KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUBÍČEK, Tomáš, prof. PhDr., Ph.D.

* 1966

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární věda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen Literární komise MK ČR
- člen Pražského lingvistického kroužku
- člen redakční rady časopisu Česká literatura
Publikační činnost / Publications Knihy:
- Intersubjectivity in Literary Narrative. - Toronto: Munk Centre for International Studies University of Toronto, 2007.http://webapp.mcis.utoronto.ca/resources/MCIS_Briefings/Kubicek20070615.pdf
- Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. - Brno: Host,2007. - 240 s.
- Literární Morava. - Brno: Muzejní a vlastivědná společnost,2002. - 321 s. (Vlastivěda moravská. Země a lid.Nová řada: sv.11. Autor dvou kapitol a vedoucí autor.kol.)
- Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. - Brno: Host, 2001. - 200 s.

Edice:
- Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20.století /... a J.Wiendl. - In: Víra a výraz: Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno..." - Brno: Host 2005. - 480 s.

Kapitoly v monografiích:
- Nesmrtelnost / ... a M.Kundera. - In: V souřadnicích volnosti. Česká litaratura devadesátých let 20.století v interpretacích / Jiří Zizler a kol. - Praha: Academia, 2007. - 20 s.
- Prázdniny / ... a J.Balabán. - In: V souřadnicích volnosti. Česká litaratura devadesátých let 20.století v interpretacích / Jiří Zizler a kol. - Praha: Academia, 2007. - 20 s.
- Próza deziluzivních anamnéz. - In: Dějiny české literatury po roce 1945 / P.Janoušek a kol. - Rukopis.
- Autentická literatura. - In: Dějiny české literatury po roce 1945 / P.Janoušek a kol. - Rukopis.
- Vězeňská literatura šedesátých let. - In: Dějiny české literatury po roce 1945 / P.Janoušek a kol. - Rukopis.
- Literatura zachycující krizi společenského ideálu na konci padesátých a v šedesátých letech. - In: Dějiny české literatury po roce 1945 / P.Janoušek a kol. - Rukopis.
- Methodologie der Analyse des semantischen Aufbaus eines narrativen Werkes als terminologischen Vermächtnis des tschechischen Strukturalismus an die Theorie des Narrativs.
- In: Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie. - Berlin, New York: De Gruyter, 2007/2008. - 50 s. - V tisku.

Stati v časopisech a sbornících:
- Rámcování dějin. Poněkud lehkovážné mapování. - In: O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Sborník z kolokvia / sest. K.Bláhová, O.Sládek. - Praha: Academia, 2007. - 20 s.
- The Contribution of Czech Structuralism to the Concept of Historiography. Písemná verze ref.předneseného na kolokviu Écritures de l´histoire, écritures de la fiction. - Paris: CRAL, 2007. - V tisku.
- Mimesis and the Subject in the Light of the Cognitive Impulse and the Theory of Fictional Worlds. - In: Style. - Vol. 40, Nr. 3, s. 198-209.
- Systém významové výstavby narativního díla v návrhu pražského strukturalismu. - In: Česká literatura. - Roč. 54, č. 4(2006), s. 1-44.
- Mezi imanencí a náhodou. - In: Česká literatura. - Roč. 54, č. 2/3(2006), s. 122-130.
- Otázka subjektu. - In: Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). - Brno: Host, 2006. - S. 127-138.
- O zvídavých otázkách Pavla Janouška. O smyslu smyslu, o tom, jak nám minimální narativ pomáhá pochopit princip výstavby dějin... - In: Tvar. - Roč. 17, č. 7 (2006), s. 8-9.
- Jehlan literárněvědného myšlení Oldřicha Králíka. - In:
Víra a výraz: Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno..." - Brno: Host 2005. - 480 s.
- Přirozený jazyk vyprávění. - In: Přirozený jazyk vyprávění / David Herman. - Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. - 123 s.
- Literatura jako etika. - In: Tvar. - Roč. 16, č. 9, s. 6-7.
- Literatura jako etika. - In: Škvorecký 80. - Praha: Literární akademia, 2005. - S. 70-80.
- Perioda jako zrcadlo vývoje. - In: Felix Vodička 2004: Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k 30.výročí úmrtí badatele 29.1.2004 / A.Jedličková. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.- S. 92-97.
- Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské Felixe Vodičky.- In: Slovenská literatúra. - Roč. 51 (2004), č.2, s. 89-93.
- Obrana paměti: Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ. - In: Česká literatura. - Roč.52 (2004), č. 3, s. 324-353.
- Identita literárního díla (komentář)/... a B.Fořt. - In:
Identita literárního díla/ L.Doležel. - Brno; Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. - 66 s. - (Theoretica; Sv.2)
- Češskaja proza 1960-ch g.g. mejždu dějstvitelnostju i dějstvitelnostju. - In: Literaturnyje itogi XX veka. Centralnaja i jugovostočnaja Evropa. - Moskva: Rossijskaja akademija nauk, 2003. - S.143-151.
- Milan Suchomel jako jedna možnost literární kritiky. - In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 5(2003), s. 644-646.
- Rozdíly: Česko-německé literární souvislosti časové aneb sedmdesátá léta dvou spřátelených režimů. - In: Duha. - Roč. 17, č. 2(2003), s.2-5.
- Nad Scholesovou a Kelloggovou Povahou vyprávění. - In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 2(2003), s. 186-196.
- Hledání ztráty: Proměna reflexe postavení individua v dějinách v české samizdatové a exilové próze po roce 1970. - In: Život je jinde?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15.6.2001 v Praze /Sest. a edič.poznámku naps. J.Matonoha.- Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.- S.213-224. - (Edice K; sv.8)
- Charakter úzkosti v románovém prostoru Milana Kundery. - In: Tvar. - Roč.5, č.21 (1994), s. 10.
- O jablkách a hruškách aneb spor o Milana Kunderu. - In: Tvar. - Roč.7, č.21 (1996), s.1, 4-5.
- Literární časopisy šedesátých a sedmdesátých let. - In: : Kulturní periodika na Moravě: 24.Mikulovské sympozium, 17.-18.10.1996 / Sest. E.Kordiovský, J.Kubíček. - Břeclav; Brno: Státní okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově; Moravská zemská knihovna v Brně; Moraviapress Břeclav; Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 1997.- S. 11-17.
- Kratochvílovo hádání se duše s tělem. - In: Host. - Č.3 (1997), s.82-86.
- Úloha eseje v románech Milana Kundery. - In: Host. - Roč. 14, č. 10 (1998), s. 16-21.
- Myšlení o literatuře v prostředí českých literárních časopisů šedesátých let. - In: Tvar.- Roč. 10, č. 19(1999), s. 1, 4-5.
- Myšlení o literatuře v prostředí českých literárních časopisů šedesátých let. - In: Zlatá šedesátá: Česká literatura a společnost v letech tání a kolotání a zklamání.
Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16.-18.6.1999. - Praha: Ústav pro českou
literaturu AV ČR, 2000. - S. 125-135. - (Edice K; sv. 5)
- Past idyly: (o románech M.Kundery). - In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí: Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané 24.-25.11.1999 Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Centrem F.Kafky. - Praha: Obec spisovatelů, 2000. - S. 108-112.
- Próza budovatelských iluzí:(Česká próza 50.a 60.let na cestě od beznadějněšťastných zítřků). - In: Host. - Roč. 16, č. 9 (2000), s. 30-36.
- O hranicích nímandslendu a pasti nadinterpretace. Průhledy do světa L´. Donče a spisovatele P.Pišťanka. - In: Slovenská literatura. - Č. 5 ( 2002), s. 404-409.
- Deziluzivní anamnézy a životní bilance" (Prozaická zkušenost druhé poloviny 60.let). - In: Tvar. - Roč. 13 č.15 (2002), s. 17-19.
- Pod jedním praporem (křesťansky orientovaná literatura 30.let 20.století). - In: Duha. - Roč. 16, č. 3(2002), s.
2-9.

+ podíl na kolektivních pracích. Např. Slovník českých spisovatelů, díl 2. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 aj.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek