KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BŘEZINOVÁ, Helena, PhDr., Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 266 009 450
Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address brezinova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?cat=251; https://cas-cz.academia.edu/HelenaB%C5%99ezinov%C3%A1

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Slovensko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Slovakistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - textilní produkce v raném středověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - The North European Symposium for Archaeological Textiles (NESAT) - členka předsednictva
Publikační činnost / Publications - Textilní výroba u Slovanů v 6. – 12. století. Nepublikovaná diplomová práce obhájená v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Filozofické fakultě UK v Praze. - Praha, 1995
- Die Textilforschung in der Tschechischen Republik. - In: Archaeological Textiles Newsletter 22, Trondheim, 1996, 11-14, 26-28.
- Doklady textilní výroby v 6. – 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska. - In: Památky archeologické, 88, s. 124-179
- An overwiew of early medieval textile production. - In: Život v archeologii středověku /J. Kubková, J. Klápště, M. Ježek, P. Meduna(ed.) - Praha, 1997, s. 85 – 87.
- Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě /... a J. Turek. - In: Archeologické rozhledy, 51,
1999, s. 653 – 687.
- Technologický rozbor textilních fragmentů z archeologického výzkumu v Praze 1 – Starém Městě. Příloha k článku: Havrda, J.: Pohřebiště z 9. – 1. poloviny 10. století západně od Staroměstského náměstí v Praze. - In: Archaeologica Pragensia, 16, 2002, s. 71 – 72.
- Textilní fragmenty na kovových předmětech z archeologických výzkumů v Žalově u Prahy. - In: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů / K. Tomková a kol.: Pohřebiště. Díl I. Praha 2012, str. 273-281, ISBN 978-80-87365-48-9 (německé resumé: Textilfragmente auf Mettallgegenständen aus der archäologischen Grabung in Žalov bei Prag).
- Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany. - In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany / R. Přichystalová, M. Kalábek (eds.) Katalog. Brno, str. 191-197.

Publikační činnost přehledně viz
http://www.arup.cas.cz/?p=182Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek