KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠTĚDROŇOVÁ, Eva, doc. PhDr., CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Technická univerzita v Liberci,Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury, Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 485 354 222
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address e.stedronova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česká literatura 1. poloviny 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost F. X. Šaldy
Publikační činnost / Publications -Příspěvek k pojmové aktualizaci adjektiva „moderní“ v české kultuře 19. a počátku 20. století. - In: Česká literatura.-Roč. 35, 1987, č. 1,s. 46-55.

-Evropské drama v koncepci F. X. Šaldy. - In: Česká literatura.-Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 537-548.

-Das europäische Drama in F. X. Šaldas Konzeption. - In: Philologica pragensia, 1988, č.2, s. 90-95.

-K sémantice pojmu česká moderní kultura. Prameny české moderní kultury I. - Praha: Národní galerie-Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1988, s. 14-27.

-Dialektika umělecké metody a reality v díle Jiřího Weila.
- In: Česká literatura.-Roč. 38, 1990, č. 2, 126-140.

-Snílci a vrahové Františka Langera. Od tvarové virtuozity k úzkostné reflexi. - In: Česká literatura.-Roč. 42, 1994, č. 3, s. 276-295.

-Jirátovy práce didaktického zaměření. - In: Česká literatura.-Roč. 45, 1997 č. 2, s.150-156.

-Novoklasicismus jako součást vývojové tendence českého umění a literatury v prvních dvou desetiletích dvacátého století. In Přednášky z XXXVII. A XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995, s.111-123. ISBN 80-7110-158-3.

-Secesní stylizace ženy. - In: Žena-jazyk-literatura (sborník z mezinárodní konference). - Ústí nad Labem: PF Univerzity J.E. Purkyně 1997, s. 78-81. ISBN 80-7044-147-X.

-Jiří Weil. Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století. - Praha: Židovské muzeum v Praze 2000, s. 70-79. ISBN 80-85608-36-7.

-Novoklasicismus. - In: Česká literatura na předělu století. - Praha: H&H 2001, s. 241-265. ISBN 80-86022-82-X.

-Zamyšlení nad některými problémy výuky české literatuře. - In: Výuka národní literatury v evropském kontextu (sborník z mezinárodního semináře). - Ústí nad Labem: 2004, s.88-91. ISBN 80-704.

- Od uměleckého měsíčníku k Almanachu na rok 1914
(K časopiseckým statím a polemikám předválečné moderny). - In: Sborník KČL, FP TUL, Liberec: 2004, s. 32-42. ISBN 80-7083-805-1.

-Ke kategorii moderního v českém umění konce 19. a počátku 20. století. In: Eurolingua 2004 (sborník z mezinárodní konference). - Liberec: 2005, s. 218-224. ISBN 80-7083-958-9.

-Problém zvaný interpretace.- In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec 17. a 18. března 2005 (sborník z konference). - Liberec: 2005, s.15-20. ISBN 80-7083-957-0.

-Vědomí času (k problematice času v české próze počátku dvacátého století). In: Čas v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference). - Ústí nad Labem: 2005, s.339-342. ISBN 80-7044-716-8.

-Kuboexpresionistické prózy Františka Langera.- In: Hledání expresionistických poetik (sborník z mezinárodní konference). - České Budějovice: Jihočeská univerzita 2006, s.183-188. ISBN 80-7040-800-6.

-Expresionistické směřování Josefa.K. Šlejhara. - In: Česká literatura.-Roč. 54, 2006, č. 5, s. 20-52.

-Polemiky, programy, poetiky. Studie o české literatuře na počátku dvacátého století. - Liberec: Technická univerzita v Liberci 2007, 164 s. ISBN 978-80-7372-99-2.

-Zvýznamnění prostoru v české próze druhého desetiletí 20. století. - In: Prostor v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference).-Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2007, s. 243-246. ISBN 978-80-7044-863-2.

-Skrytý smysl jednoho sporu. (K polemice K. Čapka s F. X. Šaldou z desátých let).- In: Eurolitteraria & Eurolingua 2006 (sborník z mezinárodní konference). - Liberec: 2007, s. 190-195. ISBN 978-80-7372-182-4.

- Variabilita tvaru v modernistické próze desátých let minulého století. - In: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 (sborník z konference). - Liberec: 2008, s. 31-37. ISBN 978-80-7372-292-0.

-Vliv výtvarného umění na literaturu v desátých letech minulého století.- In: Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Univerzita Palackého v Olomouci. - Olomouc: 2008, s. 107-113. ISBN 978-80-244-2054-7.

-Mahenův Janošík ve střetu estetických a mimoestetických norem a hodnot.- In: Eurolitteraria & Eurolingua 2009 (sborník z konference). - Liberec 2009, s.267-274.

- Ohlas a mlčení. K recepci a konkretizaci Máchova literárního odkazu v desátých letech 20. století. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře (sborník z konference); 2. díl – část literárněvědná. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 199-204.

-Prozaická tvorba Františka Khola v souvislostech české povídkové produkce po roce 1910. Bohemica litteraria 15. - Brno: Masarykova univerzita 2012, s. 47-79.

- Hledání nové modernosti. Studie o české literatuře na počátku dvacátého století. - Brno: Host 2016. 394 s.

- K formování a charakteru generace Almanachu na rok 1914. - In: Gilk, E. (ed.) Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. - Praha: Filip Tomáš - Akropolis, 2016, s. 33-45.

- Novoklasicismus v české divadelní kultuře před první světovou válkou. - In: Machalíková, P., Winter, T. (edd.). Umění a tradice. - Artefactum – nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, 2017,s.68-81. ISBN 978-80-86890-97-5.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek