu. - Konference Text a kontext, Prešov 17.–19. 11. 1993 (Slovensko). Org.: Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov.
- Jazyková stránka školního dialogu v hodině češtiny. - Konference Mateřský jazyk v rámci povinné školní docházky. - Ostrava, 5. 3. 1994.
- Výuka mateřského jazyka a školská komunikace. - Konference Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. - Banská Bystrica, 6.–8. září 1994.
- Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky. - Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka. - Ostrava, 21.– 22. 9. 1994.
- Mluvená „spisovnost“ ve škole. - Konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. - Šlapanice u Brna, 17.–19. ledna 1995.
- Jazykové špecifiká školského dialógu. - Přednáška pro Slovenskou jazykovednou spoločnosť pri SAV, pobočka Prešov. - Filozofická a Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešově, 1995.
- K některým jazykovým specifikám školské komunikace : včetně srovnání češtiny a polštiny při formulaci běžných výzev v komunikaci učitelů na českých školách a na školách s polským jazykem vyučovacím. - Přednáška na Slezské univerzitě pro Towarzystwo miłośników języka Polskiego. - Cieszyn, 19. 5. 1995.
- Učebnicový text a komunikace. - Referát. - Lingvistická konference Učební text – jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. - Brandýs nad Labem, 13.–15. září 1995.
- Oslovování a antroponyma ve školním dialogu. - Referát. - 12. slovenská onomastická konference a 6. seminář Onomastika a škola. - Prešov, 25.–26. října 1995.
- Neverbální složky výukového dialogu. - Referát. - Konference Štylistika neverbálnej komunikácie. - Bratislava, 15.–16. února 1996.
- Několik aktuálních poznámek k prefixaci a kompozici v současné češtině. - Odborný seminář Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny. - Brno, 17. 4. 1996.
- Verbální a neverbální složky výukového dialogu. - Referát. - Konference KOMUNIKACJA – DIALOG – EDUKACJA. - Cieszyn, 24.–26. září 1996.
- Ke komunikačnímu aspektu ve výuce mateřštiny. - Referát. - Konference Cesty k tvořivé škole. - Brno, 13.–14. listopadu 1996.
- Jinakost a mluvní vzory v komunikaci. - Konference Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, 8.–10. září 1998.
- Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii / sest. J. Svobodová, E. Höflerová. - Referát. - Konference Výraz a význam v jazyce. - Prešov, 16.–17. září 1999.
- Iniciátory a retardátory ve výukovém dialogu. - Konference Konec a začátek v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, 5.–7. září 2000.
- Význam jazykové kompetence v cestovním ruchu. - Konference Region – služby – cestovní ruch : Sociodynamické faktory rozvoje regionů. - Ostrava, 9.–10. dubna 2001.
- Komunikační výchova v mateřštině : předpoklady, cíle a výsledky. - Celostátní konference ČAPV Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum (sekce 7. Pedagogický výzkum vzdělávání v jazycích). - Ostrava, 27.–29. 6. 2001.
- Komunikace a škola : Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny. - Konference Komunikácia a text. - Prešov, 15.–16. listopadu 2001.
- Čeština jako mateřština. - Konference Čeština – jazyk slovanský. - Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. - Ostrava, 22.–23. 11. 2001.
- Frazeologie ve slovní zásobě žáků – šance, nebo ohrožení?. - Konference Szkola – szance i zagrozenia w dobie globalizacji. - Cieszyn, 26.–27. 11. 2001.
- Uplatnění terminologie v učebnicích mateřštiny pro žáky mladšího školního věku. - Konference „Školská jazykovědná terminologie“. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 29. 11. 2001.
- Počátky komunikační výuky mateřštiny. Česko-slovenská pracovní dílna. Příspěvek v rámci konference Inovácia 2002, pořádaném na Štrbském Plese (Slovensko) organizací Združenie Orava ve dnech 15.–17. 11. 2002.
- K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti. - Konference Slovenčina na začiatku 21. storočia. - Prešov, 3.–5. 3. 2003.
- Česká a slovenská interpunkce ruku v ruce. - Konference Inovácie v škole 2003. - Podbanské, 14.–16. 11. 2003.
- Spisovnost a mluvní vzory mládeže. - Konference Spisovnost a nespisovnost : zdroje, proměny, perspektivy. - Šlapanice, 10.–12. 2. 2004.
- Čeština a škola v čase přítomném. - Konference Čas v jazyce a v literatuře. - Ústí nad Labem, 7.–9. 9. 2004.
- Interpunkční pravopis a výuka syntaxe. - Konference Syntax a jej vyučovanie III. - Nitra, 13. 9. 2005.
- Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka / sest. J. Svobodová, I. Gejgušová. - Konference Odborná didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. - Ružomberok, 13.– 14. 9. 2005.
- Normy školské komunikace. - Konference KOMUNIKACE – STYL – TEXT. - České Budějovice, 20.–22. 9. 2005.
- Norma, komunikace a škola : stav a perspektivy v českém prostředí. - Konference Čeština – jazyk slovanský 2. - Ostrava, 11. 11. 2005.

Poznámky / Notes - profesorka v oboru všeobecná lingvistika (obecná jazykověda)(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek