KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NEDVĚDOVÁ, Milada Kateřina, PhDr.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 777 937 357
E-mail / E-mail address mk.nedvedova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - bosenská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Jazykověda - bosenština
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Černá Hora
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Literární věda - černohorská literatura
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Jazykověda - chorvatština
Dějiny - Jugoslávie
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Jazykověda - makedonština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Jazykověda - srbština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
věda o Černé Hoře - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Bosně a Hercegovině - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Černé Hoře - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Kroatistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Slovenščina ni težka / J. Honzak-Janič. - Praha : Karolinum, 1996. - 356 s. - Podíl na slovníku slovinsko-českém (s. 216-263) a na jazykovědné terminologii použité v učebnici (s. 264-273).
- Čtyři české antologie slovinské poezie. - In: Slavica Pragensia. 36. - Praha, 1996. - S. 31-46. - (AUC. Philologica ; 5).
- Kopitar - Karadžić - Miklošič. - In: Studia balkanica bohemo-slovaca. 4. - Brno : Masarykova univ., 1995. - S.
149-153. - (Spisy FF MU v Brně ; Č. 304).
- Snahy o jednotnou podobu spisovné slovinštiny a počátky péče o jazykovou kulturu : (Levstik-Breznik). - In: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století / věd. red. A. Gladrow, L. Řeháček, H. Gladkova. - Praha : Euroslavica, 1996. - S. 45-54.
- Skrb za jezik od Levstika do Breznika. - In: Slava. Debatni list 7/plus (1994/95). - Ljubljana, 1996. - S. 71-74.
- Některé aspekty jazykové kultury v nově vzniklých národních státech západních a jižních Slovanů. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. Praha, Euroslavica 1998, s. 137-142.
- Ohlédnutí za dílem Jana Petra. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha,
Euroslavica 1998, s. 50- 53.
- Slovinská literatura v alpsko-jadranském a evropském prostoru. In: Samostatný stát mezi většími sousedy – podnět pro slovinskou politiku a kulturu. Sborník příspěvků
z mezinárodního vědeckého zasedání. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 1999, s. 85-91.
- České encyklopedie a literární příručky o F. Prešernovi. In: France Prešeren očima pražských slovenistů. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2000, s.37- 42.
- France Prešeren – slovinský romantický básník. In: tamtéž, s. 3-4.
- Prešernovo dílo v českém kulturním prostředí. In: Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150 – letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj, Mestna občina 2000, s. 375-388.
- Prevodjenje filmskih i televizijskih adaptacija srpskih književnih dela na češki jezik. In: Prevodna književnost. Zbornik radova XIII-XXII beogradskih prevodilačkih
susreta 1987- 1997. Beograd, Udruženje književnih prevodilaca Srbije 2001, s. 433-438.
- Recepce díla F. Prešerna v české kultuře. In: Slavica comparativa. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Praha, Euroslavica 2002,
s. 111-118.
- Jirži Volker – poklonik ljubavi i pravde(Předmluva). In: Jirži Volker, Žetva. Izabrane pesme. Izbor i predgovor M.K. Nedvjedova, prevela Nina Morača, prepevao Djoka Stojičić.
Beograd, Prosveta 1999, s. 5-10.
- Srpski pesnik otkriva tajnu ljubavi, i života, smrti i zla. Sveske. Časopis za književnost, umetnost i kulturu. Pančevo, 2001, 11, 57-58, s. 130-134.
- Matija Murko, první profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy v Praze. Slavia, 72, 2003, s. 41-46.
- Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím
k situaci české. In: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2004, s. 122-134.
- Vztah současníků k národně emancipačním procesům u Slovanů (úvod). In: tamtéž, s. 8-9.
- Tomaž Šalamun - pán a služebník slova (Doslov). In: Šalamun, T.: Stromořadí naděje. Praha 2003, s. 213-220
Lexikografické práce vzniklé během 19. století u Slovanů v Habsburské monarchii vedoucí ke kodifikaci jednotlivých národních jazyků. In: Jan Václav Lego (1833-1906). Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2005, s. 70-75.
- Význam vícejazyčných tezaurů a lexikonů v jihoslovanském prostoru pro vývoj spisovné slovinštiny, chorvatštiny a srbštiny. In: Slova a dějiny. Praha, Ústav pro jazyk český 2005, s. 241-245.

Překlady knižní, v antologiích a časopisech
- Vladimir Stojšin: Kino v krabičce od zápalek. Ze srbského originálu Bioskop u kutiji šibica přeložila a upravila Milada K. Nedvědová. Praha, Albatros 1985, 85 s.
- Rado Murnik: Krásný janičár. Ze slovinského originálu Lepi janičar přeložila, upravila a předmluvou Renesanční Evropa a turecké vpády na Balkán opatřila Milada K.
Nedvědová. Praha, Albatros 1989, 79 s.
- Dějiny srbské kultury. Ze srbského originálu Istorija srpske kulture přeložily A. Borůvková, M. Černá a M. Nedvědová, [která přeložila tyto kapitoly: Radmila Marinković: Středověká literatura, s. 31-37; Vojislav Korać: Architektura ve středověkém Srbsku, s. 38-50; Nada Miloševićová-Djordjevićová: Lidová slovesnost, s. 75-85; Ivica Mladjenović: Novodobá srbská architektura, s. 114-122; Dejan Kosanović: Film a kinematografie, s. 179-186; Darko Tatić: Rozhlas, s. 187-190, Miroslav Savičević:
Televize, s. 191-197]. Praha, Nakladatelství PedF UK v Praze 1996, 211 s.
- Irena Novaková-Popovová: Slovinský sonet: pohled skrze metaforu. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu. Slovinsko.Praha 1/37/1997, s. 143-150.
- Djoko Stojičić: Srp-zmije. Z originálu Srp od zmije vybrali a přeložili Ivan Dorovský, Milada [K.] Nedvědová[12 básní], Ditta Pfefferová a Rajko Doleček. Praha, 1998, 68 s.
- Bora Ćosić: Já, pária z Balkánu. Kafka. Časopis pro střední Evropu. 2001, č.1, s. 62-65.
- Djoko Stojičić: Požáry, deště. Ze srbských originálů přeložili, Anna Borůvková, Ivan Dorovský, M.K. Nedvědová [41 báseň] a Věra Novotná. Praha, Dauphin 2001, 81 s.
O autorovi. (Doslov). In: tamtéž, s. 78- 81.
- Nina Kolkelj: Žebrák. In: Vně hranic. Antologie současné slovinské krátké prózy. Brno – Boskovice 2002, s. 103-109.

Překlady filmových a televizních děl – ve výběru

Bosenské
- Člověk, který věděl, kde je sever a kde jih (Čovek koji je znao gdje je sever i gdje jug).
Podle stejnojmenné povídky Eriha Koše. Režie Nedim Djuherić.
Vzdor (Inat). Na motivy povídky Ziji Dizdareviće Bošnjaluk Joze Čavara. Režie Fakuk Sokolović.
- Otec na služební cestě I.-III. (Otac na službenom putu). Scénář Abdulah Sidran. Faruk Sokolović.
- Provincie v zázemí (Provincija u pozadini). Na motivy prózy Hasana Kikiće. Režie Faruk Sokolović.

Chorvatské
- Fragmenty. Kronika jednoho zániku (Krhotine. Hronika jednog propadanja). Úryvky z povídky Stjepana Čviće Znamenja Janka Kelave. Režie Zrinko Ogresta.
- Když práci zpívají (Kad ftičeki popevleju). Režie Milivoj Puhlovski.
- Okupace v 26 obrazech (Okupacija u 26 slika). Režie Lordan Zafranović, scénář Mirko
Kovač a L. Zafranović.
- Píseň na rozloučenou (Pesma od rastanka). Na motivy her Iva Vojnoviće. Režie J. Marušić. Scénář Ivan Kušan.
Předčasná dospělost Marka Kovače (Rano sazrijevanje Marka Kovača). Scénář a režie Branko Šmit.
- Splitská historie I.-IX. (Velo misto I-XIV). Režie J. Marušić.
- Tamburaši I.,II. Režie Mario Fanelli.
- Vila Orchidej (Vila Orhideja). Režie Krešo Golih – koprodukce s Velkou Británií.
- Zadarské memento I.,II. (Zadarski memento). Režie Joakim Marušić.

Makedonské
- Čekání (Isčekuvanje). Scénář a režie Bogdan Pop Ġorčev.
- Zlaté časy (Zlatni godini). Scénář Rusomir Bogdanovski. Režie Ivan Mitevski.

Slovinské
- Bílé trávy (Bele trave). Scénář Branko Šömen. Režie Dane Hladnik.
- Cyklámen (Ciklamen). Podle stejnojmenného románu Janka Kersnika. Dramatizace Andrej Inkret. Režie Marija Šemet- Baričević.
- Narozeniny staré dámy (Rojstni dan stare gospe). Scénář Smiljan Rozman. Režie F. Uršič.
- Návrat domů (Vrnitev). Scénář Janez Messner. Režie Anton Tomašič.
- Podzimní květy I.-III. (Cvetje v jeseni). Podle stejnojmenné povídky Ivana Tavčara, scénář.
- Mitja Mejak. Režie Matjaž Klopčič.
- Případ Felixe Languse (Primer Feliks Langus ali kako ujeti svobodo). Scénář Boris Gavazza. Režie Anton Tomažić.
Rovnodennost (Ekvinokcij). Opera Marjana Koziny. Libreto skladatele podle stejnojmenného dramatu Iva Vojnoviće. Televizní scénář a režie Fran Žižek.
- Slovinské lidové popěvky (Zvočnost slovenskih pokrajin. Gorenjsko). Scénář a režie Marjan Frankovič.
- Strýčkové mi vyprávěli I.-VII. (Strici so mi povedali I.-IX). Televizní seriál podle stejnojmenného román Miška Kranjce. Scénář a režie Branko Štiglic, spolupráce na scénáři Branko Šömen.
- Záhada Gallus (Enigma Gallus). Scénář Milka Šparemblek. Režie Jan Zakonjšek.

Srbské
- Čas zázraků I.-II. (Vreme čuda). Scénář Borislav V. Pekić. Režie Goran Paskaljević.
- Dny života plynou (Zemaljski dani teku). Scénář a režie Goran Paskaljević.
- Dorotheus (Dorotej). Podle stejnojmenného románu Dobrila Nediće. Scénář autor. Režie Zdravko Velimirović.
- Jsme prokleti, Irino (Ukleti smo Irina). Na motivy povídky Živka Činga Tatko.
Dramaturgická úprava Branimir Šćepanović. Scénář a režie Kole Angelovski.
- Kdo to tam zpívá (Ko to tamo peva). Scénář D. Kovačević. Režie Slobodan Šijan.
Kniha přátel I.-II. (Knjiga drugova). Scénář Milutin Ž. Pavlović. Režie Mario Fanelli.
- Mamutí kost (Kost od mamuta). Scénář G. Mikić. Režie Slobodan Šijan.
- Na konci tvé cesty vidím loď (Vidim ti ladju na kraju puta). Podle povídky Dušana Radoviće Tetovirani život (Tetovaný život). Scénář Biljana Maksimović. Režie Miloš
Radović.
- Nákupčí peří (Skupljači perja). Režie Aleksandar Petrović.
- Paní ministrová (Gospodja ministarka). Podle stejnojmenné divadelní hry Branislava Nušiće. Scénář S. Rundo. Režie D. Mijać.
- Poslední příběh (Poslednja priča). Scénář Miloš Pavlović, David Albahari. Režie Miloš Pavlović.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek