KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PhDr.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hoffmannovi@razdva.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Obecné dějiny
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny českých zemí v 19. a 20. století
- dějiny vědy a techniky v českých zemích
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Písemná pozůstalost JUDr. Emanuela Schwaba (1823)1874-1945 / sest. J. Hoffmannová, F. Hoffmann. - Inventář. - Jihlava : Okresní archiv, 1968. - 136 s.
- Vystěhovalectví z Polné do Severní Ameriky ve druhé polovině 19. století. - Havlíčkův Brod : Nakladatelství Vysočina, 1969. - 65 s. - 16 obr. příl. - rés. angl.
- Písemná pozůstalost Františka Palackého a jeho blízkých 1772-1968. - Inventář. - Praha : Archiv Národního muzea, 1976. - 178 s. - genealogická příl.
- Dějiny výrobních sil v české historické práci 1973, 1974, 1975, 1976 : Soupis prací / sest. J. Hoffmannová, F. Jílek, J. Jílková. - Praha : Národní technické muzeum, 1980. - 387 s. ; 1981. - 512 s. ; 1983 (vyšlo 1985). - 452 s.; 1985. 469 s.
- Zřizování cvičiště zbraní SS Benešov a poválečná obnova území 1942-1950 / sest. J. Hoffmannová, J. Juněcová. - Faksimilia. - Praha : Státní ústřední archiv, 1987 (na titulním listě 1985). - 339, (5) s. - Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze. - 50 dokumentů.
- Hradecký program na stránkách denního tisku, duben 1947- březen 1948 / sest. J. Hoffmannová, R. Kaďorek. - Faksimilia. - Praha : Státní ústřední archiv, 1989 (na titulním listě a obálce 1988). - 75, (2) s. - Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze. - 46 dokumentů.
- Velká francouzská revoluce a české země : Výběrový katalog výstavy k 200. výročí dobytí Bastily, uspořádané v roce 1989 v Lobkovickém paláci ; spoluautorka J. Hoffmannová pod značkou Hn. - Praha : Národní muzeum, 1989. - 52 s., obr., bar. fot. příl.
- Velká francouzská revoluce a české země : Výstava k 200. výročí francouzské revoluce v Lobkovickém paláci Národního muzea v Praze. - Soupis exponátů. - Praha : Státní knihovna ČSR, 1989. - 23, (3) s. - spoluautorka.
- Kancléř Metternich a jeho doba : Kanzler Metternich und seine Zeit : Chancellor Metternich and His Time / sest. J. Hoffmannová a kol. - Redakce Jaroslava Hoffmannová. Úvodní historická studie M. Hroch ; do němčiny přeložili A. Hubala, R. Sander ; do angličtiny přel. Norah Hronková. - Státní ústřední archiv v Praze, Rodinný archiv Metternichů, Acta Clementina 8. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1994. - Zpracovala Albertina icome. - Edice CD-ROM. - Kompletní edice tzv. Memorand formou 1627 regestů v německém znění. - 4679 s. faksimile.
- Casanova v Čechách : Katalog výstavy k 200. výročí úmrtí Giacomo Casanovy, Lobkovický palác na Pražském hradě, 8. května - 13. září 1998. - Praha : Gema art, 1998. - 85 s., fot. a bar. fot. příl. - rés. ital. a franc. - spoluautorka a spolueditorka pod značkou Hn.
- Biografický slovník archivářů českých zemí / sest. J. Hoffmannová, J. Pražáková. - Praha : Nakladatelství Libri, 2000. - 830 s. - autorka úvodní studie a informativní stati.
- Provolání k československé veřejnosti z 21. února 1948. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. - 127 s. - 15 reprodukovaných dokumentů na 17 nečíslovaných stranách. - (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny).
- Zur Ahnentafel des Bundespräsidenten Franz Jonas. - In: Genealogica et heraldica. - 10. - Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. - Wien, 1970. - Kongressberichte. Wien : Verlag der Medizinischen Akademie, 1972. - S. 239-245.
- Voják z Telče v Mexiku 1864-1867. - In: Vlastivědný věstník moravský. - 26 (1974). - Č. 2. - S. 170-177. - Fot.
Písemnosti Františka Palackého. - In: Archivní časopis. - 25 (1975). - Č. 2. - S. 67-75.
- Okresní péče o mládež v Brandýse nad Labem. - Středočeský sborník historický. - Sv. 15 (1980). - S. 151-161.- Praha : Státní oblastní archiv ve spolupráci s okresními archivy Středočeského kraje.
- František Palacký and His Wife Terezie. - In: East European Quarterly. - 15 (1981). - Č. 1 - Spring. - S. 117-126.
- Básník Slávy dcery o tiskařství a vynálezectví. - In: T 82 : Technický magazín. - 25 (1982). - Č. 2. - S. 30-31.
- Dějiny tiskařství v českých zemích v dosavadní literatuře. - In: Dějiny věd a techniky. - 15 (1982). - Č. 2. - S. 106-116.
- K vývoji sociální péče o děti a mládež v Čechách. - In: Sborník archivních prací. - 32 (1982). - Č. 2. - S. 419-445.
- La Información de Anton Beyer sobre Texas. - In: Ibero-Americana Pragensia. - Aňo XIII (1979). - Praga : Universidad Carolina, 1982. - S. 251-266.
- K historii tisku map. - In: Dějiny věd a techniky. - 16 (1983). - Č. 1. - S. 45-58.
- Anton Anschiringer a jeho Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks. - In: Anton Anschiringer, Album der Industrie des Reicheberger Handelskammerbezirks. - Praha : Národní technické muzeum, 1983. - Nestr. [16 s.]. - Bibliografie a prameny. - Sv. 16. - Reprint.
- K problematice písemných pozůstalostí. - In: Slovenská archivistika. - 19 (1984). - Č. 2. - S. 141-145.
- Tiskařství : (1800-1870), (1870-1918). - In: Studie o technice v českých zemích 1800-1918. - III., IV. - Praha : Národní technické muzeum, 1985. - S. 154-191 ; 1986. - S. 166-202. - Fot. Sborník Národního technického muzea v Praze. - Č. 21, 22.
- Tisk map v českých zemích. - In: Z dějin geodézie a kartografie. - Praha : Národní technické muzeum. - 3 (1985). - S. 45-54. - (Rozpravy Národního technického muzea v Praze ; 97).
- Tiskařství v době vzniku časopisu Typografia. - In: Typografia. - 89 (1986). - Č. 1. - S. 7.
- Tiskařství a průmyslová revoluce. - In: Sborník Národního muzea v Praze. - 1984. - Č. 3. - S. 153-193. - Rés. rus. a něm. v monografickém čísle časopisu. - Řada C. - Literární historie ; 29). - vyšlo 1986.
- Nově zjištěné prvotisky ve fondu Rodinný archiv Metternichů. - In: Archivní časopis. - 37 (1987). - Č. 2. - S. 74-79.
- Sdružování pražského tiskařského dělnictva ve 2. polovině 19. století. - In: Typografia. - 90 (1987). - Č. 10. - S. 363-365. - 3 obr.
- Kancléř Metternich a vynálezce Michael Thonet. - Dějiny věd a techniky. - 21 (1988). - Č. 1. - S. 46-50. - Obr. - rés. rus. a angl.
- Poválečná obnova území bývalého cvičiště zbraní SS Benešov. - In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. - Muzeum okresu Benešov ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze. - 27 (1987). - (vyšlo 1988). - S. 261-281.
- Ohlédnutí : Léta šedesátá a osmdesátá : Sociálně politická situace typografického dělnictva v letech 1860-1888. - In: Typografia. - 91 (1988). - Č. 8. - S. 309-310.
- Chancellor Metternich and Inventor Michael Thonet. - In: East Central Europe (USA). - 16 (1989). - Č. 1-2. - S. 135-143. - 2 obr. - Upravená anglická verze článku v DVT.
- Technické provedení obrazové části Ottových „Čech“. - In: Strahovská knihovna : Sborník Památníku národního písemnictví, 1990. - 20-21 (1985-1986). - S. 265-288. - 14 obr. - Rés. něm.
- Emil Kolben : Staré známé firmy a jejich osudy. Příběh třetí. - In: Ahoj na sobotu. - 23 (1991). - Č. 48. - S. 6-7. - 8 fot. - Č. 49. - S. 6-7. - 6 fot.
- Pražští úřední tiskaři. - In: Documenta Pragensia. - Č. 10/2 (1990). - Praha, 1992. - S. 299-314. - Rés. něm.
- Pokus o využití CD-ROM v českém archivnictví. - In: Archivní časopis. - 42 (1992). - Č. 2. - S. 78-83.
- Podobné podobným se léčí : Pražské počátky homeopatie. - In: Lidové noviny : Nedělní Lidové noviny, víkendová příloha. - 3. října (1992). - S. 8. - 3 obr.
- O Marenzellerově rkp. v Rodinném archivu Metternichů ad.
Přístup k archiváliím a jejich zveřejňování. - In: Zpravodaj pobočky České informační společnosti - Státní ústřední archiv v Praze. - Č. 40 (1992). - S. 19-27.
- Příprava edice CD-ROM „Kancléř Metternich a jeho doba.“ - In: Archivní časopis. - 42 (1992). - Č. 3. - S. 129-138.
- K „neznámé“ korespondenci Františka Palackého. - In: Vlastivědný věstník moravský. - 45 (1993). - Č. 1. - S. 87-88.
- Rukopisy ve fondu Rodinný archiv Metternichů. In: Paginae historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. - 2 (1994). - S. 175-198. - Rés. něm.
- Pracovníci Státního ústředního archivu v Praze a jeho předchůdců / sest. J. Hoffmannová a kol.. - In: 40. výročí Státního ústředního archivu v Praze 1954-1994. - Praha : Státní ústřední archiv, 1994. - S. 27-153.
- Rakouský spolkový prezident Franz Jonas a jeho rodový vývod. - In: Vlastivědný sborník Vysočiny. - 9 (1995). - S. 43-59. - 7 fotopříl. - Rés. něm. - Oddíl věd společenských.
- Osobní, rodinné a rodové archivy. - In: Archivní časopis. - 45 (1995). - Č. 4. - S. 221-229. - Rés. něm.
- Historické prameny na optických discích. - In: Český časopis historický. - 93 (1995). - Č. 4. - S. 686-701. - Rés. něm.
- Hrobka Metternichů v Plasích. - In: Minulostí Západočeského kraje. - 30 (1996). - S. 189-206. - Rés. něm.
- Metternichova svatba ve Slavkově roku 1795. - In: Vlastivědný věstník moravský. - 48 (1996). - Č. 4. - S. 404-408. - 2 obr. - Rés. něm.
- První generace žen v pražských archivech. - In: Documenta Pragensia. - Č. 13 (1996). - S. 327-337. - Rés. něm. na s. 431-433.
- Žena v dějinách Prahy : Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace gender studies 1993 Ženy měst pražských od středověku do 20. století, 5. a 6. 10. 1993.
- Písemné historické prameny na optických discích. - In: Zpravodaj pobočky České informační společnosti - Státní ústřední archiv v Praze. - Č. 44, 1992. - S. 120-127. - dáno do tisku 1996.
- Emil Kolben a založení Kolbenky. - In: Dějiny věd a techniky. - 30 (1997). - Č. 3. - S. 169-180. - 4 obr. příl. mezi textem, rés. angl.
- Metternich a baletní reformátor Noverre. - In: Paginae historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. - 5 (1997). - S. 39-54. - na s. 44-48 edice Noverrových dopisů Metternichovi. - na s. 49-50 překlad dopisů do češtiny. - na s. 51 obr. příl. (= kopie prvního dopisu). - rés. něm. a franc.
- Václav Novotný (1869-1932) a jeho osobní fond v Archivu Akademie věd České republiky. - In: Sborník archivních prací. - 48 (1998). - Č. 1. - S. 325-355. - Rés. angl. a něm. - Doplňující sdělení autorky…. - 48 (1998). - Č. 2. - S. 215.
- Z historických a archivních zájmů Elišky Krásnohorské. - In: Minulostí Západočeského kraje. - 33 (1998). - S. 81-94. - Rés. něm.
- K univerzitnímu působení Václava Novotného. - In: Mediaevalia Historica Bohemica. - 6 (1999). - S. 161-198. - Rés. něm.
- František Roubík : 110. výročí narození (31.7.1890 Jindřichův Hradec - 5.5.1974 Praha). - In: Akademický bulletin. - 2000. - Č. 2 - 17.3. - S. 7. - 1 fot. - Rés. angl.
- Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Václava Novotného. - In: Našim jubilantkám. : Sborník příspěvků k poctě životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a PhDr. Marie Liškové / sest. Alena Pazderová za spolupráce Jana Kahudy. - Praha : Státní ústřední archiv Praha, 2000. - S. 102-111.
- František Palacký, jeho pojetí archivnictví a písemná pozůstalost. - In: František Palacký 1798-1998 : dějiny a dnešek. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - S. 199-210. - Rés. něm. - vyšlo v roce 2000.
- Josef Zubatý a jeho osobní fond v Archivu Akademie věd ČR. - In: Listy filologické. - 122 (1999). - Č. 3-4. - S. 215-221. - Vyšlo v roce 2000.
- Václav Novotný (5. 9. 1869 – 14. 7. 1932). - In: Akademický bulletin. - Č. 4 (2002). - S. 29. - 1 fot. - Rés. angl. na s. 32.
- Archivy a archiváři ve 20. století. - In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichův Hradec : Státní okresní archiv, 2002. - S. 5-11.
- Ženy v archivnictví. - In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichův Hradec : Státní okresní archiv, 2002. - S. 13-18.
- Biografický slovník archivářů českých zemí (BSAČZ) po dvou letech / sest. J. Hoffmannová, J. Pražáková. - In: Archivní časopis. - 52 (2002). - Č. 3. - S. 153-159. - Rés. něm.
- Institucionální základna společenskovědních oborů v českých zemích v polovině 19. století. - In: Práce z Archivu Akademie věd. - Řada A. - Svazek 7 (2002). - S. 139-178
- První Čech v Antarktidě před 75 lety. - In: Akademický bulletin. - Č. 1 (2004). - S. 18-19. - 4 obr.. - Rés. angl. na s. 28.
- Jaroslav Werstadt, historik a archivář zapomenutý? - In: Ad vitam et honorem : Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. - Brno : Matice moravská, 2003. - S. 177-188. - Rés. něm.
- Internetové stránky jako nová forma vlastivědné práce : na příkladu Kamenice u Jihlavy. - In: Vlastivědný věstník moravský. - 57 (2005). - Č. 1. - S. 77-80. - 1 obr.
- Josef Zubatý (20. 4. 1855 – 21. 3. 1931). - In: Akademický bulletin. - Č. 4 (2005). - S. 22. - 1 fot.. - Rés. angl. na s. 36.
- Václav Novotný (1869-1932) – žák, kolega a učitel. - In: Jaroslav Goll a jeho žáci. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2005. - S. 395-417. - 1 fot. - (Historia culturae VI ; Studia 5).
- Rodinný archiv Metternichů, Plasy, RAM, 1209-1935 / sest. J. Hoffmannová, J. Kahuda. - In: Státní ústřední archiv v Praze : Průvodce po archivních fondech a sbírkách. - Díl 1. - Svazek 3. - Praha : Odbor archivní správy MV, 2005. - Popis č. 183. - S. 270-277.

- Václav Novotný (* 1869 - + 1932) : Úvod k inventáři osobního fondu. - In: Archivní přehled. - Praha, 2004. - S. 77-90. - (Práce z Archivu Akademie věd ; D 1). - rés. angl.
- Jaroslav Werstadt (* 1888 - + 1970) : Úvod k inventáři osobního fondu. - In: Archivní přehled. - Praha, 2004. - S. 129-145. - (Práce z Archivu Akademie věd ; D 1). - rés. angl.
- Josef Zubatý (* 1855 - + 1931) : Úvod k inventáři osobního fondu. - In: Archivní přehled. - Praha, 2004. - S. 146-158. - (Práce z Archivu Akademie věd ; D 1) - rés. angl.
- Anna Císařová-Kolářová : Biografický slovník českých zemí. - Historický ústav AV ČR. - v tisku
- Antonín Randa, prezident České akademie. In: Memorabilia iuridica. - Sv. 5. - v tisku
- Prezidenti České akademie věd a umění. - Masarykův ústav – Archiv AV ČR.
- Přátelství historiků Václava Novotného a Bohumila Navrátila. - In: Brno v minulosti a dnes. - 20. - Supplementum. - v tisku.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek