KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MAREK, Pavel, prof. PhDr. PaedDr. Dr.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Olomoucká 268, 796 07 Prostějov 7
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marekpa@tiscali.cz ; marekpa@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Slovinsko
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovakistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - člen
- vědecká rada Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně - člen
- vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové - člen
- Historický klub - člen
Publikační činnost / Publications MONOGRAFIE:

- Národní dům v Prostějově. Prostějov 1977. 42 s. (s V. Šlapetou). 2. vyd. 1980. 48 s. (s V. Šlapetou a D. Janouškem). 3. vyd. 1987. 78 s. (s týmiž a S. Kašpárkovou).
- Jiří Wolker a Prostějov. Příspěvek k prostějovské wolkrovské tradici. Prostějov 1979. 36 s.
Bibliografie prostějovských kulturních časopisů, 1, 2. Prostějov 1979. 98 a 120 s.
-Nová radnice v Prostějově. Prostějov 1981. 48 s. (s B. Adamíkem, J. Portem a D. Janouškem). 2. vyd. 1983. 3. vyd. 1989.
- Prostějov. Praha, Pressfoto 1989. 176 s. (s L. Grůzovou a M. Peterkou).
- Jiří Wolker ve vzpomínkách současníků. Praha, Melantrich 1990. 248 s.
- Bibliografie okresu Prostějov. Brno, SVK 1990. 357 s.
- Prostějov v proměnách staletí. Prostějov 1994. 161 s. (s L. Grůzovou).
- Prof. ThDr. Theodor Kohn. Kroměříž 1994. 102 s.
- Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918-1938. Olomouc, UP 1995. 163 s.
- Politicko-organizační aktivity českých středních vrstev v letech 1918-1938. Olomouc, UP 1996. 219 s.
- Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí. Třebíč, Arca JiMfa 1998. 471 s. (s L. Soldánem)
- Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Rosice u Brna, Gloria 1999. 197 s.
- Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc, UP 2000. 403 s. (Hlavní autor, s kolektivem 30 autorů)
- Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu. Nástin života a díla Emila Dlouhého-Pokorného. Rosice, Gloria 2000. 315 s. (Hlavní autor, s V. Červeným a J. Lachem)
- České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924. Olomouc-Rosice 2000. 333 s.
- Ivan Sekanina (1900-1940). Stručný nástin života a díla právníka, politika a kulturního pracovníka-bojovníka proti fašismu. Nové Město na Moravě, Horácké muzeum 2000. 51 s.
- Mons. František Světlík (1875-1949). Nástin života a díla katolického politika a novináře. Olomouc-Rosice, Gloria 2001. 131 s. (s M. Traplem).
- Prostějov. Dějiny města, 1, 2. Prostějov, MÚ 1999, 2000. (Společně s M.Traplem, J. Bartošem, V. Kolářem, J. Malivou, D. Skoupou, P. Zatloukalem, M. Peterkou a M. Válkou aj.).
- Český katolicismus 1890-1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc 2003. 649 s.
- Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Brno, L. Marek 2004. 424 s.
- Církevní krize na počátku první Československé republiky (1917-1924). Brno, L. Marek 2005. 340 s.
- Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Olomouc, Moneta-FM 2005. 638 s.


ČASOPISECKÉ A SBORNÍKOVÉ PŘÍSPĚVKY

- Ohlas čínské revoluce 1925-1927 v moravském tisku. In: Sborník studentské vědecké konference-práce společenských věd. Olomouc 1971, s. 63-79.
- Ke stykům Josefa Vaci s Petrem Bezručem. Listy Památníku Petra Bezruče v Opavě, 4. řada, 1974, č. 5, s. 9-11.
- Josef Vaca. In: Středisko, 63, 1974, s. 118-122.
- Národopisná činnost Josefa Vaci. Národopisné aktuality, 12, 1975, č. 4, s. 169-178.
- Historie edice Wolkrova Svatého Kopečku. In: Jubilejní 20. Wolkrův Prostějov 1977. Prostějov 1977, s. 9-16.
- Z počátků Wolkrova Prostějova. In: 21. Wolkrův Prostějov 1978. Prostějov 1978, s. 5-12.
- Dopisy do kraje pod Jedovou. In: Frygickou čapku mám, Brno 1978, s. 342-351.
- Petr Bezruč a Prostějov. Tamtéž, s. 352-360.
- K olomouckému působení Josefa Vaci. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1978, č. 194, s. 29-32.
- Příspěvek k historii 7. ročníku Wolkrova Prostějova. In: 22. Wolkrův Prostějov. Prostějov 1979, s. 5-11.
- Josef Vaca - stručný nástin života a díla učitele, národopisného a vlastivědného pracovníka. In: Sborník k dějinám školství na Moravě, 4. Přerov 1979, s. 106-135.
- Jiří Wolker - redaktor. In: 22. Wolkrův Prostějov. Prostějov 1979, s. 12-15.
- Ještě Nezval o Wolkrovi. Česká literatura, 27, 1979, č. 2, s. 166-167.
- Olomoucký podíl na založení Wolkrova Prostějova. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1979, č. 202, s. 1-3.
- K literární činnosti Zdeny Wolkrové. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1980, č. 206, s. 1-4.
- Ke spolupráci Jiřího Wolkra se Sborníkem českého studentstva na Moravě a ve Slezsku v letech 1917-1918. Vlastivědný věstník moravský, 32, 1980, č. 3, s. 321- 328.
- Některá vydání Wolkrova Svatého Kopečku. In: Marginálie 1980, Praha 1980, s. 61-75.
K historii dělnického hnutí na střední Moravě v letech 1898-1914. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1980, č. 208, s. 1-5.
- Ke sporu o prostějovskou německou reálku. Časopis Matice moravské, 99, 1980, č. 3-4, s. 250-260.
- K otázce zestátnění české reálky v Olomouci. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1981, č. 210, s. 9-13.
- K prostějovskému působení Josefa Krapky. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1981, č. 212, s. 9-14.
- K ekonomickému profilu Prostějova v letech 1890-1915. Časopis Matice moravské, 100, 1981, č. 3-4, s. 246-254.
- K projektu moravské transverzální dráhy. Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 1-2, s. 28-44.
- Jan Kotěra a Prostějov. Věda a život, 27, 1982, č. 11, s. 807-809.
- Z historie Sdružení výtvarných umělců Reysek. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 2, 1982, č. 2, s. 28-31.
- Přátelství Jiřího Wolkra a Ivana Sekaniny. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 3, 1983, č. 2, s. 3-10.
- K založení živnostenské strany na Moravě. Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 1-2, s. 55-70.
- Příspěvek k dějinám prostějovského školství na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 3, 1983, č. 1, s. 14-23.
- Příspěvek k historii živnostenské strany na Moravě v letech 1909-1911. Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 226-244.
- Počátky odborového hnutí textiláků na střední Moravě. In: Z dějin textilu, 1983, sv. 5, s. 81-88.
- K zápasu o správu Prostějova v letech 1890-1892. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 4, 1984, č. 1, s. 10-21.
- Bezruč píše Prokopu H. Tomanovi. In: Středisko, 67, 1984, č. 8, s. 48-54.
- Volební zápasy živnostenské politické strany na Moravě v letech 1911-1913. Časopis Matice moravské, 102, 1984, č. 3-4, s. 291-311.
- K dělnickému hnutí na střední Moravě v roce 1913. Vlastivědný věstník moravský, 36, 1984, č. 3, s. 317-319.
- Příspěvek k problematice politické struktury Moravy před 1. světovou válkou. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 4, 1984, č. 2, s. 1-9.
- In memoriam JUDr. Bohuslava Krause. In: Středisko, 67, 1984, č. 8, s. 97-98.
- Prostějov na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 5, 1985, č. 2, s. 16-24.
- Lidová umělkyně Anna Kašparová. Národopisné aktuality, 22, 1985, č. 3, s. 175-180.
- Štanderové na Moravě. Program Státního divadla v Brně, 57, 1985/1986, č. 8, s. 296-299.
- Vznik a počátky Wolkrova Prostějova. Vlastivědný věstník moravský, 37, 1985, č. 1, s. 29-36.
- Prostějov v ideovém vývoji Jiřího Wolkra. Česká literatura, 33, 1985, č. 3, s. 258-262.
- Krásné tisky Wolkrova Prostějova. In: Marginálie 1985, Praha 1985, s. 183-195.
- K problematice bezručovských materiálů v novinách a časopisech z let 1959-1981. In: Čtvrtstoletí bezručovského bádání. Opava 1985, s. 87-91.
- K politické aktivitě oděvního dělnictva na střední Moravě v 90. letech minulého století. In: Z dějin textilu, 1985, supl. 4., s. 236-243.
- O životě a práci Prokopa Hugo Tomana. In: Muzeum a současnost, 1985, č. 8, s. 105-112.
- K počátkům diferenciace českého politického života v Prostějově. Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1-2, s. 17-48.
- Bedřich Václavek a Ivan Sekanina. In: Václavkova Olomouc 1983. Olomouc 1986, s. 105-116.
- K vývoji české střední školy v Prostějově na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 6, 1986, č. 1, s. 1-8.
- Neznámý dopis Jiřího Wolkra. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 6, 1986, č. 1, s. 35-36.
- Počátky divadla v Prostějově a okolí v 60. a 70. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 6, 1986, č. 2, s. 12-26.
- Příspěvek k historii Štanderovy divadelní společnosti. In: Sborník z konference mladých muzejních pracovníků v Brně 1986. Brno 1986, s. 26-36.
- Boj sociální demokracie za organizaci a všeobecné hlasovací právo na střední Moravě v 90. letech minulého století. In: Středisko, 10, 1986, s. 61-69.
- 40 let bojů o české střední školy v Prostějově. In: Protokol z kolokvia Jakub Škoda. Přerov 1987, s. 71-76.
- Z korespondence Jiřího Wolkra a Bohumila Svozila. Zpravodaj Muzea Prostějovska, 7, 1987, č. 1, s. 33-35.
- České divadlo v Prostějově a okolí v 80. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska, 7, 1987, č. 1, s. 1-20.
- Příspěvek k bibliografii Petra Bezruče. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 7, 1987, č. 2, s. 1-13.
- České cestující divadelní společnosti na Moravě v 60. letech 19. století. Program Státního divadla v Brně, 60, 1988/1989, č. 2, s. 226 - 228; č. 3, s. 250-252.
- Příspěvek k počátkům českého divadla na Vsetínsku v 60. a 70. letech minulého století. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, 4, 1988, s. 51-58.
- K pobytu Štanderovy společnosti na Moravě v 60. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 8, 1988, č. 1, s. 1-11.
- České kočovné divadelní společnosti na Slovácku v 60. a 70. letech 19. století. Slovácko, 30, 1988, s. 67-76.
- Příspěvek k dějinám prostějovské kultury na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 8, 1988, č. 2, s. 1-19.
- Z korespondence Ivana Sekaniny Jiřímu Wolkrovi. In: Kapitoly z dějin české literární historiografie. Václavkova Olomouc 1987. Olomouc 1989, s. 207-214.
- Osobnost Jiřího Wolkra v literárním díle Zdeňka Kalisty. Tamtéž, s. 215-227.
- K otázce politizace živnostenského hnutí a vzniku prostějovského živnostenského centra. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 9, 1989, č.1, s. 1-20.
- České kočovné divadelní společnosti na Vyškovsku v 60. a 70. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Vyškovska, 1989, s. 20-30.
- PhDr. Jan Kühndel, zakladatelská osobnost prostějovského muzejnictví. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 9, 1989, č. 2, s. 1-21.
- K volebním bojům Českého politického spolku v Prostějově v letech 1895-1897. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 10, 1990, č. 1, s. 1-17.
- České cestující divadelní společnosti na Kroměřížsku v 60. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1990, č. 1. s. 22-27.
- Česká divadelní kultura v Prostějově v 90. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 10, 1990, č. 2, s. 1-22.
- T. G. Masaryk a "Judova aféra". In: Československé školství, učitelstvo a T. G. Masaryk. Přerov 1990, s. 126-130.
- K stavebnímu vývoji Prostějova po roce 1870. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 11, 1991, č. 1, s. 1-25.
- K dějinám Prostějova v letech 1848-1870. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 11, 1991, č. 2, s. 1-21.
- K počátkům českého profesionálního divadla na Blanensku v 60.-80. letech 19. století, 1, 2. Sborník Okresního muzea v Blansku, 1991, s. 32 - 39; 1992, s. 17-23.
- K moravským smiřovačkám z let 1898-1905. Časopis Matice moravské, 111, 1992, č. 1, s. 75-92.
- K zápasu o správu Prostějova před sto lety. Vlastivědný věstník moravský, 44, 1992, č. 4, s. 499-501.
- Václav Choděra v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1992, č. 2, s. 6-15.
- K prostějovským hladovým bouřím v roce 1917. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1992, č. 268, s. 56-58.
- K dějinám Prostějova v letech 1870-1890. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 12, 1992, č. 1, s. 1-24.
- Pod zelenou a fialovou vlajkou. (Fialová internacionála). Mezinárodní politika, 17, 1993, č. 8, s. 27-28.
- Prostějov v moravské politice na přelomu 19. a 20. století. In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s. 14-19.
- K historii Katolické moderny. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1993, č. 270. s. 35-42.
- Kočovné divadelní společnosti na Kroměřížsku v 70. letech 19. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1993, č. 1, s. 17-23.
- K politickému profilu senátora Pastyříka. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1994, č. 1, s. 29-34.
- K základním rysům prostějovského divadla v 19. a 20. století. In: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Prostějov 1994, s. 184-190.
- K hostování Choděrovy divadelní společnosti v Brně v roce 1884. Forum brunense, 1994, s. 129-138.
- K problematice vydání Slezských písní v roce 1909. (O spolupráci Vojtěcha Preissiga s Petrem Bezručem). Časopis Slezského zemského muzea, série B, 43, 1994, č. 2, s. 174-179.
- K Judově aféře z roku 1906. Časopis Matice moravské, 113, 1994, č. 2, s. 293-311.
- Slovensko v životě a díle prof. Josefa Glivického. In: Česko-slovenské vztahy v oblasti školství. Přerov 1994, s. 179-191.
- K historii moravské Zemské živnostenské rady. Vlastivědný věstník moravský, 47, 1995, č. 4, s. 54-56.
- Československé zahraniční obchodní komory. Mezinárodní politika, 19, 1995, č. 10, s. 35-37.
- Ještě k počátkům živnostenského hnutí na Kroměřížsku. In: Státní okresní archiv Kroměříž. Archivní ročenka 1995, s. 20-25.
- Počátky živnostenského politického hnutí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1995, č. 272, s. 44-50.
- K aktivizaci živnostenské strany v letech 1917-1919. Časopis Matice moravské, 115, 1996, č. 1, s. 59-72.
- Počátky politizace českého živnostenského hnutí. In: Výběr, 33, 1996, č. 4, s. 278-285.
- Počátky politizace českého živnostenského hnutí. In: Pocta Josefu Polišenskému. Olomouc, UP 1996, s. 113-118.
- K počátkům živnostenského hnutí na Kroměřížsku. In: Archivní ročenka StOA v Kroměříži 1996. Holešov 1996, s. 61-68.
- Mládí Edvarda Valenty. In: Edvard Valenta. Sborník příspěvků z konference. Prostějov 1996, s. 13-19.
- K činnosti prostějovského OV KSČ v počátečním období normalizace. In: Počátky "normalizace" na severní a střední Moravě. Praha, ÚSD AV ČR 1996, s. 57-82.
- Politicko-organizační vývoj českého živnostenského hnutí. In: Moderní dějiny. Praha 1996, sv. 4, s. 115-130.
- K politickému profilu J. V. Najmana. In: Východočeské listy historické, 1997, č. 11-12, s. 35-43.
- K problematice včleňování českých středních vrstev do politického systému ČSR v letech 1918-1938. In: Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému první republiky. Hodonín 1997, s. 58-73.
- Místo Holešova v počátcích českého živnostenského hnutí. StOA Kroměříž. Archivní ročenka 1997, s. 75-83.
- Příspěvek k osudům divadelní rodiny Štanderů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1997, č. 274, s. 18-34.
- K formování Katolické moderny v letech 1892-1895. Střední Morava, 1997, č. 5, s. 21-28.
- Přehled historiografie Prostějova. Střední Morava, 4, 1998, č. 6, s. 118-121.
- Čeští živnostníci a meziválečná Evropa. Mezinárodní politika, 22, 1998, č. 5, s. 38-40.
- K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku. Vlastivědný věstník moravský, 50, 1998, č. 2, s. 147-153.
- K vnitřním poměrům v českém živnostenském hnutí v letech 1918-1938. Soudobé dějiny, 5, 1998, č. 1, s. 66-75.
- Mezinárodní kontakty ČŽOSS ve 20. a 30. letech. In: Moderní dějiny, 1998, č. 6, s. 123-142.
- Dokumenty k polemice o významu arcibiskupa Theodora Kohna z let 1915-1917. In: Archivní ročenka 1998. Státní okresní archiv Kroměříž. Kroměříž 1998, s. 51-60.
- Příspěvek k historii Katolické moderny v letech 1898-1899. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1998, č. 276, s. 45-51.
- Z dějin mánesovského památníku v Čechách pod Kosířem. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 1998, č. 276, s. 65-68.
- Z korespondence Karla Dostála-Lutinova a Jindřicha Šimona Baara. Dopisy z let 1900-1917. Zpravodaj Muzea Prostějovska, 1998, č. 1-2, s. 1-18.
- K dějinám křesťansko-sociální strany lidové v letech 1899-1906. Český časopis historický, 97, 1999, č. 1, s. 37-52.
- Stranický tisk a periodika pod vlivem ČŽOSS v letech 1919-1938. Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území. Rosice-Olomouc, UP 1999, s. 89-109.
- Machar versus Dostál. Časopis Matice moravské, 118, 1999, č. 2, s. 375-388. (Varianta: Machar contra Dostál, in: 100 let gymnázia J. Wolkra v Prostějově, Prostějov 1999, s. 89-93.)
- Katolický modernismus a T. G. Masaryk. In: Evropanství a T. G. Masaryk. Hodonín 1999, s. 80-102.
- Prostějovské spolky a jejich podíl na knižní kultuře. In: 100 let veřejné knihovny v Prostějově. Prostějov 1999, s. 20-26.
- "Tak trochu blouznivý idealista". Příspěvek k 70. výročí úmrtí Václava Choděry, průkopníka českého jazyka v divadelní kultuře. Vlastivědný věstník moravský, 51, 1999, č. 2, s. 135-142.
- Několik dokumentů k životu a dílu prof. Aloise Spisara. In: StOA Kroměříž. Archivní ročenka 1999. Kroměříž 1999, s. 41-57.
- K politické organizaci českých středních vrstev. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, 1. Uspoř. J. Valenta, E. Voráček, J. Harna. Praha, HÚ AV ČR 1999, s. 258-263.
- Emil Dlouhý-Pokorný v křesťansko-sociální straně. In: Osobnost v politické straně. Olomouc 2000, s. 52-74.
- Vznik a počátky Katolické moderny. In: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život 1896-1907. (Ed. R. Musil a A. Filip). Praha, Argo 2000, s. 64-84.
- Katolický modernista František Světlík (1875-1949). In: StOA Kroměříž. Archivní ročenka 2000, s. 11-26.
- Česká Katolická moderna a Karel Dostál-Lutinov. In: Česká Katolická moderna. Olomouc-Prostějov 2000, s. 9-21.
- Historiografie Prostějova. In: Prostějov. Dějiny města, 1. Prostějov 2000, MÚ 2000, s. 8-16.
- Tisk českého katolického tábora před 1. světovou válkou. In: Tisk a politické strany, Olomouc 2001, s. 53-88.
- K Masarykově účasti na Švihově aféře z roku 1914. In: T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 15. 11. 2000. Hodonín, Masarykovo muzeum 2001, s. 63-74.
- K problematice církevního rozkolu v Československu v roce 1920. Český časopis historický, 99, 2001, č. 1, s. 85-120.
- K problematice založení Katolicko-národní strany v Čechách. In: Acta Universitatis Palacikianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 30-2001, Sborník prací historických XVIII, Olomouc 2001, s. 107-121.
- K reflexi německého katolického modernismu v českém prostředí. In: Pocta Janu Janákovi. Brno 2002, s. 455-469.
- Kroměřížské živnostenské sjezdy v roce 1948. In: StOA Kroměříž. Archivní ročenka 2002. Kroměříž 2002, s. 71-87.
- T. G. Masaryk a Wahrmundova aféra. In: T. G. Masaryk a sociální otázka. Hodonín 2002, s. 145-157.
- K periodizaci vývoje živnostenského hnutí v letech 1945-1960. Moderní dějiny, 2002, č. 10, s. 191-210.
- Staré městské střední vrstvy v letech 1945-1948. Příspěvek k vývoji živnostnictva, řemeslnictva a obchodnictva v systému omezené politické a hospodářské demokracie. In: Studie k sociálním dějinám, 10/2. Edd. J. Machačová a J. Matějček. Opava 2002, s. 76-90.
- Náboženství v období politické diferenciace české společnosti v druhé polovině 19. století. In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Edd. Zdeněk Hojda a Roman Prahl. Praha, KLP 2003, s. 192-202
- Emancipation of Czech Political Catholicism, 1890-1914. East European Quarterly, 37, 2003, No. 1, s. 1-17.
- The Program of the Czech Catholicś Modernist Movement: A Defense of the Church or a Path to Heresy? Cosmas. Czechoslovak and Central European Journal (USA), 16, 2003, number 2, s. 59-69.
- The Party of the catholic people in Bohemia 1906-1910: A contribution to the History of Czech Political Catholicism. In: Acta UP, FP, Politologica 1, Olomouc 2003, s. 73-82.
- K recepci evropského katolického modernismu v českém prostředí. In: Acta Universitatis Palacianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 31-2002. Sborník prací historických, 19. Olomouc 2003, s. 243-254.
- Der tschechische politische Katholizismus in den Jahren 1890-1914. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 111, 2003, Heft 3-4, s. 445-469.
- Počátky likvidace živnostnictva v letech 1948-1950. In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ed. Jiří PERNES. Praha, ÚSD AV ČR 2003, s. 124-152.
- Die tschechischen katholischen politischen Parteien in Böhmen (1890-1914). In: Acta UP, FP, Politologica 2, Olomouc, UP 2003, s. 59-87.
- Zápas o model živnostenské samosprávy v letech 1945-1948. In: Moderní dějiny, 11. Praha 2003, s. 251-274.
- A Discussion on Celibacy in the History of the Catholic Modernist Movement (1900-1908). In: Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002. Edd.: Zdeněk KUČERA – Jiří KOŘALKA – Jan B. LÁŠEK. Brno, L. Marek 2003, s. 109-118. Pontes Pragenses, 30.
- Životní jubileum vědce a pedagoga. (K sedmdesátinám doc. PhDr. Miloše Kouřila). In: Acta UP, FP, Politologica 1, Olomouc 2003, s. 209-211.
- K Dositejově československé misi v letech 1920-1925/6. In: O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Ed. Radka SLABÁKOVÁ. Olomouc, UP 2004, s. 181-205.
- Jan Šrámek a jeho vztah k ideám politického stranictví v letech před první světovou válkou. In: Jan Šrámek. Kněz-státník-politik. Ed. Pavel MAREK. Olomouc, KPES FF UP 2004, s. 75-88.
- Josef Dobrovský a problematika celibátu v historii Katolické moderny. In: AUPO, FP, Moravica 1. Studia Moravica, 1. Edd. Jiří FIALA, Jana KOLÁŘOVÁ a Jana VRAJOVÁ. Olomouc, UP 2004, s. 345-352.
- K některým aspektům církevní krize na počátku první Československé republiky. In: Acta UPO, Politologica 3. Olomouc 2004, s. 161-179.
- Český politický katolicismus na říšské radě ve Vídni v letech 1907-1914. In: Acta UP, FP, Historica 32-2003. Olomouc 2004, s. 9-18.
- Kočovný herec. Příklad rodiny Štanderů. In: Člověk na Moravě 19. století. Edd. Lukáš FASSORA, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ. Brno, CDK 2004, s. 417-430.
- Katolická moderna a směry dalšího výzkumu. Teologie a společnost, 3, 2005, č. 1, s. 5-6.
- Český politický katolicismus a katolické strany. In: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol.: Politické strany, 1. Brno, Doplněk 2005, s. 255-311.
- K počátkům pravoslavné církve v českých zemích. In: Andros Probabilis. Olomouc, UP - Brno, MM 2005, s. 285-298.
- Politické strany českého živnostnictva. In: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol.: Politické strany, 1. Brno, Doplněk 2005, s. 443-465.
- Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská. In: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol.: Politické strany, 1. Brno, Doplněk 2005, s. 793-819.
- K otázce teologického a organizačního vyústění českého katolického modernismu (1907-1924). In: AUPO, FP, Moravica 3. Studia Moravica, 3. Ed. Erik GILK. Olomouc, UP 2005, s. 87-96.
- K typologii osobnosti v politice a politické straně. In: Acta UPO, Politologica 4. Ed. Pavel MAREK. Olomouc 2005, s. 123-134.
- František Kordač, Archbishop of Prague: A Man Between Ultramontanism and Roman-Catholic Reformism. Cosmas. Czechoslovak and Central European Journal (USA), volume 19, fall 2005, number 1, p. 9-26.
- Živnostníci a obchodníci na prahu svobody. In: Československo na rozcestí dvou epoch nesvobody. Ed. Jiří KOCIAN, Zdeňka KOKOŠKOVÁ, Stanislav KOKOŠKA. Praha, ÚSD AV ČR a NA 2005, s. 319-331.
- Životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Časopis Matice moravské, 123, 2004, č. 2, s. 603-606. (Též: In: Acta UPO, Politologica 4. Ed. Pavel MAREK. Olomouc 2005, s. 261-272.)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek