KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČECH, Petr, Mgr.

* 1967

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 415 710 594
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address cech@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Raně středověké aglomerace Žatec a Bílina, 9. – počátek 13. stol.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Archeologický průzkum při rekonstrukci plynovodu v Žatci (Předběžná zpráva).- In: Archeologické rozhledy 46,1994, s. 65-80.
- Žatec v raném středověku. Nepublik. bakalářská práce FF UK. - Praha: 1997.
- Dragúš – Kosmův mýtus náš historický problém. - In: Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 353-365.
- Žatec „Podměstí“ – podhradí raně středověkého hradu. - In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997. - Most: 1999. S. 137-150.
- Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří. - In: Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, s. 421-438.
- Mocenský vývoj v severozápadních Čechách do počátku 11. století.- In: Přemyslovský stát kolem roku 1000 / L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík (eds.). - Praha: 2000. S. 155-173.
- Žatec im 10. Jahrhundert. - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 / P. Sommer (ed.). Colloquia mediaevalia Pragensia 2. - Praha: 2001. S. 303-342.
- Žatec v raném středověku (6. – počátek 13. století). - In: Žatec / P. Holodňák, I. Ebelová. - Praha: 2004.
- Osídlení Žatce ve středohradištním období (Raně středověký hrad Žatec v 2. polovině 9. století podle archeologických pramenů). Nepublik. diplomová práce FF UK. Praha: 2006.
- Současný stav poznání Žatce v raném středověku. - In: Archeologické rozhledy 60, 2008, s. 36-60.
- Frühmittelalterliche pyrotechnische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung- und spätburgwallzeitlichen Keramik. - In: Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlichen Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice VII / I. Boháčová, L. Poláček. - Brno: 2008. S. 91-102.
- Frühmittelalterliche Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von Saaz/Žatec / ...a K. Chlustiková. - In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII / L. Poláček, J. Maříková Kubková (ed.). - Spisy Archeologického ústavu AV ČR 41, 2010, s. 275-288.
- Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci - výsledky archeologického a paleobotanického bádání / ... a P. Kočár, R. Kozáková, R. Kočárová. - Praha: 2013.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek