KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GAZDA, Jiří, doc. PhDr., CSc.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 677
+420 / 549 493 677
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address gazda@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://is.muni.cz/osoba/gazda

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Jazykověda
- Jazykověda – komparativní lingvistika
- Jazykověda – ruština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen Jazykovědného sdružení AV ČR
- člen České asociace rusistů
- člen České asociace slavistů
- člen Středoevropského centra slovanských studií, o.s.
- od 1991 - výkonný redaktor časopisu Opera Slavica (Slavistické rozhledy)
- od 2008 - člen redakčního kruhu časopisu Nová rusistika (Mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky)
- od 2008 - člen redakčního kolegia časopisu Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti. Kompletní přehled viz
https://is.muni.cz/osoba/gazda#publikace


- Vnější a vnitřní faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny). - In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika) /I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková. - Brno: Galium, 2015. s. 235-242, 8 s. ISBN 978-80-905336-5-3
- Issledovanije jazyka SMI - odno iz važnejšich napravlenij v sovremennoj rusistike. Russkij jazyk kak inoslavjanskij: sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kultury v inojazyčnom okruženii. - Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, č. 2, s. 103-115. ISSN 1821-3146
- Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. - In: Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010. s. 105-122, 18 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2
- Tendencija internacionalizacii v zapadnoslavjanskich jazykach v rabotach srednejevropejskich lingvistov. In Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, s. 43-60.
- K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica, Brno : Ústav slavistiky FF MU, XIV., 4, s. 17-27.
- Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In Internacionalizace v nové slovní zásobě. Praha : Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003, s. 64-73.
- Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. 1. vyd. Brno : MU v Brně, 2002, 121 s.
- Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno : Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002, s. 37-44.
- Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno : Nakladatelství Linie, 2002, s. 71-79 (Series Scientiarum Humanitatis).
- Lingvisticko-metodologické aspekty srovnávací typologie textů se zřetelem k areálu střední a východní Evropy. In Areál - sociální vědy - filologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 26-38.
- Internacionalizacija kak integrirujuščij element jazykov srednejevropejskogo prostranstva. In Crossroads of Cultures: Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002, s. 131-142 (Litteraria Humanitas XI).
- Internacionalizacionnyje slovoobrazovateľnyje tendencii v sovremennom russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita, s. 127-137.
- Nekotoryje metodologičeskije problemy sopostaviteľnogo izučenija sinchronnoj dinamiki sovremennogo russkogo i češskogo jazykov. Russkij jazyk v centre Jevropy, Banská Bystrica : Asociácia rusistov Slovenska, 2, s. 27-33.
- The Journalistic Text as Both an Indicator and Mechanism of the Process of Transformation in Central and Eastern Europe. In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? Würzburg : Ergon Verlag, 2000. s. 29-36. Transformationen. Gesellschaften im Wandel.
- Internacionalizacionnyje tendencii v razvitii sovremennych zapadnoslavjanskich jazykov. Opera Slavica, Brno 2000 : Ústav slavistiky FF MU, X, s. 29-37.
- Praktická transkripce grafému y v českých propriích v ruském textu. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 1999. s. 97-101.
- Lingvistické aspekty integrované typologie textů. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 1999, s. 42-72.
- Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 1999, s. 133-139.
- Pospíšil, Ivo - Gazda, Jiří - Holzer, Jan. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno : Vydavatelství MU, 1999, 182 s.
- K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno 1998 : Masarykova univerzita, s. 161-168.
- Leksika sovremennoj russkoj publicistiki i obščije tendencii razvitija jazyka. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno 1997 : Filosofická fakulta brněnské university, 46, s. 157-164.
- Problemy peredači inojazyčnych nazvanij v russkom delovom tekste. In Rossica Ostraviensia. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997, s. 65-68.
- Myronova, Galyna - Gazda, Jiří. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996, 89 s.
- Mironova, Galina Michajlovna - Gazda, Jiří. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995, 89 s.
- K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43, Brno 1995 : Masarykova univerzita, s. 127-134.
- Gazda, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno 1994 : Filosofická fakulta brněnské university, 49, s. 107-113.
- Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno : Filosofická fakulta brněnské university, 41, s. 109-115.
- K systémovým aspektům některých internacionalizačních procesů v slovní zásobě současné ruštiny. Opera Slavica, Hradec Králové 1993 : Gaudeamus, 3, 2, s. 37-42.
- Pojmenování s kořennými prepozitivními elementy cizího původu v současné ruštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 39, Brno 1991 : Masarykova univerzita, od s. 57-62.
- Aktualizacija leksiki v processe obučenija studentov-rusistov. Russistik, Berlin 1991 : Dieter Lenz Verlag, 3, 2, s. 60-68.
- Integrace cizojazyčných prvků v slovní zásobě současné ruštiny a češtiny : na materiálu substantivních neologismů. 1990, 181 s.
- Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 37-38, Brno 1990 : Univerzita J. E. Purkyně, s. 53-60.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek