KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KADERKA, Petr, Mgr.,Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 041
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kaderka@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=kaderka

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- sociolingvistika
- analýza diskurzu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky - člen
- Slovo a slovesnost - vedoucí redaktor
- Sociolinguistica - korespondent mezinárodní ročenky pro evropskou sociolingvistiku
- spolueditor knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction/Prager Arbeiten zur Sprache, Geselllschaft und Interaktion
Publikační činnost / Publications Články

-Kaderka, P. – Havlík, M. (2010): Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 537–567.
-Kaderka, P. (2010): Slovo a obraz, racionalita a emocionalita. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 83–89.
-Kaderka, P. (2010): Úvodem. Slovo a slovesnost, 71, s. 3–4.
-Kaderka, P. (2008): Argumentování slovem a obrazem: racionalita argumentace a vizuální sémióza. In: A. Jaklová (ed.), Člověk – jazyk – text: Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–20. září 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 177–182.
-Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.
-Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: A prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, s. 607–612. [Abstract.]
-Kaderka, P. (2007): Uplatňuje se v mluvené češtině plurálová shoda neuter? Pozorování na základě dat z korpusu DIALOG a ČNK. In: F. Štícha – J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, s. 131–142.
-Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3/4), s. 18–51. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.]
-Kaderka, P. (2006): Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných skupinových diskusích. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 379–402. [Článek je ke stažení zde.]
-Karhanová, K. – Kaderka, P. (2005): „Byl jednou jeden strom...“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, s. 273–298. [Sborník je ke stažení zde.]
-Kaderka, P. (2005): Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. In: M. Bayer – M. Betsch – R. Zimny (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 8. München: Verlag Otto Sagner, s. 88–97.
-Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P. (2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost, 65, s. 243–269.
-Kaderka, P. (2004): Na Rumuna nevypadal aneb etnické kategorizování v kriminálním zpravodajství. In: P. Pořízka – V. P. Polách (eds.), Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání: sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 239–243.
-Kaderka, P. – Karhanová, K. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2002. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 425–436.
-Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Jazyk, styl a etnicita v masových médiích. In: Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku / Hard to Make Out Foreigners: How Foreigners Are (Not) Written about in the Czech Press. Praha: Multikulturní centrum Praha, s. 11–13.
-Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2001. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 417–423.
-Kaderka, P. (2003): Etnické kategorizování v médiích. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 437–439 (přetištěno z časopisu Vesmír, 81, 2002, s. 247–248).
-Kaderka, P. (2002): Vymýtit/vymítat – falešná vidová dvojice? Naše řeč, 85, s. 108–111.
-Kaderka, P. (2002): Etnické kategorizování v médiích. Vesmír, 81, s. 247–248.
-Kaderka, P. (2001): Text, kontext, diskurz. Jazykovědné aktuality, 38, s. 5–12.

Recenze, zprávy, bibliografie

-Kaderka, P. (2010): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2008: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 24. Berlin – New York: De Gruyter, s. 267–272.
-Kaderka, P. (2010): Eric Livingston: Ethnographies of Reason. Aldershot, Burlington, VT, Ashgate 2008, xii + 270 s. (Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis) [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 649–652.
-Kaderka, P. (2009): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2007: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 196–204.
-Kaderka, P. (2009): Konference k devadesátinám Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 70, s. 237–240.
-Kaderka, P. (2008): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2006: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier (eds.), Sociolinguistica, 22. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 220–229.
-Kaderka, P. (2008): Book review: HEIKO HAUSENDORF and ALFONS BORA (eds), Analysing Citizenship Talk: Social Positioning in Political and Legal Decision-Making Processes. Amsterdam/Philadelphia, PA: John Benjamins, 2006. vii + 368 pp. Discourse Studies, 10, s. 695–697.
-Kaderka, P. (2007): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2005: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde (eds.), Sociolinguistica, 21. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 206–212.
-Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2007): Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change [recenze]. Slovo a slovesnost, 68, s. 190–196.
-Kaderka, P. (2007): Etnometodologický workshop (Univerzita Karlova, Praha, 24.–26. 6. 2006). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43, s. 485–488.
-Kaderka, P. (2006): András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 448–451.
-Kaderka, P. (2005): Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, s. 175–178.
-Kaderka, P. (2004): Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference. Slovo a slovesnost, 65, s. 236–239.
-Kaderka, P. (2003): Text a kontext (Vídeň 14.–15. 11. 2002). Slovo a slovesnost, 64, s. 157–160.
-Kaderka, P. (2003): Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [recenze]. Slovo a slovesnost, 64, s. 57–61.
-Kaderka, P. (2002): Zdroj kvalitativních dat v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Biograf, 29, s. 103–105.
-Kaderka, P. (2002): Jak chránit ohrožené jazyky. Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti zachování a revitalizace) [recenze]. Vesmír, 81, 705–706. -Kaderka, P. (2002): Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti (Opava, 6.–7. listopadu 2001). Časopis pro moderní filologii, 84, s. 119–123.

Popularizační texty

Králík, Jan, a kolektiv (2009): Každý den s češtinou: Zajímavosti a zvláštnosti: 121 kapitol o češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (Kapitoly Čeština slangová, s. 48–49, Přechodníky stále živé, s. 99–102, Volba osobních jmen, s. 200–201, Píšeme soukromé dopisy, s. 243–244.)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek