KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUSÁKOVÁ, Lenka, PhDr.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Apelativa kamýk a bradlo a jejich využití v toponymii. /pod jm. Vorlová/. - Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 1976. - s. 495-503.
- Orografický termín "brdo" a jeho využití v toponymii. - In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - Roč. 18, č. 1/2 (1977), s. 92-106.
- Apelativum chochol a jeho využití v toponymii. - ZMK ČSAV 1979. - s. 34-38.
- Orografický termín chlum a jeho využití v toponymii. - ZMK ČSAV 1979. - s. 40-46.
- Orografický termín slemeno a jeho využití v českých toponymech. - ZMK ČSAV 1979. - s. 288-291.
- Jean Babin: Les lieux-dits de la commune de Boureilles (Meuse), Etude de caractérisation toponomique. - Paris, 1951. - ZMK ČSAV 1979. - s. 324-333.
- Karel Ignác Thám a onomastika. - Onomastický zpravodaj ČSAV 1984. - s. 466-467.
- 170 let od úmrtí F.J. Tomsy. - Naše řeč 68, 1985, č. 2. - s. 108-110.
- Nejedlého kritika Thámovy české gramatiky z r. 1798. - Naše řeč 68, 1985, č. 3. - s. 135-140.
- Raněobrozenská edice spisu Jana Hasištejnského z Lobkovic. - Česká literatura 33, 1985, č. 4 - s. 359-361.
- Deset let českolipského sborníku. Českolipsko literární 6. Okresní archív v České Lípě 1984. - Česká literatura 33, 1985, č. 6. - s. 575-576.
- "Příběhové Telemacha, syna Ulyssova" v raněobrozenském překladu z r. 1796/97. - In: Literární archív : sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 21/22, 1985-1986. - Praha,[1986]. - s. 5-27.
- V. R. Kramerius: Knížky lidového čtení. /předmluva spolu s J. Janáčkovou, edice spolu s O. Hausenblasem/. - Praha : Odeon, 1988.
- Nový svazek Literárního archívu. Sborník Literární archív PNP 17-18, 1988 (Praha 1990). - Česká literatura 38, 1990, č. 4. - s. 364-365.
- Kollárovy "Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči". - In: Ján Kollár : (1793-1993) / zred. C. Kraus. - Bratislava : Veda, 1993. - s. 265-275.
- Lexikon české literatury II/1, 2 (Praha 1993) /redakční práce a autorství hesel: J. Javůrek, Š. Leška, J.B. Líman, J. Linda, A. Liška a s V. Bechyňovou Krok/
- Cesty a cestování v životě společnosti (konference na PF v Ústí nad Labem 6. - 8. září 1994), Česká literatura 42, 1994, č. 5, s. 558 - 559 /zpráva/
- Sentimentální povídka v českých časopisech národního obrození : (1786-1830). - In: Česká literatura. - Roč. 43, č. 3 (1995), s. 290-315.
- Český cestopis v časopisech 20. let 19. století, Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6. - 8.9. 1994, Ústí nad labem 1995, Acta Universitatis Purkynianae 11, Studia literaria et linguistica, s. 112 – 118.
- Jan Kollár: Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči (výbor). - Kalich Praha 1995
- Nový sborník studií o Janu Kollárovi, Česká literatura 44, 1996, č. 4, s. 419-425.
- Nové svědectví o účasti drobných buditelů na národněobrozenském procesu, Česká literatura 44, 1996, č. 5, s. 548-550.
- Prozaická satira v českých časopisech 10. a 20. let 19. století, Estetika 33, 1996, č. 3-4, s. 67-75.
- Zieglerův překlad Fénelonových Příběhů Telemacha, syna Ulyssova z let 1814-1815 : příspěvek k poznání vývoje literárního jazyka v počátcích národního obrození. - In: Česká literatura. - Roč. 45, č. 1 (1997), s. 28-43.
- K literárnímu dílu M. S. Patrčky (1787-1838), in: Východočeské Athény a J. L. Ziegler, Sborník příspěvků ze sympozia Rychnov nad Kněžnou, 30. - 31.5. 1997 (Boskovice: Albert 1997, s. 52-57).
- Zemřela Růžena Grebeníčková, Česká literatura 45, 1997, č. 5. s. 556-558.
- Podnětná konference k problematice národního obrození, Česká literatura 46, 1998, č. 2, s. 214-215.
- Pražský německý časopis Der Volksfreund a Český lidomil z roku 1810. příspěvek k dějinám českého časopisectva na počátku 19. století, Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 485-49O.
- Žánr prozaické idyly v českých časopisech národního obrození, in: Idyla a idyličnost v kultuře 19. století, Sborník příspěvků ze symposia uspořádaného 9. - 10.3. 1995 v Plzni (Ústí nad Labem: Albis international 1999, s. 77-88).
- Vztah Františka Ladislava Čelakovského k české raněobrozenské beletrii, in Mezinárodní vědecká konference Růže stolistá - F. L. Čelakovský 1799-1999. Sborník příspěvků (Strakonice: Muzeum středního Pootaví 1999, s. 3-8). /ve skutečnosti vyšlo v říjnu 2001/
- Tandlerova zpěvohra Ostrov lidožroutů z roku 1790. Svědectví o osvícenském a politicky loajálním smýšlení českých vlastenců na přelomu 18. a 19. století, in Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4. - 6. března 1999 (Praha: KLP 2000, s. 275-284).
- Karel Sabina, Jan Erazim Sojka /hesla pro Lexikon české literatury 4/, ČLit 48, 2000, č. 5, s. 502-521.
- Povídka M.D. Rettigové Arnošt a Bělinka a Karamzinova Ubohá Líza. K počátkům české sentimentální prózy, Česká literatura 48, 2000, č. 6, s. 609-617. /též in rkp. Sborník prof. Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám (Praha: ÚČL AV ČR 2000)/
- Lexikon české literatury 3/I, II, M-O, P-Ř (Praha: Academia 2000) /autorská hesla z období národního obrození/
- Tematizace strašidel a zdánlivé smrti v české beletrii raného obrození (1786-1830) jako reflexe evropského osvícenského zájmu o fyziologický aspekt emocí, Estetika 37, 2001, č. 2 - 3, s. 116 - 129.
- Nová kniha o polské sentimentální próze, Česká literatura 49, 2001, č. 5, s. 550-551 /recenze knížky Joanny Zawadské: Kronika serc czulych, Warszawa 1997/.
Hudebnědivadelní slovník (Divadelní ústav Praha): M. Červinková-Riegrová, Ch. F. d° Elvert, J. K. Chmelenský, E. Krásnohorská, E. Maýrová, E. A. Meliš, J. Neruda, E. Rüffer, K. Sabina, J. N. Štěpánek (2001).
- B. Němcová: Povídky (Praha: Lidové nakladatelství 2002). /doslov a ediční příprava/
- Sentimentální model a jeho modifikace v povídkách Boženy Němcové, sb. Literární archiv PNP 34 (2002).
- Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830. - díl 1, 2. - Praha : Karolinum, 2003.
- Biedermeier a literatura. In: Biedermeier v českých zemích. Sborník z příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 6. – 8. 3. 2003 (Praha: KLP, 2004, ed. H. Lorenzová, T. Petrasová), s. 288-296.
- /recenze/ Česká poezie 19. století na CD-ROMu, Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. – 90-98.
- /kronika/ Sto padesát let od prvního vydání Erbenovy Kytice, Česká literatura 52, 2004, č. 4, s. 583-584.
- Vodičkovy rané komparatistické studie. In: Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004 (Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha 2004, s. 74-79, ed. Alice Jedličková).
- Výchova a vzdělávání v kontextu raněobrozenské publicistiky (1786-1830) . In: Vzdělávání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 4.-6. března 2004; vyd. K. Bláhová a V. Petrbok, ÚČL AV ČR Praha 2004, s. 242-249.
- Zábavné povídky raného obrození (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005) /edice a doslov/.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek