KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOHALSKÁ-ZICHOVÁ, Marie, Prof.,PhDr.,DrSc.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 777 675 062
E-mail / E-mail address marie@dohalska.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - fonetika češtiny
- verbální komunikace v různých typech prostředí
- kultura a technika mluveného projevu
- syntetický řečový signál - čeština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - International Phonetic Association
- International Society of Phonetic Sciences-od r.1999
víceprezidentka
- Vědecká rada UK v Praze
- Vědecká rada FF UK
- AFLA, SLE
- JS AV ČR
- Kruh moderních filologů
- Gallica
Publikační činnost / Publications Monografie :

- Analyse spectrographique des voyelles françaises. - Praha: Acta Universitatis Carolinae, Monographia, 1977. - 174 s.
- Dynamika verbální komunikace, mluvené slovo v teorii a praxi. - Praha: Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia, CXIV, 1991. - 214 s.
- Fonetika francouzštiny /...a O.Schulzová. - Praha: Karolinum, 1992. - 208 s.
- Mluvím, mluvíš, mluvíme /...J.Hůrková, V.Pařízek, V. Špalek, J.Vymětal. - Praha: Horizont, 1985. - 128 s.

Výběr věd. statí a příspěvků v časopisech; sborníky mezinár. konferencí apod:

- Zichová, M. (1970) Quelques remarques concernant la durée relative des voyelles du français contemporain, Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences, Academia, Praha, pp. 1063–1065.
- Zichová, M. (1970) Comparaison de deux interprétations poétiques à l’aide de l’analyse auditive et spectrographique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia II, Praha, pp. 97–109.
- Dohalská, M. (1971) Les caractéristiques de fréquence du E-fermé et E ou¬¬vert et leur perception, Études de Linguistique Appliquée, 3, Paris, pp. 96–102.
- Dohalská, M. (1974) Quelques oppositions vocaliques au point de vue de l’analyse spetrogaphique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia IV, Praha, pp. 92–114.
- Dohalská, M. (1980) Perception et analyse spectrographique des voyelles tchèques et françaises, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia VI, Praha, pp. 97–116.
- Dohalská, M. (1982) Problematika techniky zprostředkovaného sdělení vzhledem ke komunikačnímu cíli, Sborník KLF, Univerzita Karlova, pp. 74–90.
- Dohalská, M. (1983) Comparative perception analysis of French and Czech vowels, Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, p. 508.
- Dohalská, M. (1984) On the quality and reliability of the verbal communication in the working process – the analysis of defects in agricultural dispatching, Sborník XXIII. Akustické konference, VTS, České Budějo¬vice, pp. 68–72.
- Dohalská, M. (1985) On the Character of Information in the Work Process, Linguistica XII, ČSAV, ÚJČ, Praha, pp. 113–119.
- Dohalská, M. (1987) Contribution à l’étude de la perception de la parole dans de mauvaises conditions acoustiques, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia VII, Praha, pp. 25–33.
- Dohalská, M. (1987) Analyse de la communication verbale dans différents milieux de travail, problèmes de la perception, in: XIth International Congress of Phonetic Sciences, Tallin, pp. 204–206.
- Dohalská, M. (1988) Quelques remarques sur le problème de l’accent dans le français contemporain, Philologica Pragensia, ČSAV, Praha, pp. 185–192.
- Dohalská, M. (1988) K problémům verbální komunikace v informačních systémech řízení, in: Sborník konference Lingvistické metody a automatizované informační systémy, VTS, Praha.
- Dohalská, M. (1989) To the testing of the dependence of transients on the speak tempo in working communication, Sborník XXVIII. Akustické konference, VTS, Vysoké Tatry, pp. 186–189.
- Dohalská, M. (1989) Quelques remarques sur la segmentation du discours dans la communication des « postes de commandement »‚ in : Bothorel, A. et al. (eds.) Mélanges de Phonétique générale et expérimentale, Strasbourg, pp. 321–333.
- Dohalská, M. (1991) La vitesse d’articulation et les unités sonores dans la chaîne parlée, Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques, Aix-en-Provence, vol. V, pp. 390–393
- Dohalská, M. – Ptáček, M. (1995) Quelques remarques sur la perception du tchèque syn¬thétique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia 8, Karolinum, Prague, pp. 45–81.
- Dohalská-Zichová, M. (1996) An Overview of Possible Sound Changes in Accelerated Natural Speech, in: Lundin, F. J. (ed.), COST 233 “Pro¬sody of Synthetic Speech”, Final Report, pp. 107–109
- Dohalská-Zichová, M. – Tučková, J. – Vích, R. (1996) New Approaches in the Czech TTS synthesis, in: Lundin, F. J. (ed.), COST 233 “Prosody of Synthetic Speech”, Final Report, pp. 97–103.
- Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. (1996) Rôle des changements de la durée et de l’intensité dans la synthèse du tchèque, in : Meloni, H. (ed.), Actes des XXIèmes Journées d’Études sur la Parole, Avignon, pp. 375–378.
- Dohalská, M. (1996) Testing Intelligibility at maximum Rate, in: Palková, Z. (ed.), AUC, Phonetica Pragensia IX, Karolinum, Praha, pp. 53–60.
- Dohalská-Zichová, M. – Hedánek, J. (1997) Comparing Some Para¬meters of Continuously Accelerated Natural Speech Signal, in: Wodarz, H. W. (ed.), Forum Phoneticum, Speech Processing, Hector Verlag, Frankfurt am Main, pp. 13–22.
- Dohalská-Zichová, M. – Mejvaldová, J. (1998) Où sont les limites phonostylistiques du tchèque synthétique, in : Actes du XVIe Congrès International des Linguistes, Pergamon/Elsevier, Oxford, CD, 4 pp.
- Dohalská, M. – Mejvaldová, J. (1998) Les critères prosodiques des trois principaux types de phrases (testés sur le tchèque synthétique), in : Bourlard, H. (ed.), Actes des XXIIes Journées d’Études sur la Parole, Martigny, pp. 103–106.
- Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1999) Perception of Synthetic Sentences with Indistinct Intonation in Czech, in: Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, Vol. 3, pp. 2335–2339.
- Dohalská, M. (2000) Technika a kultura řeči ve výuce tlumočníků, Trans¬latologica Pragensia VI, Karolinum, Praha, pp. 213–216.
- Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (2000) Dialogue of Analysis and Synthesis: Real Speech and Speech Synthesis, in: Palková, Z. – Wodarz, H.-W. (eds.), Forum Phoneticum, Springer Verlag, Frankfurt am Main, pp. 1–17.
- Dohalská, M. – Mejvaldová, J. (2000) Rôle de la prosodie dans la communication du milieu bruité, in : Badin, P. et al. (eds.), Actes des XXIIIes Journées d’Études sur la Parole, Aussois, pp. 265–268.
- Dohalská, M. (2001) The name as a unit or a Sequence, in: Palek, B. – Fu¬jimura, O. (eds.), LP 2000 – Proceedings, Praha, Karolinum, pp. 147–153.
- Dohalská, M. – Mejvaldová, J. – Duběda, T. (2001) Prosodic Parameters of Synthetic Czech: Developing Rules for Duration and Intensity, in: Keller, E. et al. (eds.), Improvements in Speech Synthesis, Wiley & Sons, Chichester, pp. 129–133.
- Dohalská-Zichová, M. (2002) Rythme – le « barrage » pour la perception des noms propres, in: Bel, B. – Marlien, I. (eds.), Proceedings of Speech Prosody 2002, Aix-en-Provence, pp. 251–254.
- Dohalská-Zichová, M. (2002) Comment les noms nous trahissent. Les noms propres – obstacles de communication, in: Phonetics and its Applications, Festschrift for J.-P. Köster, Steiner, Stuttgart, pp. 55–60.
- Duez, D. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2003) Acquisition des processus de réduction et d’assimilation du français parlé par des locuteurs tchèques, in: Proceedings of the XVIIth International Congress of Linguists, Matfyzpress, Praha, CD-ROM, 6 pp.
- Mejvaldová, J. – Duběda, T. – Dohalská, M. (2003) L’imitabilité des modèles prosodiques en parole spontanée et en parole lue, in: Proceedings of the XVIIth International Congress of Linguists, Matfyzpress, Praha, CD-ROM, 3 pp.
- Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2004) L’imitation rythmique et ses limites : analyse de la structure temporelle, XXVIIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Opera Romanica 5, Ed.Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice, pp. 256–263
- Dohalská, M. – Januška, J. – Votrubec, J. (2004) Trvání finální slabiky v substandardní češtině, in: Základní výzkum v lingvistice, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 70–74.
- Vlčková-Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2004) Jeu de sons, jeu de chiffres ou modélisation des phrases marquées, in: Palková, Z. – Veroňková, J. (eds.), Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia, pp. 113–124.
- Dohalská, M. – Januška, J. – Votrubec, J. (2005) Stylová příznakovost nestandardních intonačních zakončení, Eurolingua 2004, TU Liberec, pp. 171–186.
- Dohalská, M. – Škardová, R. (2005) Non-Standard Rhythmic and Melodic Structure of Utterances and Their Perception, in: Vích, R. (ed.), El¬ectronic Speech Signal Processing, Praha, pp. 30–37.
- Dohalská, M. (2006) Trvání českých samohlásek – funkce a forma, in: Z. Pal¬ková – J. Janoušková (eds.), Kapitoly z fonetiky a fonologie slovan¬ských jazyků, Praha, pp. 243–252.
- Dohalská, M. – Škardová, R. (2006) Interpretation – Perception – Analysis, in: Speech Prosody, Dresden, pp. 41–44.
- Dohalská, M. – Vlčková, J. – Škardová, R. (2006) Les pièges des noms propres, in : Dialogue des cultures : Interprétation, traduction, Praha, pp. 154–166.
- Dohalská, M. – Škardová, R. – Králová, J. (2007) Proper Names: Features of Ambiguity in a Multicultural Context, in: XVIth International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, pp. 1661–1664.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek