KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOSEK, Pavel, doc. Mgr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kosek@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/4755

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Paleobohemistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historický vývoj češtiny (zvl. období střední)
- vývoj české skladby
- editace českých raně novověkých památek
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti. Bibliografie na
http://www.muni.cz/phil/people/4755/publications

Vědecké monografie:
- Enklitika v češtině barokní doby. - Brno: Host – MU,2011.- 360 s. ISBN 978-80-210-6264-1.
- Spojovací prostředky v češtině období baroka. - Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 180 s. Opera linguistica X. ISBN 80-7042-630-6.
- J. J. Božan: Slaviček rájský /J. Malura, P. Kosek(eds.). - Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 1999. 445 s. ISBN 80-86055-75-2.

Kritické edice:
- Fridrich BRIDELIUS: Jesličky. Staré nové písničky / P. Kosek, T. Slavický, M. Škarpová(eds.) - Brno: Host – Masarykova univerzita, 2012. 480 s. ISBN 978-80-7294-918-2.

Kapitoly v kolektiv. monografiích:
- "Veřejné listy" Jiřího Sarganka. - In: Slovesné baroko ve středoevropském kontextu / M. Janečková, J. Alexová, Cv. Pospíšilová (eds.)- Praha: Arsci, 2010, Jazykověda, sv. 4, s. 54–76.ISBN 978-80-7420-008-3 C.
- K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století. - In: Po vzoru Berojských /O. Macek (ed.)- Praha: Kalich, 2008. - S. 20-541, ISBN 978-80-7017-088-5 C.

Články:
- Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru ve starších českých biblích. - In: Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 1(2015), s. 58-69. ISSN 0008-7386.
- Word order of conditional auxiliary clitics in the Czech language of the Baroque period. In: Slavic Languages in Formal Grammar / Ziková, M., Dočekal, M. eds.). Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. - Frankfurt am Main – Berlin – Bern: Peter Lang, 2012. - S. 100–118. ISBN 978-3-631-63609-1
- Wortstellung der pronominalen Klitika in der tschechischen Sprache der Barock-Periode. - In: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics / Loudová, K., Žáková, M. (eds.) - Brno: MÚ, 2009. - S. 169-188. ISBN 978-80-210-4944-4 WoS
- Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině. - In: Jazyk a jeho proměny /P. Kosek, M. Čornejová. - Brno : Host, 2008. - S.86-100. ISBN 978-80-7294-301-2.
- Přípustkové věty v barokní češtině. - In: Čeština - jazyk slovanský 2. - Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.- S. 30-40. ISBN 80-7368-122-6.
- Rozbor nářečních prvků v kancionálu J. J. Božana "Slaviček rájský". - In: Linguistica 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - S. 127-131. ISBN 80-7042-52.
- Funkční užití výrazu "sice" v češtině období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, vol. A 45, č. 1. - Brno: MU, 1997. - S. 95-103. ISSN 0231-7567. - Specializace spojky "jak" v časových větách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. - Brno: MU, 1996. - S.115-121. ISSN 0231-7567.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek