KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PŘÍHODA, Marek, PhDr., Ph.D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 267
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 605 111 935
E-mail / E-mail address marek.prihoda@ff.cuni.cz; marek.prihoda@iol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uves.ff.cuni.cz/node/190

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Politologie, mezinárodní vztahy
Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Dějiny - Ukrajina
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura a historie východní a jihovýchodní Evropy staršího období
- politické myšlení východní a jihovýchodní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen ediční rady edice Russia Altera
(prezentace edice na stránkách nakladatelství Pavel Mervart:
http://www.pavelmervart.cz/katalog/)
- vedoucí redaktor odborného recenzovaného časopisu Oriens Aliter (prezentace časopisu: http://oa.ff.cuni.cz/)
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti, bibliografie též na
http://uves.ff.cuni.cz/node/190

Kapitola v kolektivní monografii:

- Mnich Filofej a Třetí Řím (vznik a proměny jedné ideje první poloviny 16. století). In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty / GKANTZIOS DRÁPELOVÁ Pavla, TÉRA Michal, PŘÍHODA Marek, NYKL Hanuš, SLÁDEK Karel. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-86818-43-6. s. 135-173.

Odborné studie a články:

- Lžidimitrij /...a ŠVANKMAJER Milan . In: Dějiny a současnost, 1996/18, 1. ISSN 0418-5129. s. 7–10.
- Slovanství Juraje Križaniće. In: Slovanství ve středoevropském prostoru: iluze, deziluze a realita / HRODEK Dominik (ed.). Pardubická konference (22.–24. dubna 2004). 1. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-272-4. s. 192–202.
- Veniamin a jeho traktát „Krátké slovo“. In: Slavia, 2004/73, 4. ISSN 0037-6736. s. 385–396.
- Ivan Gundulić a Juraj Križanić. Dvě kapitoly z ukrajinsko–chorvatských vztahů. In: České vědomí Ukrajiny: Budoucnost v tradici /MARVAN Jiří (ed.). Acta Slavica et Baltica. Volumen II. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7308-089-3. s. 52–57.
- Juraj Križanić v Rusku. Slovanské historické studie 30. Praha – Brno: Historický ústav AV ČR, 2005. ISSN 0081-007X. s. 9–58.
- Славянская политика Карела Крамаржа. In: GLANC Tomáš – MEYER Holt – ВЕЛЬМЕЗОВА Екатерина (edd.). Inventing Slavia / Изобретение Славии. 1. vyd. Prague: National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2005. ISBN 80-7050-478-1. s. 64–82.
- Ivan Peresvětov v kontextu ruského myšlení první poloviny 16. století. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy /PŘÍHODA Marek (ed). 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. ISBN 80-86818-15-2. s. 49–75.
- Titul car a idea carství v Druhém bulharském carství a Moskevském knížectví. In: BOČEK Pavel – HLADKÝ Ladislav – KREJČÍ Pavel – STEHLÍK Petr – ŠTĚPÁNEK Václav (edd.). Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Svazek 1. Sekce historie, politologie a etnologie. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.–27. dubna 2005. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. ISBN 80-86488-32-2. s. 43–54.
- Proměny kultu tverských vládců na pozadí soupeření Moskvy a Tveru. In: NYKL Hanuš (ed.). Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-34-9. s. 49–61.
- Vyprávění o pádu Novgorodu (pojmy tradice, vládce, dědičná země). In: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Sborník pro Václava Huňáčka / LENDĚLOVÁ Věra, ŘOUTIL Michal (edd.). 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-86818-30-6, 80-7308-143-1. s. 317–335.
- Russia in Croatian Slavism from the 16th to the 18th Century: Pribojević, Orbini, Vitezović, Križanić. In: Prague Perspectives (II). A New Generation of Czech East European Studies / BABKA Lukáš, ROUBAL Petr (edd.). 1. vyd. Prague: National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2007. ISBN 978-80-7050-534-2. s. 159–176.
- Теория Москва – Третий Рим в мировоззрении Юрия Крижанича (к истории поисков места и роли России во всемирной истории). In: Мир русского слова и русское слово в мире / ЗАХАРИЕВА Ирина – САВОВА Людмила (ред.). Материалы XI Конгрессa Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17–23 сентября 2007 г. Том 7 (Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы). 1. vyd. Sofia: Heron Press, 2007. ISBN 978-954-580-220-1. s. 415–420.
- Начало хорватского славизма (Винко Прибоевич, Мавро Орбини). In: Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII /MARVAN Jiří (ed.). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-271-0. s. 145–170.
- Перекресток истории или историческая необxодимость: взятие Пскова в 1510 г. и летописные повести. In: Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. – 01.09.2007. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1994-7. s. 533–538.
- Slovanští bratři a východní obr – místo Rusů a Ruska v programech a cílích chorvatského ilyrského hnutí 30.–40. let 19. století. In: Slavistika dnes: vlivy a kontexty / PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). Konference mladých slavistů II – říjen 2006. 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-68-9. s. 397–409.
- Rusko a Evropa (domácí a cizí) v díle Ivana Tichonoviče Posoškova. In: Slavistika v moderním světě / PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). Konference mladých slavistů III – říjen 2007. 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-69-6. s. 93–103.
- Bulhaři a slavismus Juraje Križaniće. In: Homo bohemicus, 2008, 1. ISSN 1312-9252. s. 67–72.
- Križanićova koncepce dějin Ruska mezi slavismem a římským univerzalismem. In: Slavia, 2008/77, 4. ISSN 0037-6736. s. 385–401.
- Европейское духовное пространство в посланиях старца Филофея. In: Русская литература в европейском контексте. II /PIOTROWSKA Joanna (red.). 1. vyd. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. ISBN 978-83-61116-05-9, ISSN 0239-3506. s. 33–41.
- Dualita starého a nového Ruska v pochvalných slovech Feofana Prokopoviče. In: Паисиеви четения. Международна славистична конференция Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Литературознание. Пловдив 27–28 ноември 2008 г. Научни трудове. том 46, кн. 1, сб. Б, 2008. Филология. 1. vyd. Пловдив: Пловдивски универсистет „Паисий Хилендарски“ – Филологически факултет, 2009. ISSN 0861-0029. s. 65–72.
- Mýtus vládce v ruských polemikách proti florentské unii. In: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity / PŘÍHODA Marek – VAŇKOVÁ Hana (edd.). 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-10-6. s. 231–241.
- Evropeismus a hledání pravdy Ivana Chvorostinina. In: Slovanský areál a Evropa / ČERMÁK Václav – PŘÍHODA Marek (edd.). 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-38-0. s. 177–188.
- Od krize carství ke krizi hodnot (kontexty Ivana Timofejeva). In: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) / KEDRON Kateřina – PŘÍHODA Marek (edd.). 1. vyd. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-83-0. s. 115–130.
- K otázce ruského západnictví 17. století (Grigorij Kotošichin). In: Slavia, 2011/80, 1. ISSN 0037-6736. s. 11–20.
- Člověk staré Rusi v letech chaosu: Avraamij Palicyn. In: Svět literatury, 2012/22, 45. ISSN 0862-8440. s. 93–101.
- Konfesijní otázka a vědomí náboženské výlučnosti v konstituování raně novověké identity (na materiálu ruských historických vyprávění o Smutě první poloviny 17. století). In: Slavia, 2013/82, 1–2. ISSN 0037-6736. s. 189–202.
- Teória Moskva – Tretí Rím. Stredoveké korene ruského mesianizmu. In: Historická revue, 2013/24, 11. ISSN 1335-6550. s. 20–26.
- Представления о новом Израиле и другом (новом) Риме в исторических сказаниях о Смуте. In: Славянский мир: духовные традиции и словесность / ПОТАНИНА Наталия Леонидовна (науч. ред.). Сборник материалов Международной научной конференции. Выпуск 5. 1. vyd. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. ISBN 978-5-89016-945-7 (Вып. 5), ISBN 978-5-89016-649-4. s. 117–124.
- Juraj Križanić: nadčasové otázky reflexe Ruska. In: Philologica LXXIII (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) / DOBRÍKOVÁ Mária – VOJTECH Miloslav (red.). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3864-6. s. 293–302.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek