KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BOČKOVÁ, Helena, PhDr.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address helboc@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Dějiny - Balkán
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Dějiny - Bulharsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - národopisná historiografie – české země, Bulharsko, Balkán
česko-bulharské vztahy
- Bulhaři v Česku
- lidová kultura – Balkán – v mediteránních souvislostech a středoevropském a karpatském srovnání (tradiční dům, Vlaši)
- etnogeneze, etnické skupiny a procesy – Balkán
- lidová kultura – české země (sídla, tradiční stavby a bydlení, výroční obyčeje, strava, zemědělství, národopisná rajonizace, folklorismus, česko-německé soužití)
- etnokartografie
- urbánní etnologie
- historická etnologie
- národopisná bibliografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - česká Národopisná společnost
- Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech
Publikační činnost / Publications - Bulharská lidová kultura v díle Konstantina Jirečka. – In: Český lid. – Roč. 66 (1979), s. 30–41.
- Výroční obyčeje v oblasti Jihlavských vrchů. – In: Muzeum a současnost. – Roč. 2 (1979), s. 107–115.
- Proměny výročních obyčejů v jihovýchodních Čechách v posledních sto letech. - In: Pelhřimovsko. – (1979), s. 31–37.
- Možnosti využití dětského kolektivu při dokumentaci hmotné lidové kultury. - In: Dítě a tradice lidové kultury / sest. V. Frolec. – Brno, 1980. – S. 153–158.
- Obchůzka bab a barborek, dva zimní obyčeje v jihovýchodních Čechách. - In: Příspěvky k vlastivědě okresu Pelhřimov. Život a kultura lidu. – Pelhřimov, 1981. – S. 65–73.
- K agrárně-etnografickému studiu současné vesnice v Jihlavských vrších. - In: Socializace vesnice a proměny lidové kultury. Sv. I / sest. V. Frolec. - Uherské Hradiště, 1981. – S. 45–55.
- Výroční obyčeje na jihu a západě Českomoravské vrchoviny. - In: Výroční obyčeje. současný stav a proměny / sest. V. Frolec. – Brno, 1982. – S. 164–192.
- Proměny lidového domu na česko-moravské pomezí ve světle archívních dokladů. – In: Národopisné aktuality. – Roč. 20 (1983), s. 171–182.
- Konstantin Ireček i bălgarskata etnografija. – In: Bălgarska etnografija. – Roč. 9 (1984), s. 35–42.
- Společenský život v současné sídelní organizaci na Českomoravské vrchovině se zvláštním zřetelem k malému městu. - In: Venkovské město. Sv. 2 / sest. V. Frolec. - Uherské Hradiště, 1987. – S. 147–156.
- Konstantin Jireček a bulharský folklór. - In: Studia balcanica bohemoslovaca. Sv. III / sest. I. Dorovský. – Brno, 1987. – S. 274–280.
- Geografická diferenciace výročních obyčejů na jihu a západě Českomoravské vrchoviny. - In: Sborník prací z jihočeského národopisu. Sv. I. - České Budějovice, 1987. – S. 33–73.
- Zimní obchůzky maskovaných žen. K jejich výskytu a životnosti. - In: Obřadní obchůzky / sest. V. Frolec. - Uherské Hradiště, 1988. – S. 37–57.
- Tendence vývoje sváteční stravy v Brně od počátku 20. století. – In: Český lid. – Roč. 75 (1988), s. 95–99.
- Konstantin Jireček und die Kultugeschichte der Südslawen. – In: Ethnologia slavica. – Roč. 20 (1988), s. 257–269.
- K životnímu jubileu docenta PhDr. Karla Fojtíka, CSc. – In: Slovácko. – Roč. 30 (1988), s. 185-186.
- Soupis prací Karla Fojtíka (1950–1987). – In: Národopisné aktuality. – Roč. 25 (1988), s. 103–108.
- Vědecký přínos Konstantina Jirečka bulharskému národopisu a historii. Etnické otázky. - In: Československo-bulharské kulturní vztahy / sest. S. Bartůšková. – Brno, 1990. – S. 321–331.
- Vytváření národopisné stratifikace Brna. - In: Město: prostor – lidé – slavnosti / sest. V. Frolec. - Uherské Hradiště, 1990. – S. 59–68.
- Formování národopisné struktury Velkého Brna. - In: Národopisné studie o Brně / sest. M. Toncrová. – Brno, 1990. – S. 5–27.
- Slavnosti – kdo a kde, jak a proč a pro koho. – In: Národopisná revue. – Roč. 1 (1991), s. 191-192, 200-206.
- Zusammenleben der Brünner Tschechen und Deutschen: Licht und Schatten. - In: Ethnokulturelle Prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas / sest. D. Luther. – Bratislava. 1992. – S. 127–135.
- Folklorismus a lidové obyčeje. – In: Národopisná revue. – Roč. 2 (1992), s. 107–114.
- Ethnische Gemeinschaften und ethnische Prozesse auf dem Balkan im Werke Konstantin Jireček. – In: Ethnologia slovaca et slavica. Sv. 24–25. - Bratislava, 1993. – S. 225–244.
- Brněnský region a jeho obyvatelé. - In: Město pod Špilberkem / O. Sirovátka a kol. – Brno, 1993. – S. 20-31.
- Všední a sváteční strava. - In: Město pod Špilberkem / O. Sirovátka a kol. – Brno, 1993. – S. 78-88.
-Folkloristické zájmy Konstantina Jirečka. – In: Slavistická folkloristika. – Č. 1–2 (1994), s. 49.
- Lidový dům na jihu Českomoravské vrchoviny – konec stavební tradice. – In: Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských. Sv. 9. - Jihlava, 1994. – S. 259–270.
- Zaniklé formy zemědělské práce a nářadí při orbě a setí v oblasti Jihlavských vrchů. – In: Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských. Sv. 10. - Jihlava, 1996. – S. 313–328.
- Vesna (Ženský výrobní a vzdělávací spolek Vesna). - In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku / sest. M. Pavlicová, L. Uhlíková. – Strážnice, 1997. – S. 232–233.
- Tradiční zemědělské nářadí, práce a technické inovace při sklizni a zpracování plodin v oblasti Jihlavských vrchů. – In: Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských. Sv. 11. - Jihlava, 1998. – S. 247–266.
- Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských / J. Langer, H. Bočková. - Rožnov pod Radhoštěm, 1999. - 143 s.
- The Carpathian-Balcan Comparison Enriches the Studies of the Carpathian Traditional House. Basic and Orientation of Research / ..., J. Langer. – In: Ethnologia Europe Centralis. Sv. 5. - Brno, 2001. – S. 30–56.
- Východní cesta mediteránních inovací středoevropské lidové architektury / J. Langer, H. Bočková. - In: Česká etnologie 2000 / sest. M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch. – Praha, 2002. – S. 83–104.
- Pojem „etnografie“ v 19. století a na počátku 20. století. - In: Česká etnologie 2000 / sest. M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch. – Praha, 2002. – S. 179–183.
- Poznámky k vývoji české etnologie. - In: Česká etnologie 2000 / sest. M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch. – Praha, 2002. – S. 253–261.
- Bulgarische Gärten in Brünn: ein Blick von innen und von aussen / J. Pospíšilová, H. Bočková. - In: Vom Wandergesellen zum „Green Card“ - Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrations im östlichen Mittelauropa / sest. K. Roth. - Münster – New York – München – Berlin, 2003. – S. 83–105.
- Vlaši na Balkáně. Geneze, historie a kultura minority. Příspěvek k otázce etnokulturní tradice. – In: Ethnologia Europe Centralis. Sv. 7. - Brno – Cieszyn, 2005. – S. 73–90.
- Bělík, Vratislav. - In: Biografický slovník českých zemí. Seš. 3. – Praha, 2005. – S. 353.
- Jiří Langer sedmdesátníkem. – In: Národopisná revue. – Roč. 16 (2006), s. 116-118.
- Kulturní krajina, venkovská sídla a stavby jihovýchodní Moravy. - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy / In: sest. M. Šimša, P. Kalábová. – Strážnice, 2006. – S. 199–220.
- Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority / H. Bočková, J. Pospíšilová. – In: Český lid. – Roč. 93 (2006), s. 113–135.
- Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obštnost v Bărno / ..., J. Pospíšilová. – In: Bălgarska etnologija. – Roč. 33 (2007), s. 10–35.
- Encyklopedická hesla: Černý Adolf – Francev Vladimir Andrejevič – Hanuš Ignác Jan – Jireček Josef – Jireček Konstantin – Šafárik Pavel Jozef – Zmeškal Vladimír. – In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. / sest. S. Brouček, R. Jeřábek. – Praha, 2007. – s. 40–41, 54, 65, 100–101, 216, 265.
- Makedonie a evropské poznávání Balkánu z pohledu etnologie. − In: Studia Macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. / sest. I. Dorovský, L. Mitrevski. − Brno, 2008. − s. 241−251.
- Vícedílný dvůr na Balkáně − specifický fenomén mediteránní tradice v Evropě. − In: Český lid. − Roč. 95, (2008), s. 191−209.
- Národní paměť, lidové tradice a vytváření moderní české národní identity v Brně. - In: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. / M. Ferencová, J. Nosková a kolektiv. - Brno, 2009. - S. 205–236, 388.
- Brno a „jeho“ lidová kultura – fikce nebo skutečnost? - In: Brno v minulosti a dnes. - Roč. 22. - Brno, 2009. - S. 179–196.
- Cultural landscape, country seats, settlements and buildings. - In: Open-Air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia. / M. Šimša, P. Hrbáčová, J. Jančář, H. Bočková, L. Tarcalová, M. Kondrová, R. Habartová. - Strážnice, 2009. - S. 203–224.
- Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. / J. Langer, H. Bočková. - Ostrava, 2010. - 936 s.
- Bulharské dějiny a folklorní historické tradice. - In: Slovanský jih. - Roč. 13, č. 5. - Brno, 2013. - S. 3–14. - Makedonská etnologie – minulost a přítomnost. / H. Bočková, B. Machová. - In: Ethnologia Europae Centralis. - Roč. 11. - Brno – Cieszyn – Praha, 2013. - S. 69–76.
- House in Carpathians. / J. Langer, H. Bočková. - In: Ethnologia Polona. - Roč. 35. - Warszawa, 2014. - S. 25–77.
- Balkanistika v díle Václava Frolce. - In: Slovanský jih. - Roč, 14, č. 5. - Brno, 2014. - S.12–15.
- Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit. - In: Studia Macedonica II. - Brno, 2015. - S. 91–103.
- Kakakačani: kultura a identita. - In: Slovanský jih. - Roč. 16, č. 3. - Brno, 2016. - S. 3–15.
- Bulhaři a další Balkánci v Česku. Pedagogické, metodologické a heuristické aspekty studentských výzkumů. - In: Studia Ethnologia Pragensia. - Č. 2. - Praha 2016. - S. 36–50.
- Obytná architektura předměstských obcí. - In: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. / sest. L. Fasora, V. Štěpánek. - Brno, 2017. - S. 192–205.
- Balkán jako etnologický areál ze středoevropské perspektivy. Příspěvek k evropské kulturní rozmanitosti. - In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 7. / sest. V. Štěpánek, J. Mitáček. - Brno, 2017. - S. 139–154.
- Nad syntézami Jiřího Langra. - In: Cestou napříč obory a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. / sest. J. Podoba, R. Bryol. - Rožnov pod Radhoštěm, 2017. - S. 84–91.
- Balkán jako etnografické muzeum Evropy? aneb Hledání ztraceného času. - In: Porta Balcanica. - Roč. 9, č. 1–2. - Brno, 2017. - S. 19–28.
- K jihoslovanským exkurzům Jána Botíka (nejen) o tradičním obydlí. - In: Cesty Jana Botíka. / sest. P. Maráky, H. Hlôšková, M. Botíková. - [Bratislava], 2018. - S. 74–81.
- Balkánská muzea v přírodě a jejich internetové prezentace. - In: Museum vivum. - Roč. 13. - Rožnov pod Radhoštěm, 2018. - S. 41–56.
- Kolonizace, dálkové cesty, çiftlik – tři zdroje balkánské elementární kultury. - In: Od moravských luk k balkánským horám. Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. / sest. P. Stehlík. - Brno, 2019. - S. 165–178.
- Kulinární praxe českých Balkánců. Gastronomie v rodině, při menšinových akcích, balkánské restaurace. - In: Porta Balcanica. - Roč. 11, č. 1–2. - Brno, 2019. - S. 7–27.
- Tradiční zemědělství na Balkáně: problém elementární kultury. - In: Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninách prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. / sest. V. Štěpánek. - Brno, 2020. - S. 195–214.
- Srbská diaspora v Česku. K původu a formování menšiny (se zřetelem k Brnu). - In: Folia ethnographica. - Roč. 54, č. 1. - Brno, 2020. - S. 17–35.
- Srbové v Česku – „skrytá“ menšina. Pohledy do soukromého života (se zřetelem k Brnu). - In: Folia ethnographica. - Roč. 54, č. 2. - Brno, 2020. - S. 105–138.
Poznámky / Notes - 1998-2001 - s Jiřím Langrem spoluřešitelka grantového projektu č. A0930801/1998 GA AV ČR "Obydlí v Karpatech – etnografická syntéza mezinárodního výzkumu"

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek